Addiko Bank Slovenija

Informacije o obdelavi osebnih podatkov

Informacije o obdelavi osebnih podatkov pri ocenjevanju zadovoljstva z uporabo in predstavitvijo produktov in storitev Addiko banke

  1. UVODNE DOLOČBE

Te informacije o obdelavi osebnih podatkov se nanašajo na vse posameznike, ki sodelujejo pri ocenjevanju zadovoljstva z uporabo in predstavitvijo produktov in storitev Addiko banke, in vsebujejo vse podatke na podlagi 12. in 13. člena GDPR. Izvajalec ocenjevanja in predstavitve produktov je Addiko Bank d.d., Dunajska 117, Ljubljana, ki je tudi upravljavec osebnih podatkov. Kontakti: telefon: 01/580-40-00, info.si@addiko.com in www.addiko.si. Kontakt Pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov: dpo.si@addiko.com. Več podatkov o obdelavi vaših osebnih podatkov in pravicam, ki vam pripadajo glede obdelave vaših osebnih podatkov, je dostopnih na naslovu https://www.addiko.si/varstvo-podatkov/.

  1. KATERE VAŠE OSEBNE PODATKE OBDELUJEMO?

Z namenom izvajanja anket pridobivamo, obdelujemo in hranimo vaše identifikacijske podatke (ime in priimek), kontaktne podatke (ki smo jih uporabili za vzpostavitev kontakta preko našega kontaktnega centra oziroma za dostavo tega sporočila; npr. telefonska številka, če ste dobili sporočilo SMS ali Viber, ali e-poštni naslov, če ste sporočilo prejeli preko e-pošte) ter podatke o uporabi posameznih bančnih produktov (npr. aplikaciji Addiko Mobile za mobilno oziroma Addiko EBank za spletno bančništvo, če ste sporočilo prejeli preko navedenih kanalov). Z namenom izbora strank za to anketo obdelujemo tudi podatke o sodelovanju pri predhodnih anketah. Druga kategorija osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, so vaši odgovori na anketna vprašanja.

  1. KAJ JE NAMEN OBDELAVE IN KAKŠNA JE ZAKONSKA PODLAGA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV?

Addiko banka uporablja različne načine pridobivanja podatkov o zadovoljstvu strank pri uporabi naših produktov in storitev. Eden od najpomembnejših načinov v ta namen je tudi neposredno pridobivanje vašega mnenja z uporabo anket o produktih in storitvah, ki jih uporabljate kot stranka banke.

Namen obdelave vaših identifikacijskih in kontaktnih podatkov je dostava sporočila, s katerim vas prosimo, da sodelujete v anketi, ki ste ga prejeli s sporočilom SMS ali Viber, preko e-pošte, preko aplikacij Addiko Mobile za mobilno oziroma Addiko EBank za spletno bančništvo, oziroma našega kontaktnega centra, ter naknadnega kontakta po izvedeni anketi zaradi izboljšanja vaše izkušnje pri poslovanju z banko. Namen obdelave vaših odgovorov, ki ste jih dali z odgovori na anketo, je pridobivanje podatkov o vašem zadovoljstvu z našimi produkti in storitvami, uporaba pridobljenih rezultatov z namenom izboljšanja in prilagoditve naših produktov in storitev vašim potrebam, kot tudi na splošno potrebam vseh strank Addiko banke, ter sledenje gibanja trenda dobljenih rezultatov skozi daljše časovno obdobje. Namen posameznih anket je lahko tudi ocena celovitosti in razumljivosti informacij, ki vam jih podajamo. Posamezne odgovore bi lahko uporabili tudi za oceno naših zaposlenih (ocena delovne uspešnosti in kriterijev za določanje variabilnih prejemkov).

Zakonska podlaga za obdelavo vseh zgoraj navedenih podatkov je zakoniti interes iz člena 6.1.(f) GDPR.

  1. UPORABA ZAKONITEGA INTERESA KOT ZAKONSKE PODLAGE

Zakoniti interes banke kot zakonska osnova za izvajanje anket v povezavi z uporabo produktov in storitev Addiko banke temelji predvsem na spremljanju zadovoljstva strank z namenom izboljšanja in prilagajanja naših produktov in storitev potrebam strank Addiko banke, v določenem delu pa tudi spremljanja delovne uspešnosti in kriterijev za določanje višine variabilnih prejemkov naših zaposlenih.

Banka je po opravljeni oceni zakonitega interesa potrdila, da je uporaba te pravne podlage ustrezna za navedene namene obdelav osebnih podatkov.

Sodelovanje v teh anketah je povsem prostovoljno in vaše sodelovanje v anketah na noben način ne vpliva na vaš trenutni ali prihodnji odnos z banko. Kot smo že navedli, bo banka vaše odgovore na anketna vprašanja uporabljala z namenom izboljšanja in prilagoditve njenih produktov in storitev, kot tudi vašim potrebam ter na splošno potrebam vseh strank Addiko banke.

Spremljanje uporabe produktov in storitev je obveza Addiko banke tudi v skladu s Smernicami o nadzoru in ureditvi upravljanja bančnih produktov (EBA/GL/2015/18, 22.03.2016), izdanih s strani Evropskega bančnega organa (EBA), kjer je v točki 5.1 navedeno, da: “Ko je produkt dan na trg, je proizvajalec na koncu odgovoren za njegovo spremljanje in bi ga moral stalno spremljati za zagotovitev, da se interesi, cilji in značilnosti potrošnikov še naprej ustrezno upoštevajo.”

Ocena zaposlenih oziroma spremljanje kriterijev za oceno delovne uspešnosti in kriterijev za določanje višine variabilnih prejemkov je obveznost banke v skladu s Smernicami o politikah in praksah prejemkov, povezanih s prodajo in zagotavljanjem produktov in storitev bančništva na drobno (EBA/GL/2016/06, 13.12.2016).

  1. MOŽNI PREJEMNIKI VAŠIH OSEBNIH PODATKOV IN PRENOS PODATKOV V TRETJE DRŽAVE

Za potrebe koordinacije izvajanja anket je možno, da se podatki pošiljajo drugim bankam članicam skupine Addiko Group.

Osebni podatki iz ankete se tekom obdelave za potrebe koordinacije lahko prenašajo v tretje države, kot navedeno bankam članicam skupine Addiko Group izven EU, in pravnim osebam, s katerimi skupina Addiko Group sodeluje za potrebe podpore pri delovanju, npr. sistemov IT. Razen navedenih prejemnikov se podatki iz anket ne pošiljajo drugim prejemnikom, npr. drugih pravnim osebam, ki bi jih uporabljali v svoje lastne namene kot upravljavci osebnih podatkov neodvisno od namenov, za katere jih zbira Addiko banka.

Prenos v tretje države se odvija zgolj in v obsegu, kot je dovoljeno z zakonom oziroma ob uporabi ustreznih zaščitnih ukrepov navedenih v členu 46.2.(c) GDPR v skladu s Standardnimi pogodbenimi klavzulami za prenos osebnih podatkov obdelovalcem v tretjih državah v skladu z Direktivo 95/46/EZ Evropskega parlamenta in Sveta, ki jih sprejema Evropska komisija.

  1. NA KAKŠEN NAČIN BANKA ZBIRA VAŠE PODATKE?

Vaše identifikacijske in kontaktne podatke je Addiko banka dobila neposredno od vas pri uporabi njenih produktov in storitev, med tem ko bomo podatke o vaših odgovorih v sklopu ankete dobili neposredno od vas skozi vaše odgovore na vprašanja.

  1. OBVESTILO O AVTOMATIZIRANI OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

Pri obdelavi osebnih podatkov za opisane namene se ne uporablja avtomatizirana obdelava osebnih podatkov iz člena 22 GDPR.

  1. ČAS HRAMBE VAŠIH PODATKOV?

Vaši osebni podatki, zbrani za namen izvajanja anket o vašem zadovoljstvu s produkti in storitvami banke ter spremljanju gibanja trenda dobljenih rezultatov, se hranijo do izteka pet (5) let od izteka leta, ki sledi letu, ko so bili dani odgovori oziroma ste sodelovali v anketi.

  1. VAŠE PRAVICE GLEDE OSEBNIH PODATKOV

GDPR glede osebnih podatkov predvideva pravice posameznikov, ki so opisane v členih 15. do 22., in sicer: pravica dostopa do osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, pravica do popravka (npr. napačno vpisanih podatkov), pravica do izbrisa vaših osebnih podatkov, če niso več potrebni za izvajanje pravic in obveznosti iz poslovnega odnosa ali izpolnitve obveze banke za določene predpise ali zaradi uresničevanja in obrambe pravnih zahtevkov, pravica do omejitve obdelave pod pogoji navedenimi v GDPR, pravica na prenos podatkov k drugemu upravljavcu, pravica do ugovora in avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev pod pogoji iz GDPR.

Ugovor glede vaših osebnih podatkov lahko podate v vsaki poslovalnici Addiko banke, lahko ga pošljete po pošti na naslov Addiko Bank d.d., Dunajska 117, 1000 Ljubljana, ali na e-poštni naslov: dpo.si@addiko.com.

Ugovor lahko naslovite tudi nadzornemu organu za varstvo osebnih podatkov oziroma Informacijskemu pooblaščencu (IP) na naslov Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Na tem mestu izpostavljamo, da lahko vašo pravico do ugovora oziroma do odjave od prejemanja vabil na ankete uresničite tako, kot je navedeno v samem sporočilu, to je s klikom na odjavo v e-poštnem sporočilu, pošiljanjem odjave z izborom povezave v sporočilu SMS/Viber oziroma Addiko Mobile mobilnega in Addiko EBank spletnega bančništva oziroma na način, kot vas je usmeril uslužbenec kontaktnega centra banke. V zvezi s tem se lahko vedno obrnete tudi na kontakte iz točke 1 teh informacij.

V takem primeru v prihodnje ne boste več prejemali sporočil, s katerimi vas vabimo k sodelovanju v anketah v organizaciji banke.