Addiko Bank Slovenija

Informacije o obdelavi podatkov

Informacije o obdelavi podatkov pri Addiko depozitih in varčevanjih

I. UVODNE DOLOČBE

Informacije o obdelavi podatkov pri Addiko depozitih in varčevanjih (v nadaljevanju Informacije) se nanašajo na vse imetnike Addiko depozitov, varčevanj in varčevalnih računov (v nadaljevanju Depoziti in Varčevanja) in njihove pooblaščence, zakonite zastopnike in skrbnike, ki jih strankam ponuja Addiko Bank d.d., Dunajska 117, Ljubljana (v nadaljevanju Banka) kot upravljavec osebnih podatkov, in vsebujejo vse podatke na podlagi členov 13 in 14  Splošne uredbe o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR). Več o obdelavi vaših osebnih podatkov, kot je opredeljeno v teh Informacijah, je na voljo na povezavi https://www.addiko.si/varstvo-podatkov/ ali pri pooblaščeni osebi za varstvo podatkov: dpo.si@addiko.com ali 01-580-40-00.

Vaša zasebnost nam veliko pomeni. Informacije pojasnjujejo kako Banka zbira, deli, uporablja in varuje vaše podatke, ko ste imetnik Depozitov in Varčevanj ali njegov pooblaščenec, zakoniti zastopnik ali skrbnik.

S podpisom pogodbe o Depozitih in Varčevanjih potrjujete, da ste seznanjeni s temi Informacijami.

II. KATERI OSEBNI PODATKI SE BODO OBDELOVALI PRI DEPOZITIH IN VARČEVANJIH?

Osebne podatke, ki se bodo obdelovali pri Depozitih in Varčevanjih, delimo v štiri skupine. V prvi skupini so vaši identifikacijski in kontaktni podatki (npr. ime in priimek, EMŠO, davčna številka, vrsta, številka, datum izdaje, datum veljavnosti in izdajatelj osebnega dokumenta ter njegova kopija, datum in kraj rojstva, stalno in začasno prebivališče, številka telefona, e-poštni naslov). V drugi skupini so vaši sociodemografski podatki (npr. zaposlitev, izobrazba, politična izpostavljenost), ki se zbirajo in obdelujejo samo pri odprtju varčevalnega računa. V tretji skupini so finančni in povezani podatki (npr. glavnica, privarčevani znesek z obrestmi, privarčevani znesek, mesečna obveznost, kadar obstaja, obresti, račun za sprostitev sredstev, datum sklenitve in datum poteka). V zadnjo, četrto skupino, uvrščamo sporočila, izmenjana z Banko.

III. KAKŠEN JE NAMEN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN NA KATERI PRAVNI PODLAGI SE TI OBDELUJEJO?

Vaši identifikacijski in komunikacijski, sociodemografski, finančni in povezani podatki ter izmenjava sporočil se uporabljajo za potrebe sklenitve in izvajanja Pogodbe o depozitu, Pogodbe o varčevanju ali Pogodbe o varčevalnem računu (čl. 6(1)(b) GDPR), ugotavljanja vaše identitete in komunikacijo z vami. Ti podatki se deloma obdelujejo tudi na podlagi oziroma za izpolnjevanje zakonskih obveznosti (čl. 6(1)(c) GDPR) kot so na primer Zakon o bančništvu in Zakon o preprečevanju pranja denarja . V delu, ki se nanaša na kopijo osebnega dokumenta, se ti podatki obdelujejo tudi na podlagi Zakona o osebni izkaznici oziroma Zakona o potnih listinah. O kopiranju osebnega dokumenta vam Banka na vašo zahtevo izda potrdilo.

V kolikor ste podali privolitev (čl. 6(1)(a) GDPR) za uporabo vaših podatkov v marketinške namene ali neposredno trženje, lahko Banka zgoraj navedene podatke uporabi tudi v te namene, pri čemer lahko vašo privolitev tudi vedno prekličete.

IV. VIRI IN PREJEMNIKI OSEBNIH PODATKOV

Osebne podatke iz 2. točke teh Informacij Banka pridobi od vas oziroma jih tvori Banka za potrebe in v času trajanja pogodbenega odnosa z vami. Banka osebnih podatkov ne deli s tretjimi osebami.

V. OBSEG OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Obseg obdelave osebnih podatkov iz zgoraj navedenih kategorij je v največji meri odvisen od vas kot imetnika Depozita in Varčevanja ali vašega pooblaščenca, zakonitega zastopnika ali skrbnika.

VI. OBVESTILO O AVTOMATIČNI OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

Na podlagi določb 13. in 22. člena Splošne uredbe vas obveščamo, da Banka pri Depozitih in Varčevanjih ne uporablja avtomatiziranega odločanja v kontekstu 22. člena  GDPR.

VII. ČAS HRAMBE PODATKOV

Rok hrambe podatkov je 10 let po poteku leta, v katerem preneha pogodba o Depozitih in Varčevanjih.

VIII. PRAVICE POSAMEZNIKA

GDPR vam daje vrsto pravic v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki so urejene v njenih določbah od 15. do 22. člena. Na podlagi pravice do seznanitve se lahko s svojimi podatki, ki se pri izvajanju pogodbenega odnosa obdelujejo, seznanite skladno in pod pogoji iz 15. člena Splošne uredbe. Pri tem želimo posebej pojasniti, da se upravičenost uveljavitve pravice do izbrisa podatkov iz 17. člena GDPR v povezavi s TRR vedno presoja skladno s 7. točko tega dokumenta. Pravice iz te točke uveljavljate tako, da na kakršen koli način pošljete zahtevo Banki ali neposredno na dpo.si@addiko.com. O zahtevku bo, razen v izjemnih primerih, odločeno v 30 dneh od prejema popolnega zahtevka. Pritožbo lahko vložite tudi pri Informacijskem pooblaščencu RS.

IX. KATEGORIJE PREJEMNIKOV IN PRENOS V TRETJE DRŽAVE

Banka lahko, kadar za to obstaja pravna podlaga, določne osebne podatke posreduje določenim kategorijam prejemnikov, kot so na primer državni organi ali pravne osebe z javnimi pooblastili, bankam članicam bančne skupine Addiko, drugim bankam v okviru nudenja storitev finančne in kreditne institucije, pravnim osebam, s katerimi ima Banka vzpostavljen poslovni odnos, na podlagi katerega Banki nudijo določene storitve ali dobavo dobrin. V skladu z Zakonom o centralnem kreditnem registru Banka določene podatke posreduje v Centralni kreditni register SISBON. Določeni osebni podatki se lahko pri obdelavi prenašajo v tretje države, na primer bankam članicam skupine Addiko izven EU. Prenos podatkov v tretje države se odvija zgolj in v obsegu, ko je tak prenos zakonsko dovoljen oziroma ob upoštevanju zaščitnih ukrepov iz 46. člena GDPR.