Addiko Bank Slovenija

Splošni pogoji storitve Plačuj in varčuj

Splošno

S temi splošnimi pogoji banka določa pogoje odpiranja, vodenja in zapiranja varčevalnih računov Addiko Plačuj in varčuj, obrestovanje sredstev na teh varčevalnih računih, stroške, načine in roke za obveščanje imetnikov varčevalnih računov Addiko Plačuj in varčuj in veljavnost splošnih pogojev.

Opredelitev pojmov

 • Banka je Addiko Bank d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljana.
 • Varčevalni račun Plačuj in varčuj je posebna vrsta varčevalnega računa, ki imetniku omogoča varčevanje denarnih sredstev v skladu s temi splošnimi pogoji (v nadaljevanju tudi: varčevalni račun ali Plačuj in varčuj).
 • Imetnik je vsaka fizična oseba, ki sklene pogodbo o odprtju in vodenju varčevalnega računa Plačuj in varčuj.
 • Dan sklenitve pogodbe je dan, ko uporabnik sklene pogodbo z banko na način, kot je opredeljen v teh splošnih pogojih.
 • Obresti so nadomestilo, ki ga banka plača imetniku za sredstva na varčevalnem računu.
 • Obrestna mera je sorazmerni faktor, ki pove, koliko denarnih enot nadomestila plačamo za vsakih 100 denarnih enot glavnice, ki smo jo uporabljali eno kapitalizacijsko obdobje.
 • Privarčevana sredstva so sredstva, ki zajemajo vsa izvedena vplačila ali nakazila na varčevalni račun in pripisane obresti.
 • Trajni nalog je plačilni instrument, s katerim se na podlagi pooblastila banki na varčevalni račun nakazujejo sredstva iz transakcijskega računa imetnika, odprtega pri banki, ob pogoju, da so na transakcijskem računu zagotovljena denarna sredstva.
 • Cenik je vsakokrat veljavni cenik storitev Addiko Bank d.d., ki je na vpogled v vseh poslovalnicah banke.

Odprtje storitve Plačuj in varčuj

Banka odpre storitev Plačuj in varčuj, če fizična oseba:

 • poda zahtevek za odprtje varčevalnega računa preko mobilne aplikacije Addiko Mobile;
 • predloži dokumentacijo, ki omogoča identifikacijo imetnika, ob upoštevanju vsakokrat veljavnih predpisov, vključno z zakonom, ki ureja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma;
 • predloži morebitno drugo dokumentacijo (ki bi jo zahtevala banka);
 • izpolnjuje pogoje za odprtje varčevalnega računa.

Pogoj za odprtje varčevalnega računa Plačuj in varčuj je, da ima imetnik pri banki odprt transakcijski račun in aktivirano mobilno aplikacijo Addiko Mobile. Ker je nalaganje sredstev na varčevalni račun vezano na plačila s transakcijskega računa, imetnik na varčevalni račun Plačuj in varčuj ne more nalagati sredstev, če kasneje transakcijski račun pri banki zapre.

Pravno razmerje med banko in imetnikom je sklenjeno na dan sklenitve pogodbe. Imetnik z banko sklene pogodbo za odprtje varčevalnega računa Plačuj in varčuj tako, da odda zahtevek preko mobilne aplikacije Addiko Mobile in sprejme te splošne pogoje. Oddani zahtevek skupaj s splošnimi pogoji tvori pogodbeno razmerje med banko in imetnikom.

Storitev Plačuj in varčuj je na voljo izključno imetniku transakcijskega računa. Pooblaščenci na transakcijskem računu imetnika s sredstvi na varčevalnem računu Plačuj in varčuj ne morejo razpolagati, prav tako imetnik na takšnem varčevalnem računu ne more imeti pooblaščene osebe za razpolaganje s sredstvi.

Odprtje varčevalnega računa  mladoletni osebi

Banka omogoči storitev Plačuj in varčuj mladoletni osebi, starejši od 15 let. Mladoletne osebe, ki še niso dopolnile 15 let, ne morejo skleniti pogodbe za storitev Plačuj in varčuj.

Osnovne značilnosti storitve Plačuj in varčuj

 1. Banka po sklenitvi pogodbe odpre poseben varčevalni račun Plačuj in varčuj, s katerim lahko imetnik prosto razpolaga v okviru določil pogodbe in teh splošnih pogojev.
 2. Imetnik storitve Plačuj in varčuj lahko denarna sredstva na varčevalnem računu zagotavlja na načine, ki so opisani v razdelku »Vrste varčevanja Plačuj in varčuj«.
 3. Izredna vplačila na varčevalni račun Plačuj in varčuj lahko izvede le imetnik preko Addiko EBank in/ali mobilne aplikacije Addiko Mobile.
 4. Izplačila privarčevanih sredstev z varčevalnega računa so možna v vseh poslovalnicah banke in preko Addiko EBank in/ali mobilne aplikacije Addiko Mobile, v skladu s temi splošnimi pogoji.
 5. Imetnik je dolžan voditi lastno evidenco vplačil in izplačil na varčevalnem računu.
 6. Razpolaganje s privarčevanimi sredstvi je možno kadarkoli v okviru urnika plačilnega prometa banke.

Vrste varčevanja Plačuj in varčuj

Imetnik pred sklenitvijo pogodbenega razmerja za varčevalni račun Plačuj in varčuj izbere vrsto varčevanja. Ob vsaki otvoritvi storitve Plačuj in varčuj mora imetnik izbrati poljuben znesek, ki ga bo takoj prenesel na varčevalni račun.

Imetnik lahko poleg že aktiviranega načina varčevanja kasneje sklene tudi druge vrste varčevanj Plačuj in varčuj, vendar ima lahko hkrati aktivno zgolj eno vrsto varčevanja.

Imetnik lahko v mobilni aplikaciji Addiko Mobile vrste varčevanja Plačuj in varčuj poljubno aktivira in deaktivira. Deaktivacija posamezne vrste varčevanja Plačuj in varčuj ne pomeni, da je varčevalni račun ukinjen.

Možne vrste varčevanja Plačuj in varčuj so:

 1. Zaokroži na 1 EUR

 Ob izvedbi plačila, višjega od 1 EUR, s katerimkoli plačilnim instrumentom (kartica, plačilni nalog, trajni nalog, SEPA direktna obremenitev ipd.), se znesek dejanskega plačila zaokroži navzgor na najbližje celo število. Razlika med zaokroženim zneskom in dejansko plačanim zneskom se prenese na varčevalni račun. Če je dejansko plačani znesek že celo število, se prenos na varčevanje ne izvede.

Primer:
Dejansko plačilo = 3,54 EUR
Najbližje celo število = 4,00 EUR
Razlika = 0,46 EUR
Na varčevalni račun se prenese 0,46 EUR.
 1. Zaokroži na 5 EUR

 Ob izvedbi plačila, višjega od 1 EUR, s katerimkoli plačilnim instrumentom (kartica, plačilni nalog, trajni nalog, SEPA direktna obremenitev ipd.), se znesek dejanskega plačila zaokroži navzgor na najbližjih 5 EUR. Razlika med zaokroženim zneskom in dejansko plačanim zneskom se prenese na varčevalni račun. Če je dejansko plačani znesek večkratnik števila 5, se prenos na varčevanje ne izvede.

Primer:
Dejansko plačilo = 17,54 EUR
Najbližjih 5 EUR = 20,00 EUR
Razlika = 2,46 EUR
Na varčevalni račun se prenese 2,46 EUR.
 1. Prištej 1 EUR

 Ob izvedbi plačila, višjega od 1 EUR, s katerimkoli plačilnim instrumentom (kartica, plačilni nalog, trajni nalog, SEPA direktna obremenitev ipd.), se na varčevalni račun prenese 1 EUR.

Šteje se, da je imetnik z aktivacijo storitve Plačuj in varčuj pooblastil banko, da ob vsaki transakciji z imetnikovega transakcijskega računa na varčevalni račun Plačuj in varčuj prenese znesek v skladu s trenutno aktivno vrsto varčevanja. Vsi prenosi na varčevalni račun Plačuj in varčuj se izvedejo le, če je na transakcijskem računu imetnika zadostno stanje. Prenosi na varčevalni račun se pri kartičnih plačilih izvedejo v trenutku avtorizacije, medtem ko se pri oddaji plačilnih nalogov izvedejo v času, ko se nakazilo izvede.

Obrestovanje sredstev, obračun obresti in zaračunavanje nadomestil

Obrestovanje sredstev

Za obrestovanje sredstev na varčevalnih računih Plačuj in varčuj banka uporablja obrestno mero, ki je določena v vsakokratnem Aktu o obrestnih merah za občane.

Obračun obresti

Obresti se obračunajo in pripišejo mesečno. Spreminja se le referenčna obrestna mera, če je v Aktu o obrestnih merah določena referenčna obrestna mera in pribitek oz. odbitek. Pribitek oz. odbitek se ne spreminjata. V primeru da skupna obrestna mera zaradi odbitka, ki je višji od referenčne obrestne mere, znaša manj kot 0,00 % se za tekočo dobo privzame obrestna mera enaka 0,00 % do naslednje prilagoditve referenčne obrestne mere.

Banka pri obrestovanju uporablja linearni način, kjer pomeni:

o = obresti ,

G0= začetna glavnica,

p = obrestna mera,

d = število dni, za katere se obračuna obresti.

Banka obračuna obresti z upoštevanjem 360 dni v letu in dejanskega števila dni v mesecu.

Nadomestila

Banka zaračunava imetniku nadomestilo za upravljanje visokih stanj, pod pogoji, opredeljenimi v Ceniku banke, za kar bremeni neposredno imetnikov transakcijski račun, s čimer imetnik izrecno soglaša. Če imetnik na transakcijskem računu nima zadostnih sredstev za plačilo nadomestila, banka bremeni neposredno imetnikov varčevalni račun. Če imetnik tudi na varčevalnem računu nima sredstev za poplačilo nadomestila, bo banka bremenila njegov transakcijski račun oziroma varčevalni račun takoj, ko bo na transakcijskem računu ali varčevalnem računu prejel zadostna sredstva. V primeru, da imetnik pravočasno ne poravna nadomestil iz naslova upravljanja visokih stanj, ima banka pravico imetniku zaračunati zakonske zamudne obresti in morebitne dodatne stroške, ki so nastali za banko (npr.: opominjanje).

Imetnik soglaša, da lahko banka za plačilo zapadlih nadomestil iz naslova upravljanja visokih stanj uporabi katerakoli njegova denarna sredstva pri banki.

Imetnik je o zaračunanih obvestilih obveščen z mesečnim izpiskom na transakcijskem ali varčevalnem računu.

Odstop od pogodbe

Imetnik lahko brez navajanja razloga takoj odstopi od pogodbe, in sicer tako, da poda pisno vlogo za odstop od pogodbe v poslovni enoti banke, v kateri je odprl varčevalni račun. Varčevalni račun Plačuj in varčuj je možno ukiniti zgolj v poslovni enoti banke.

Banka lahko pisno odpove pogodbo, če ugotovi, da je imetnik ravnal v nasprotju z določili teh splošnih pogojev in pogodbe ali vsakokrat veljavnih predpisov, če je ob podpisu pogodbe navedel napačne podatke, če tako zahteva zakonodaja ali nadzorni organ, ter v primeru, ko mora banka na podlagi sklepa o izvršbi, zavarovanju ali drugem prisilnem posegu na privarčevana sredstva, ki ga izda pristojni državni organ, imetniku zarubiti vsa privarčevana sredstva.

Banka lahko pogodbo odpove tudi v primeru ukinitve produkta ali v primeru, da imetnik v zadnjih 365 dneh na varčevalni račun ni prenesel nobenih sredstev. V tem primeru banka zapre varčevalni račun in morebitna privarčevana sredstva prenese na imetnikov transackijski račun.

Odpoved stopi v veljavo 8 dni po datumu pošiljanja obvestila o odstopu od pogodbe.

 Razpolaganje s sredstvi v primeru smrti imetnika Plačuj in varčuj

S smrtjo imetnika Plačuj in varčuj ugasnejo vsa pooblastila za razpolaganje s sredstvi na varčevalnem računu. Ko banka prejme informacijo o smrti imetnika, varčevalni račun blokira. Z denarnimi sredstvi umrlega imetnika lahko na osnovi pravnomočnega sklepa o dedovanju razpolagajo samo njegovi dediči.

 Obveščanje

 1. Banka obvešča imetnika Plačuj in varčuj o vseh spremembah na varčevalnem računu mesečno z izpiskom prometa in stanja. Uporabnik, ki je hkrati tudi uporabnik storitve elektronske banke Addiko EBank, prejme izpisek prek elektronske banke Addiko EBank, razen v primeru, ko se uporabnik izrecno izjasni, da želi prejemati pisna obvestila po pošti ali jih bo osebno dvignil v matični poslovalnici banke. Uporabniku, ki hkrati ni uporabnik storitve elektronske banke Addiko EBank, lahko banka mesečni izpisek pošlje pisno po elektronski pošti oziroma po navadni pošti, razen v primeru, ko se uporabnik izrecno izjasni, da obvestil ne želi prejemati po pošti, ampak jih bo osebno dvignil v matični poslovalnici banke. Kadar gre za pisno obvestilo po pošti, se šteje, da je obvestilo pravilno vročeno, če je poslano na zadnji znani naslov uporabnika, ki ga ima banka v svoji evidenci.
 2. Skladno z Zakonom o dohodnini banka letno obvesti imetnika o doseženih obrestih za preteklo leto.
 3. Imetnik mora banki v roku 8 dni sporočiti vsako spremembo prebivališča oz. drugih osebnih podatkov, ki so pomembni za izvajanje pogodbe. Če imetnik spremeni naslov, pa tega pravočasno ne sporoči banki, banka vrnjeno pošto šteje kot vročeno. Vsako obvestilo ali drug dokument, ki ga banka želi vročiti imetniku se šteje kot pravilno vročeno, če je poslano v pisni obliki na zadnji znani naslov imetnika, ki ga ima banka v svojih podatkovnih zbirkah.

Mirno reševanje sporov

Imetnik, ki se ne strinja z ravnanjem banke ali njenih zaposlenih pri opravljanju storitev v skladu s temi splošnimi pogoji ali drugim dokumentom, ki se navezuje na opravljanje teh storitev in ga je izdala banka, ali ko banka oz. njeni zaposleni ne opravijo določenega ravnanja, pa bi ga po mnenju uporabnika morali, lahko vloži pisno (preko elektronske pošte, po faxu, po pošti na naslov banke ali preko elektronske banke Addiko EBank) ali ustno (osebno v poslovalnici ali preko telefona) pritožbo skladno s Pravilnikom o izvensodnem reševanju sporov, ki je objavljen v vseh poslovalnicah banke in na spletni strani www.addiko.si.

V kolikor uporabnik z odločitvijo v pritožbenem postopku ni  zadovoljen oziroma odgovora na pritožbo ni prejel v roku, banka zagotavlja postopek izvensodnega reševanja sporov s potrošniki pred neodvisnim izvajalcem izvensodnega reševanja sporov.

Podatke o izvajalcu izvensodnega reševanja sporov, obliki in sestavi organa, načinu ter postopku odločanja organa, lahko uporabnik pridobi na spletni stranki banke www.addiko.si v Pravilniku o izvensodnem reševanju sporov. Banka uporabniku informacijo o pooblaščenem neodvisnem izvajalcu posreduje pisno skupaj z razlogom za zavrnitev pritožbe.

Pooblaščeni izvajalec izvensodnega reševanja sporov banke, pri katerem je možno vložiti pobudo za začetek postopka zoper odločitev banke o pritožbi je: Združenje bank Slovenije – GIZ Ljubljana, Šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, elektronski naslov: izvajalec.irps@zbs-giz.si, telefonska številka: 01/24-29-700.

Uporaba in varstvo osebnih podatkov

Banka obdeluje, hrani in varuje vaše osebne podatke skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679 – GDPR) in svojimi internimi akti, za izvajanje medsebojnega pogodbenega odnosa z vami ter skladno z vašo privolitvijo, če je bila ta podana, za obdelavo osebnih podatkov za namene trženja. Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z vašimi osebnimi podatki, so vam na voljo na povezavi www.addiko.si/varstvo-podatkov, oziroma v dokumentu »Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov v Addiko Bank d.d.«.

Na zgornji povezavi oz. v dokumentu »Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov v Addiko Bank d.d.« so poleg pomembnih informacij v zvezi z načinom obdelave vaših osebnih podatkov navedeni tudi vsi potrebni kontaktni naslovi banke, preko katerih lahko uresničujete svoje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov.

Jamstvo za privarčevana sredstva

Privarčevana sredstva predstavlja vlogo, ki je upravičena do jamstva v sistemu jamstva za vloge v skladu z Zakonom o sistemu jamstva za vloge (Uradni list RS, št. 27/2016 in morebitne spremembe). Sistem jamstva za vloge imetniku jamči v obsegu največ 100.000 EUR za seštevek vseh vlog, ki jih ima imetnik pri Banki, v primerih, ki jih določa zakon, pa so vloge zajamčene tudi nad mejo 100.000 EUR. Če ima imetnik v Banki skupni račun z drugo osebo ali osebami, velja obseg jamstva 100.000 EUR za vsakega posebej. Izjeme za vloge,  za katere sistem jamstva za vloge ne jamči, so navedene na spletni strani pristojnega sistema jamstva za vloge www.bsi.si in na www.addiko.si. V primeru uveljavljanja pravic iz sistema jamstva za vloge bodo vloge izplačane v evrih najpozneje v sedmih delovnih dneh.

Banka bo imetnika o splošnih informacijah o sistemu jamstva za vloge obveščala enkrat letno, informacijo o tem, ali so sredstva imetnika zajamčena, pa bo Banka potrdila na rednem izpisku, ki ga imetnik prejema v skladu s temi splošnimi pogoji.

V kolikor ima imetnik neporavnane obveznosti do banke, ki so zapadle v plačilo pred dnem ali na dan objave odločbe Banke Slovenija o nerazpoložljivosti vlog banke na spletni strani AJPES (presečni datum za izračun jamstva), se znesek obveznosti imetnika do banke, zapadlih do oziroma na presečni datum za izračun jamstva,  pobota s terjatvijo, ki jo ima imetnik do banke iz naslova izplačila kritja zajamčene vloge.

Protikorupcijska klavzula

V primeru, da se ugotovi, da je kdo posredno ali neposredno, v imenu in/ali na račun katere koli pogodbene stranke dal, ponudil ali obljubil zaposlenemu pri kateri koli pogodbeni stranki ali drugi pravni ali fizični osebi, ki je kakor koli drugače povezana s to pogodbeno stranko, kakršno koli darilo ali plačilo v denarju ali drugem dragocenem predmetu oziroma kakršno koli drugo materialno ali nematerialno ugodnost, za pridobitev tega posla oziroma sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev s katerim je nasprotni stranki ali povzročena škoda ali omogočena pridobitev nedovoljene koristi, je že veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da sploh ni bila sklenjena.

Pogodbena stranka zoper katero se uvede postopek, se v celoti odpoveduje uveljavljanju odškodninskih zahtevkov zaradi ničnosti pogodbe, vključno z zahtevkom za plačilo izgubljenega dobička, kakor tudi vseh drugih zahtevkov, v kolikor bi se kasneje s pravnomočno sodbo pristojnega sodišča izkazalo, da koruptivno oziroma nezakonito dejanje v smislu tega člena ni bilo storjeno oziroma bi bil sodni postopek ustavljen.

Oškodovana pogodbena stranka ima pravico zoper nasprotno stranko uveljavljati odškodninske in druge zahtevke, vključno z zahtevkom za vračilo že izvršenih plačil, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, nastalih zaradi ničnosti.

Končne določbe

 1. Banka pri opravljanju storitev, ki so predmet teh splošnih pogojev, upošteva in izvršuje določila vsakokrat veljavnega Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.
 2. Za vse, kar ni določeno s temi splošnimi pogoji in s pogodbo, veljajo določila vsakokrat veljavne zakonodaje.
 3. O spremembi splošnih pogojev bo banka imetnika obvestila elektronsko oz. z izpiski, spremenjeni splošni pogoji pa bodo na razpolago tudi v vseh poslovalnicah banke in na spletnih straneh banke. Če v roku 15 dni od objave novih splošnih pogojev, banka ne prejme odstopne izjave imetnika, se šteje, da imetnik pristaja na spremembe splošnih pogojev.
 4. Ti Splošni pogoji veljajo od dne 27.08.2021 dalje.