Addiko Bank Slovenija

ObčaniPodjetja

Potrdilo o vlogi

Osnovne značilnosti Potrdila o vlogi:

 • Potrdilo o vlogi je ordrski, neserijski, prenosljiv vrednostni papir, izdan v materializirani obliki.
 • Potrdilo o vlogi lahko vpišejo samo pravne osebe s sedežem znotraj držav članic EU, ki imajo račun odprt pri banki v Republiki Sloveniji.
 • Potrdilo o vlogi se izda na celoten znesek vpisa.
 • Najmanjši znesek vpisa Potrdila o vlogi je 50.000 EUR.
 • Prenos lastništva Potrdila o vlogi je možen samo med pravnimi osebami, ki imajo sedež znotraj držav članic EU in imajo odprt račun pri banki v Republiki Sloveniji, in sicer na osnovi pravilno izpolnjenega indosamenta na hrbtni strani potrdila.
 • Spremembo lastništva banka evidentira v evidenci zakonitih lastnikov Potrdil o vlogah na podlagi pisnega obvestila prenositelja (zadnjega zakonitega imetnika) o spremembi lastništva.

Potrdilo o vlogi daje imetniku naslednje pravice:

 • Služi za poravnavo zapadlih obveznosti do Addiko banke.
 • Služi kot instrument zavarovanja kreditov pri Addiko banki.

Addiko banka vam nudi naslednje tri vrste Potrdil o vlogi:

 • Potrdilo o vlogi z nespremenljivo obrestno mero in izplačilom obresti ob dospelosti.
 • Potrdilo o vlogi z nespremenljivo obrestno mero in mesečnim izplačilom obresti.
 • Potrdilo o vlogi s spremenljivo obrestno mero in mesečnim izplačilom obresti.

 

Za zastaranje pravic iz Potrdila o vlogi veljajo splošna določila o zastaranju terjatev po Obligacijskem zakoniku. V primeru izgube Potrdila o vlogi mora zadnji zakoniti imetnik svoje pravice uveljaviti v nepravdnem postopku.

Izplačilo glavnice in obračunanih obresti ob dospelosti Potrdila o vlogi

Banka izvrši izplačilo na osnovi pisne zahteve za unovčitev Potrdila o vlogi, katero zadnji zakoniti imetnik Potrdila o vlogi predloži banki skupaj s Potrdilom o vlogi. V primeru, da banka zahtevo za unovčitev Potrdila o vlogi ne prejme pravočasno, oziroma se Zakoniti imetnik ne odzove pravočasno na vabilo banke, katerega namen je pregled stranke, po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT), imetniku obresti od dneva dospelosti dalje ne pripadajo.

Če dan dospelosti obveznosti iz Potrdila o vlogi ni delovni dan v Republiki Sloveniji, oziroma ni delovni dan sistema Target, se plačila izvedejo prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takšnega plačila. V tem primeru imetniku Potrdila o vlogi ne pripadajo obresti, za čas od dospelosti obveznosti iz Potrdila o vlogi do dneva izplačila.

Mesečno izplačilo obračunanih obresti, pri Potrdilih o vlogi z mesečnim izplačilom obresti

Pri tem tipu Potrdil o vlogi banka izplačuje obresti mesečno, in sicer na zadnji dan obračunskega obdobja, ki je zadnji dan meseca, oziroma dan dospelosti potrdila. Banka se obvezuje, da bo na dan obračuna izplačevala obresti, ki so predmet takega Potrdila o vlogi, vsakokratnemu zakonitemu imetniku Potrdila o vlogi, ki je na dan obračuna evidentiran v evidenci banke kot trenutni imetnik, in se je v rokih določenih s strani banke, odzval na vabilo banke, katerega namen je pregled stranke po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT).

V primeru, da se zakoniti imetnik ne odzove pravočasno na vabilo banke, katerega namen je pregled stranke po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT), imetniku obresti od dneva obračuna do dneva dejanskega izplačila ne pripadajo.

Če zadnji dan obračunskega obdobja ni delovni dan v Republiki Sloveniji, oziroma ni delovni dan sistema Target, se plačila izvedejo prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takšnega plačila. V tem primeru imetniku Potrdila o vlogi ne pripadajo obresti za čas od dospelosti obveznosti iz Potrdila o vlogi do prvega naslednjega delovnega dne.

 

Za dodatne informacije se obrnite na svetovalce v katerikoli Addiko poslovalnici.

Enostaven podjetniški kredit

Enostaven podjetniški kredit

Do 500.000 EUR v krajšem času in z manj ”papirologije”

Financiranje malih in srednjih podjetij

Težko je razumeti, koliko plačate za vaš transakcijski račun.

Našli bomo paket, ki najbolj odgovarja vašim potrebam.

Addiko poslovni paketi