Addiko Bank Slovenija

ObčaniPodjetja

SISBIZ

SISBIZ informacija

Banka Slovenije je v skladu z Zakonom o centralnem kreditnem registru – ZCKR (Uradni list RS, št. 77/16) vzpostavila Centralni kreditni register (CKR), to je osrednjo nacionalno zbirko podatkov o zadolženosti fizičnih oseb in poslovnih subjektov.

S 3. januarjem 2017 je, kot del CKR, začel delovati elektronski sistem za izmenjavo podatkov in informacij o zadolženosti fizičnih oseb in poslovnih subjektov. Sistem – poleg že obstoječega informacijskega sistema izmenjave podatkov o zadolženosti fizičnih oseb SISBON – po novem vključuje še informacijski sistem izmenjave podatkov in informacij o zadolženosti poslovnih subjektov SISBIZ.

SISBIZ je od 3. januarja 2017 dostopen prek spletne strani Banke Slovenije na tej povezavi.

Namen vzpostavitve CKR in sistema izmenjave informacij

CKR – in znotraj njega tudi sistema izmenjave informacij SISBON in SISBIZ – se vzpostavlja z namenom izboljšanja procesov ocenjevanja in obvladovanja kreditnih tveganj kreditodajalcev, vzpodbujanja politik in ukrepov za odgovorno kreditiranje in vzdržno zadolževanje ter preprečevanje prezadolževanja tako fizičnih oseb kot poslovnih subjektov ter za izvajanje nalog Banke Slovenije (upravljanje tveganj, makrobonitetni nadzor, vodenje denarne politike, zagotavljanje finančne stabilnosti, idr.).

Vzpostavitev CKR v Sloveniji sledi tudi aktivnostim na evropskem bančnem področju, kjer Evropska centralna banka skupaj s centralnimi bankami evroobmočja in nekaterih drugih držav nadaljuje procese za vzpostavitev podatkovnega niza s podrobnimi informacijami o posameznih bančnih posojilih v evroobmočju (ang. Analytical Credit Datasets – AnaCredit).

Kdo posreduje podatke 

V sistem izmenjave informacij oz. v CKR bodo morali poleg bank in hranilnic podatke posredovati tudi drugi kreditodajalci, katerih prevladujoča dejavnost je sklepanje kreditnih pogodb, opravljanje storitev finančnega zakupa ali faktoringa, kreditodajalci, ki opravljajo storitve finančnega zakupa nepremičnin, ponudniki plačilnih storitev, Družba za upravljanje terjatev bank, Stanovanjski sklad RS, Eko sklad in MF oziroma UJP kot upravljavec sredstev sistema enotnega zakladniškega računa države. Navedeni zavezanci bodo kot člani sistema izmenjave informacij lahko dostopali do vseh podatkov, ki se bodo izmenjevali v sistemu.

Poleg navedenih se bodo sicer v sistem izmenjave informacij pod enakimi pogoji kot obvezni člani lahko vključili tudi nekateri drugi kreditodajalci, denimo osebe, ki opravljajo storitev potrošniškega kreditiranja ali pravne osebe s sedežem v RS, katerih glavna dejavnost so storitve kreditiranja s sklepanjem kreditnih pogodb.

Katere informacije se zbirajo 

V zbirki podatkov o zadolženosti fizičnih oseb SISBON se zbirajo podatki o kreditojemalcu (ime, priimek, naslov, podatki o osebnem stečaju …), podatki o kreditnih poslih (krediti, odobrene prekoračitve na plačilnih računih, posli s plačilnimi instrumenti, zamude pri plačilu obveznosti nad 90 dni, podatki o davčnih, upravnih in sodnih izvršbah pri banki…) in podatki o prevzetih poroštvih. Osebni podatki se v sistemu izmenjave oziroma v CKR obdelujejo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

V zbirki podatkov SISBIZ se, skladno s 17. členom ZCKR, izmenjujejo podatki o zadolženosti poslovnih subjektov, in sicer, osnovni podatki o kreditojemalcu (firma, poslovni naslov, davčna /matična številka, podatki o postopkih zaradi insolventnosti, drugi podatki iz poslovnih registrov), in podatki o kreditnih poslih (datum sklenitve, neodplačane obveznosti, zavarovanja, zamude…). Banka Slovenije lahko dodatno zahteva izmenjavo dodatnih podatkov, denimo o restrukturiranih izpostavljenostih, (ne)donosnih izpostavljenostih, razvrščanju izpostavljenosti.

Kako dostopati do osebnih podatkov v CKR

Poslovni subjekti dostopajo do svojih podatkov v CRK preko spletne aplikacije Moj SISBIZ. Podrobnejša navodila so na voljo na spletni strani Banke Slovenije na povezavi za poslovne subjekte.

 

Enostaven podjetniški kredit

Enostaven podjetniški kredit

Do 500.000 EUR v krajšem času in z manj ”papirologije”

Financiranje malih in srednjih podjetij

Težko je razumeti, koliko plačate za vaš transakcijski račun.

Našli bomo paket, ki najbolj odgovarja vašim potrebam.

Addiko poslovni paketi