Addiko Bank Slovenija

ObčaniPodjetja

Dokumentarno poslovanje

Zavarujte svoja plačila z uporabo mednarodnih instrumentov.

Poslovanje prinaša tudi tveganja, zato je zelo pomembno, da jih znate zmanjšati. Če ste na tem področju novinci, vam v Addiko banki vam ponujamo vrsto rešitev, s katerimi lahko omejite tveganje in zavarujete svoje poslovanje.

Pomagamo vam lahko z učinkovitim spremljanjem vaše poslovne transakcije.

Na voljo imate:

Bančna garancija je zelo primeren instrument zavarovanja pred različnimi tveganji, ki so povezana z vašimi podjetniškimi aktivnostmi.

Je nepreklicna, samostojna obveznost banke, nasproti upravičencu po garanciji, da mu bo v primeru nalogodajalčeve neizpolnjene pogodbene obveznosti plačala garancijski znesek na prvi poziv. Obveznost garanta je samostojna in ni vezana na osnovni posel. V mednarodni bančni poslovni praksi obstaja celo pravilo, ki pravi: »Najprej plačaj, nato izpodbijaj«.

Prednosti bančne garancije

ZA UPRAVIČENCA PO GARANCIJI

 • Z garancijo pridobi upravičenec po garanciji nepreklicno obveznost banke za plačilo na prvi poziv garancijskega zneska, ob predložitvi pisne zahteve za plačilo ter izjave, da naročnik garancije ni izpolnil pogodbenih obveznosti.
 • Upravičenec po garanciji se izogne tveganju nelikvidnosti in plačilne nesposobnosti svojega pogodbenega partnerja, saj razpolaga z obvezo prvovrstne banke za plačilo vsebovano v instrumentu zavarovanja – garanciji.

ZA NAROČNIKA GARANCIJE

 • Naročnik garancije z ureditvijo izdaje garancije svojemu pogodbenemu partnerju dokazuje poslovno profesionalnost, resnost in finančno stabilnost, kar vse izhaja iz pripravljenosti banke, da bo po njegovem nalogu izdala svojo nepreklicno obvezo za plačilo na prvi poziv.
 • Naročnik garancije lahko izkoristi možnost pridobitve garancije pri pogajanjih s svojimi poslovnimi partnerji o plačilnih in drugih pogojih sklenitve posla.

Vrste bančnih garancij:

1. Plačilne garancije

Garancija za plačilo blaga

 • Izdaja se pri prodajah na odprti račun kot zavarovanje proti tveganju neplačila s strani kupca.
 • Znesek je običajno v višini odprtih terjatev do prodajalca.

Garancija za vračilo prejetih kreditov

 • Zavarovanje pred tveganjem nevračila kredita.
 • Garancija običajno vsebuje t.i. »redukcijsko klavzulo«, kar pomeni, da se obveznost banke-garanta zmanjšuje z vrednostjo odplačanega kredita.
 • Vrednost garancije je v višini kredita, obresti in stroškov.

Garancija za zavarovanje carinskega dolga

 • Z garancijo se lahko zavaruje plačilo že nastalega carinskega dolga in drugih dajatev, ki se plačujejo pri uvozu in izvozu, plačilo carinskega dolga, ki bi lahko nastal in plačilo obresti, ki so nastale ali bi lahko nastale v zvezi s carinskim dolgom, za katerega je bil instrument zavarovanja predložen.
 • Znesek je v vrednosti uvoznih poslov.

Garancija za plačilo trošarinskega dolga

 • Zavarovanje pred tveganjem neplačila trošarinskega dolga.
 • Znesek je v vrednosti uvoznih poslov.

2. Storitvene garancije

Garancija za resnost ponudbe

 • Izdaja se ob mednarodnih javnih razpisih, predvsem za vecja investicijska dela. Predstavlja jamstvo, da ponudnik ne odstopi od svoje ponudbe v primeru njegove izbire.
 • Tekst garancije se prilagodi zahtevam razpisa.
 • Znesek garancije je naveden v pogojih razpisne dokumentacije. Običajno se giblje med 1 % in 5 % ponudbene vrednosti.
 • Običajno je to kratkoročna garancija.

Garancija za dobro in pravočasno izvedbo del

 • Jamstvo za povrnitev škode, ki bi utegnila nastati v primeru, da izvajalec ne bi pravočasno ali dovolj kakovostno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti.
 • Znesek garancije se giblje med 10 % in 20 % vrednosti pogodbe.
 • Rok veljavnosti je določen do izpolnitve pogodbe.

Garancija za odpravo napak v garancijskem roku

 • Krije morebitne stroške odprave napak na izvršenih delih, če teh napak ne bi odpravil pravočasno izvajalec sam.
 • Krije naročniku tveganje, ko le-ta pravočasno in pravilno reklamira napake na dobavljenem blagu in pozove izvoznika prodajalca, naj napake odpravi, izvoznik pa tega ne stori.
 • Znesek garancije se običajno giblje med 5 % in 10 % pogodbene vrednosti.

Garancija za vračilo zadržanih zneskov

 • Izročitev te garancije pri primopredaji objekta običajno sprošča zadržane zneske (varščine) v višini izdane garancije.
 • Zahtevki za plačilo po tej garanciji so možni šele, ko je upravičenec po garanciji v korist naročnika garancije plačal zadržani znesek na račun pri banki garantu.
 • Znesek garancije se običajno giblje med 5 % in 10 % pogodbene vrednosti.

Garancija za vračilo avansa

 • Zavarovanje vračila plačanega avansa, v primeru da izvajalec ne prične izpolnjevati svojih pogodbenih obveznosti.
 • Zahtevki za plačilo po tej garanciji so možni šele, ko je upravičenec po garanciji plačal avansni znesek v korist naročnika garancije na račun pri banki garantu.
 • Garancija običajno vsebuje t.i. »redukcijsko klavzulo«, kar pomeni, da se obveznost banke-garanta zmanjšuje proporcionalno z vrednostjo izvršenih del oziroma izvršene dobave (dokumente za redukcijo predloži nalogodajalec (prodajalec).

Dokumentarni akreditiv je pisno izdana zaveza banke, da bo za račun kupca (nalogodajalca) plačala prodajalcu (upravičencu) vrednost dokumentov, vendar šele pod pogojem, da bodo določila in pogoji dokumentarnega akreditiva izpolnjeni.

Kdaj poslovati z dokumentarnim akreditivom ?

V mednarodnem poslovanju je uporaba dokumentarnega akreditiva priporočljiva:

 • ko kupec in prodajalec prvič vstopata v poslovni odnos in ne poznata poslovnega ugleda drug drugega,
 • ker je zaradi nepoznavanja okolja, geografskih, kulturnih, jezikovnih in pravnih preprek ter oddaljenosti poslovanje veliko bolj tvegano.

Primeri, ko pogodbeni partner zamuja s plačili ali gre celo v stečaj, so v poslovni praksi dokaj pogosti, zato je uporaba dokumentarnega akreditiva, ko se tveganje neplačila kupca prenese na banko, priporočljiva tudi pri poslovanju v državi.

Zakaj poslovati z dokumentarnim akreditivom?

Dokumentarni akreditiv ščiti tako interese kupca kot prodajalca.

INTERESI KUPCA

 • Želi plačati blago takšne kvalitete in količine kot ga je naročil. Plačilo po akreditivu za naročeno blago se bo izvršilo le ob predložitvi pravilnih dokumentov. Vse prednosti, ki jih nudi instrumentarij dokumentarnega akreditiva bo kupec najbolje izkoristil ob zahtevi ustreznih dokumentov glede na vrsto posla.
 • Naročeno blago želi prejeti pravočasno in na pravem kraju. V primeru neskladne dobave blaga se bo to odražalo na predloženih dokumentih, s tem pa so reklamacijski zahtevki močnejši, saj bo banka izplačala akreditivni znesek le v primeru, da kupec sprejme neskladne dokumente.
 • Zagotoviti si želi čim daljši odlog plačila. Pri banki želi pridobiti čim ugodnejše financiranje posla. Akreditiv je lahko tudi oblika financiranja posla. Banka lahko kupcu ob predpostavki ustrezne kreditne sposobnosti odobri okvirni kredit za črpanje akreditiva, ki kupcu omogoča odlog plačila vse do dneva plačila določenega v akreditivu.

INTERESI PRODAJALCA

 • Plačilo za dostavljeno blago ali opravljene storitve želi prejeti v dogovorjenem roku. Plačilo dobavljenega blaga je zagotovljeno s strani banke, ob predložitvi pravilnih in medsebojno skladnih dokumentov ter upoštevanju v akreditivu določenih rokov. Banka se obveže za plačilo ob zapadlosti, kar pomeni, da bo plačilo izvršeno v zahtevanem znesku in ob zapadlosti (pomembna je zanesljivost banke).
 • Zagotoviti si želi čim prejšnje plačilo. Akreditiv ponuja številne možnosti za dodatne oblike financiranja (odkup akredtiva, odstop priliva – asignacija, kredit izvozniku, kredit tujemu kupcu ali banki, ,…).

Dokumentarni inkaso je dogovor, pri katerem prodajalec odpremi blago in izstavi ustrezno menico, ki jo trasira na kupca in/ali dokumente s spremnim dopisom pošlje svoji banki. V spremnem pismu prodajalec jasno naroči svoji banki kako naj unovči dokumente – preko ene od njenih korespondenčnih bank v državi kupca.

Pri inkasu je vloga banke predvsem posredniška (inkasant). Obveznosti banke za plačilo ni. Banke niso dolžne pregledovati dokumentov, ki jih pošiljajo v inkaso. Preveriti morajo le, če so priloženi in poslani vsi dokumenti, ki jih navaja spremno pismo izvoznika.

Kdaj poslovati z dokumentarnim inkasom ?

Dokumentarni inkaso je plačilni instrument, ki ga stranke v mednarodni trgovini precej uporabljajo. Običajen je med partnerji, ki se poznajo in si relativno zaupajo.

Zakaj poslovati z dokumentarnim inkasom?

PREDNOSTI ZA KUPCA

Inkasi lahko ustrezajo kupcu, ker mu je plačilo odloženo, dokler blago ne prispe ali celo še dlje, če se je dogovoril za odloženo plačilo. Dokumenti ne potujejo z blagom. Nižji stroški v primerjavi z dokumentarnim akreditivom.

PREDNOSTI ZA PRODAJALCA

Dokumentarni inkasi so enostavni in niso dragi. Dokumenti, ki predstavljajo lastništvo nad blagom, se sprostijo kupcu šele, ko jih ta plača ali ko akceptira menico. V primeru neplačila ali neakcepta lahko inkasna banka, če je za to pravilno pooblaščena, poskrbi za sprostitev blaga, skladiščenje, zavarovanje ali celo za vračilo blaga prodajalcu. Nižji stroški v primerjavi z dokumentarnim akreditivom.

Nalog za posredovanje dokumentov s strani pošiljatelja.

Potrebujete dodatne nasvete, hitre odgovore?

Obrnite se na svetovalce v katerikoli Addiko poslovalnici ali pa neposredno na strokovne sodelavke za dokumentarno poslovanje.

Izpolnite spodnja polja in poklicali vas bomo.

Namen obdelave in uporabe vaših osebnih in kontaktnih podatkov, ki ste jih delili z nami pri odgovorih na vprašanja, sta predstavitev in priprava prilagojene ponudbe Addiko Bank d.d. pred sklenitvijo pogodbe (povabilo na sestanek, izdelava in pošiljanje ponudbe). Addiko Bank d.d. bo vaše podatke za ta namen hranila 4 mesece in jih ne bo uporabila v druge namene.

Upravljalec podatkov je Addiko Bank d.d., Dunajska 117, 1000 Ljubljana. Za več informacij o obdelavi vaših osebnih podatkov, lahko obiščete temu namenjeno spletno stran: https://www.addiko.si/varstvo-podatkov/, ali se obrnete neposredno na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov na e-naslov: dpo.si@addiko.com, ali na telefonsko številko +386 (0)1 580 40 00.

Enostaven podjetniški kredit

Enostaven podjetniški kredit

Do 500.000 EUR v krajšem času in z manj ”papirologije”

Financiranje malih in srednjih podjetij

Težko je razumeti, koliko plačate za vaš transakcijski račun.

Našli bomo paket, ki najbolj odgovarja vašim potrebam.

Addiko poslovni paketi