Addiko Bank Slovenija

Informacije o obdelavi osebnih podatkov

Informacije o obdelavi osebnih podatkov pri ocenjevanju Addiko banke ob prenehanju poslovnega odnosa

I. KDO JE UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV IN KJE LAHKO PRIDOBITEV VEČ PODATKOV O OBDELAVI?

Te informacije o obdelavi osebnih podatkov se nanašajo na vse bivše stranke Addiko Banke, ki sodelujejo pri ocenjevanju zadovoljstva s produkti in storitvami Addiko Banke in vsebujejo vse podatke na podlagi 12. in 13. člena GDPR. Upravljavec podatkov je Addiko Bank d.d., Dunajska 117, Ljubljana. Kontakti: telefon: 01/580-40-00, info.si@addiko.com in www.addiko.si. Kontakt Pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov: dpo.si@addiko.com. Več podatkov o obdelavi vaših osebnih podatkov in pravicam, ki vam pripadajo glede obdelave vaših osebnih podatkov, je dostopnih na naslovu https://www.addiko.si/varstvo-podatkov/.

II. KATERE VAŠE OSEBNE PODATKE OBDELUJEMO?

Z namenom izvajanja anket pridobivamo, obdelujemo in hranimo vaše identifikacijske podatke (ime in priimek), kontaktne podatke oziroma telefonsko številko, ki smo jo uporabili za pošiljanje sporočila SMS ali Viber. Z namenom izbora strank za to anketo obdelujemo tudi podatke o zapiranju zadnjega produkta/storitve v naši banki. Druga kategorija osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, so vaši odgovori na anketna vprašanja.

III. KAJ JE NAMEN OBDELAVE IN KAKŠNA JE ZAKONSKA PODLAGA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV?

Addiko banka uporablja različne načine pridobivanja podatkov o zadovoljstvu strank pri uporabi naših produktov in storitev. Eden od najpomembnejših načinov v ta namen je tudi neposredno pridobivanje mnenja strank, ki jim je prenehal poslovni odnos z banko.

Namen obdelave vaših identifikacijskih in kontaktnih podatkov je dostava sporočila, s katerim vas prosimo, da sodelujete v anketi, ki ste ga prejeli s sporočilom SMS ali Viber po prenehanju poslovnega odnosa. Namen obdelave vaših odgovorov, ki ste jih dali z odgovori na anketo, je pridobivanje podatkov o vaših dosedanjih izkušnjah pri uporabi produktov in storitev Addiko Bank kot tudi o razlogih za vaš odhod iz Addiko Bank. Rezultate ankete bomo uporabili v namen izboljšanja in prilagoditve produktov in storitev željam naših strank.

Zakonska podlaga za obdelavo vseh zgoraj navedenih podatkov je zakoniti interes iz člena 6.1.(f) GDPR.

IV. UPORABA ZAKONITEGA INTERESA KOT ZAKONSKE PODLAGE

Zakoniti interes banke kot zakonska osnova za izvajanje te ankete temelji predvsem na spremljanju dosedanjega zadovoljstva strank s produkti in storitvami banke ter razlogi za prenehanje njihove uporabe z namenom izboljšanja in prilagajanja naših produktov in storitev potrebam strank Addiko banke.

Banka je po opravljeni oceni zakonitega interesa potrdila, da je uporaba te pravne podlage ustrezna za navedene namene obdelav osebnih podatkov.

Sodelovanje v teh anketah je povsem prostovoljno in vaše sodelovanje v anketah na noben način ne vpliva na vaš trenutni ali prihodnji odnos z banko. Po tej anketi ne boste prejeli nobenih dodatnih vprašanj glede uporabniške izkušnje. Kot smo že navedli, bo banka vaše odgovore na anketna vprašanja uporabljala z namenom izboljšanja in prilagoditve naših produktov in storitev potrebam in željam vseh strank Addiko banke.

Spremljanje uporabe produktov in storitev je obveza Addiko banke tudi v skladu s Smernicami o nadzoru in ureditvi upravljanja bančnih produktov (EBA/GL/2015/18, 22.03.2016), izdanih s strani Evropskega bančnega organa (EBA), kjer je v točki 5.1 navedeno, da: “”Ko je produkt dan na trg, je proizvajalec na koncu odgovoren za njegovo spremljanje in bi ga moral stalno spremljati za zagotovitev, da se interesi, cilji in značilnosti potrošnikov še naprej ustrezno upoštevajo.

V. MOŽNI PREJEMNIKI VAŠIH OSEBNIH PODATKOV IN PRENOS PODATKOV V TRETJE DRŽAVE

Za potrebe koordinacije izvajanja anket je možno, da se podatki pošiljajo drugim bankam članicam skupine Addiko Group.

Osebni podatki iz ankete se tekom obdelave za potrebe koordinacije lahko prenašajo v tretje države, kot navedeno bankam članicam Addiko Group izven EU, in pravnim osebam, s katerimi Addiko Group sodeluje za potrebe podpore pri delovanju, npr. sistemov IT. Razen navedenih prejemnikov se podatki iz anket ne pošiljajo drugim prejemnikom, npr. drugih pravnim osebam, ki bi jih uporabljali v svoje lastne namene kot upravljavci osebnih podatkov neodvisno od namenov, za katere jih zbira Addiko banka.

Prenos v tretje države se odvija zgolj in v obsegu, kot je dovoljeno z zakonom oziroma ob uporabi ustreznih zaščitnih ukrepov navedenih v členu 46.2.(c) GDPR v skladu s Standardnimi pogodbenimi klavzulami za prenos osebnih podatkov obdelovalcem v tretjih državah v skladu z Direktivo 95/46/EZ Evropskega parlamenta in Sveta, ki jih sprejema Evropska komisija.

VI. NA KAKŠEN NAČIN BANKA ZBIRA VAŠE PODATKE?

Vaše identifikacijske in kontaktne podatke je Addiko banka dobila neposredno od vas pri uporabi naših produktov in storitev, med tem ko bomo podatke o vaših odgovorih v sklopu ankete dobiti neposredno od vas skozi vaše odgovore na vprašanja.

VII. OBVESTILO O AVTOMATIZIRANI OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

Pri obdelavi osebnih podatkov za opisane namene se ne uporablja avtomatizirana obdelava osebnih podatkov iz člena 22 GDPR.

VIII. ČAS HRAMBE VAŠIH PODATKOV?

Vaši osebni podatki, zbrani za namen izvajanja anket o vašem zadovoljstvu s produkti in storitvami banke ter spremljanju gibanja trenda dobljenih rezultatov, se hranijo do izteka pet (5) let od izteka leta, ki sledi letu, ko so bili dani odgovori oziroma ste sodelovali v anketi.

IX. VAŠE PRAVICE GLEDE OSEBNIH PODATKOV

GDPR glede osebnih podatkov predvideva pravice posameznikov, ki so opisane v členih 15 do 22, in sicer: pravica dostopa do osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, pravica do popravka (npr. napačno vpisanih podatkov), pravica do izbrisa vaših osebnih podatkov, če niso več potrebni za izvajanje pravic in obveznosti iz poslovnega odnosa ali izpolnitve obveze banke za določene predpise ali zaradi uresničevanja in obrambe pravnih zahtevkov, pravica do omejitve obdelave pod pogoji navedenimi v GDPR, pravica na prenos podatkov k drugemu upravljavcu, pravica do ugovora in avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev pod pogoji iz GDPR.

Ugovor glede vaših osebnih podatkov lahko podate v vsaki poslovalnici Addiko banke, lahko ga pošljete po pošti na naslov Addiko Bank d.d., Dunajska 117, 1000 Ljubljana, ali na e-poštni naslov dpo.si@addiko.com.

Ugovor lahko naslovite tudi nadzornemu organu za varstvo osebnih podatkov oziroma Informacijskemu pooblaščencu (IP) na naslov Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Na tem mestu dodatno poudarjamo, da po tej izhodni anketi ne boste več prejemali dodatnih vprašanj glede uporabniške izkušnje in posebna odjava z vaše strani ni potrebna.

Preverite, kako v Addiko banki ravnamo s podatki na tej povezavi.