Zakladniške storitve

Addiko banka svojim nudi ščitenje pred različnimi vrstami tveganj, s katerimi se srečujejo stranke pri svojem poslovanju. Storitve ščitenja so lahko standardizirane, največkrat pa gre za storitve po meri, ki so posebno prilagojeni potrebam strank. Strokovnjaki so strankam na voljoi tudi s svežimi informacijami o dogajanju na finančnih trgih.

Storitve, ki jih ponujamo:

Kupoprodaja deviz

Pri teh poslih gre za zavezujoč dogovor o zamenjavi ene valute za drugo, pri katerih je rok izvršitve posla v največ dveh delovnih dneh od sklenitve posla. V primeru, da ima stranka potrebe po večjem nakupu/prodaji določene valute, nas kontaktirajte in svetovali vam bomo.

Obrestne izvedene finančne instrumente je mogoče uporabljati za usklajevanje obrestno občutljivih aktiv in pasiv, za zniževanje stroškov financiranja ali pa za preoblikovanje ene oblike plačila obresti v drugo.

Instrumenti obrestnega ščitenja:

  • Dogovor o terminski obrestni meri
  • Obrestne zamenjave
  • Obrestne opcije

Dogovor o terminski obrestni meri

Dogovor o terminski obrestni meri (Forward rate agreement – FRA) je zavezujoč dogovor med stranko in banko, da se bo določen pogodbeni znesek obrestoval po vnaprej določeni obrestni meri za dogovorjeno časovno obdobje v prihodnosti.
Namenjen je strankam, ki se hočejo zaščititi pred padcem prihodkov iz depozitov oziroma danih posojil. Namenjen je tudi strankam, ki se hočejo zavarovati pred rastjo stroškov najetih posojil.

Obrestne zamenjave

Obrestna zamenjava (Interest rate swap – IRS) je dogovor med banko in stranko, pri kateremu gre za zamenjavo ene vrste obrestne mere za drugo (najpogosteje gre za zamenjavo spremenljive obrestne mero za nespremenljivo). Pri tem dogovoru se glavnici ne izmenjujeta.
Namenjena je strankam, ki imajo kredit s spremenljivo obrestno mero in se hočejo zavarovati pred rastjo obrestne mere, tako da se dogovorijo za nespremenljivo obrestno mero. Primerna pa je tudi za stranke, ki imajo kredit z nespremenljivo obrestno mero in želijo zaslužiti s padcem obrestnih mer tako, da se dogovorijo za spremenljivo obrestno mero.

Obrestne opcije

Opcija je finančni instrument, ki ob plačilu premije, daje kupcu pravico, ne pa obveznost, da v prihodnosti kupi ali proda določen temeljni instrument po vnaprej določeni ceni. Obrestna opcija omogoča zavarovanje pred najvišjo ali najnižjo možno obrestno mero v prihodnosti. Lahko pa se z ustreznim kombiniranjem različnih opcij zavarujemo tudi pred obema možnima dogodkoma hkrati.

Poznamo različne kombinacije obrestnih opcij:

  • obrestna garancija (Interest rate guarantee – IRG): Kupec obrestne garancije ima pravico, da kupi oz. proda dogovor o terminski obrestni meri na točno določen dan, po dogovorjeni obrestni meri, v zameno za plačilo premije. Za razliko od dogovora o terminski obrestni meri se poravnava pri obrestni garanciji izvrši po preteku pogodbenega obdobja.
  • obrestna kapica (cap): Obrestna kapica je dogovor med banko in stranko, pri katerem se banka zaveže, da bo v dogovorjenem obdobju stranki kompenzirala razliko med dogovorjeno obrestno mero in tržno obrestno mero. Cena za takšno ščitenje je premija, ki jo mora kupec obrestne kapice plačati banki.
  • obrestno dno (floor): S to kombinacijo opcij se kupec ščiti pred padcem obrestnih mer in hkrati pušča odprto možnost profitiranja v primeru rasti obrestne mere.
  • obrestna ovratnica (collar): Instrument je kombinacija obrestnega dna in obrestne kapice. Podjetje, ki kupi obrestno ovratnico, se zavaruje pred rastjo in pred padcem obrestne mere.
  • opcije na obrestno zamenjavo (swaption): Opcija na obrestno zamenjavo daje stranki pravico, ne pa tudi obveznost, da proda oziroma kupi obrestno zamenjavo po dogovorjeni (pogodbeni) obrestni meri v določenem časovnem obdobju.

Valutni terminski posli

Valutni terminski posel (FX Forward) je zavezujoč dogovor med banko in stranko o nakupu ali prodaji določene tuje valute po danes določenemu tečaju in z rokom izvršitve na določen dan v prihodnosti. Rok izvršitve mora biti oddaljen od dneva sklenitve posla najmanj tri delovne dni.
Z valutnimi terminskimi posli se stranka zavaruje pred neugodnim gibanjem tečaja. Podjetje lahko terminsko kupi ali proda določeno valuto. S tem se zavaruje pred porastom ali padcem določene valute v primerjavi z drugo valuto.

Valutne zamenjave

Valutna zamenjava je zavezujoč dogovor med banko in stranko o hkratnem promptnem nakupu oz. prodaji določenega zneska določene valute in hkratni terminski prodaji oz. nakupu istega zneska iste valute.
Stranka lahko ta instrument uporabi za uravnavanje likvidnosti tako v domači ali tuji valuti, kot tudi za spreminjanje datuma dospelosti v preteklosti sklenjenega terminskega posla.

Valutna opcija

Valutna opcija je finančni instrument, ki daje kupcu opcije pravico, ne pa tudi obveznost, da kupi ali proda določen znesek valute po vnaprej dogovorjeni izvršilni ceni. Ker ima kupec opcije pravico in ne obveznost mora banki za to plačati določeno premijo.
Kupec se z nakupom opcije zavaruje pred neugodnim gibanjem valutnega trga in si hkrati pusti odprto možnost realizacije dobička v primeru zanj ugodnih gibanj. Prednost valutne opcije v primerjavi z valutnim terminskim poslom je v tem, da je pri opciji največja izguba, ki jo stranka lahko utrpi, znesek premije.

Opcijske kombinacije

Opcijske kombinacije so finančni instrumenti, ki so sestavljeni iz nakupnih in prodajnih opcij. Najpogostejše oblike teh opcij so opcije kjer ni plačila premije.

Primer opcijske kombinacije:

Razponski terminski posel- ta opcijska kombinacija predstavlja nakup nakupne (call) opcije in prodajo prodajne (put) opcije. S to kombinacijo se izognemo plačilu premije.

Addiko krediti za mala in srednja podjetja

v krajšem času in z manj “papirologije”.

Pri nas je manj več.

 

Financiranje malih in srednjih podjetij

Mikro račun

Preverite ponudbo

Mikro račun

Težko je razumeti, koliko plačate za vaš transakcijski račun.

Našli bomo paket, ki najbolj odgovarja vašim potrebam.

Addiko poslovni paketi

Addiko Bank Slovenija