Addiko Bank Slovenija

Splošni pogoji Addiko varčevanj

OPREDELITEV POJMOV

Banka je Addiko Bank d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljana.
Varčevalec je fizična oseba, ki sklene pogodbo o varčevanju.
Varčevalna doba je doba, ki jo banka in varčevalec opredelita s pogodbo o varčevanju (v nadaljevanju »pogodba«) in je izražena v mesecih. Varčevalna doba je odvisna od vrste varčevanja in je določena v pogodbi.
Pooblaščenec je fizična oseba, ki jo varčevalec pooblasti za razpolaganje s sklenjenim varčevanjem (npr. polog denarnih sredstev na varčevanje) kot to določa  pogodba o varčevanju in ti splošni pogoji. Pooblastilo velja do preklica, do zaprtja oz. zapadlosti varčevanja ali do smrti varčevalca oz. pooblaščenca.
Zastopnik je zakoniti zastopnik ali skrbnik, ki v okviru zakonskega pooblastila ali pooblastila, danega z odločbo pristojnega organa, zastopa varčevalca, ki je omejeno poslovno sposoben ali ni poslovno sposoben.
Dan sklenitve pogodbe je dan, ko je pogodba podpisana s strani obeh pogodbenih strank.
Obresti so nadomestilo, ki ga banka plača varčevalcu za uporabo varčevanja.
Obrestna mera je sorazmerni faktor, ki pove, koliko denarnih enot nadomestila plačamo za vsakih 100 denarnih enot glavnice, ki smo jo uporabljali eno kapitalizacijsko obdobje.
Referenčna obrestna mera – EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) je medbančna obrestna mera, po kateri si reprezentativne banke iz evro območja medsebojno ponujajo depozite za določeno ročnost.
Obrestni pribitek oz. odbitek je pogodbeno določena vrednost, izražena v odstotnih točkah, ki jo prištevamo k referenčni obrestni meri in je lahko pozitivna (pribitek) ali negativna (odbitek).
Privarčevana sredstva so sredstva, ki zajemajo vsa izvedena vplačila ali nakazila na varčevanje in pripisane obresti.
Trajni nalog je plačilni instrument, s katerim se na podlagi pooblastila banki na varčevanje nakazujejo enaki mesečni zneski iz transakcijskega računa varčevalca, odprtega pri banki, ob pogoju, da so na transakcijskem računu zagotovljena denarna sredstva.
Cenik je vsakokrat veljavni cenik storitev Addiko Bank d.d., ki je na vpogled v vseh poslovalnicah banke.

SPLOŠNO

S temi splošnimi pogoji banka določa vrste varčevanj, pogoje sklenitve, vodenja in prenehanja varčevanj, obrestovanje sredstev na varčevanjih, načine in roke za obveščanje varčevalcev in veljavnost splošnih pogojev.

SKLENITEV VARČEVANJA

 1. Pravno razmerje med banko in varčevalcem je sklenjeno z dnem podpisa pogodbe.
 2. Varčevalec ima lahko v banki odprtih več različnih ali enakih varčevanj hkrati, pri čemer za vsako varčevanje z banko sklene ustrezno pogodbo.
 3. Varčevanje glasi izključno na ime varčevalca.
 4. Varčevalec lahko ob odprtju varčevanja ali kasneje pooblasti eno ali največ dve polnoletni in opravilno sposobni fizični osebi za vplačila sredstev na varčevanje, skladno s pogodbo in temi splošnimi pogoji. Za ravnanja pooblaščene osebe varčevalec prevzema polno odgovornost. Pooblaščenci nimajo pravice svojega pooblastila prenesti na druge osebe in ne morejo prekiniti ali ukiniti varčevanja. Varčevalec lahko pooblastilo prekliče le pisno. V primeru smrti varčevalca vsa pooblastila prenehajo. Pooblaščenci morajo pri banki deponirati svoj podpis.

SKLENITEV VARČEVANJA ZA MLADOLETNO OSEBO

Zakoniti zastopnik mladoletne osebe lahko sklene varčevanje za mladoletno osebo. S polnoletnostjo mladoletna oseba pridobi pravico do samostojnega upravljanja z varčevanjem, brez posebnega soglasja zakonitega zastopnika, pri čemer je varčevalec ob dopolnitvi polnoletnosti dolžan pisno sporočiti banki, ali želi, da se zakoniti zastopnik ukine ali da zakoniti zastopnik prevzame vlogo pooblaščenca.

SKLENITEV VARČEVANJA ZA OPRAVILNO NESPOSOBNO OSEBO

V imenu opravilno nesposobne fizične osebe oziroma fizične osebe pod skrbništvom sklene varčevanje zakoniti zastopnik/skrbnik na podlagi predložene odločbe pristojnega organa.

OSNOVNE ZNAČILNOSTI VARČEVANJA

 1. Varčevalec se s podpisom pogodbe zaveže, da bo opravljal redna vplačila skladno z določili pogodbe.
 2. Višina najnižjega zneska vplačila na varčevanje je določena s poslovno politiko banke in je zapisana v pogodbi.
 3. Višina najvišjega dovoljenega zneska vplačila v posameznem mesecu varčevanja je 10.000 EUR, pri čemer se za posamezni mesec varčevanja šteje koledarski mesec. Vplačilo, s katerim varčevalec dovoljeni znesek vplačil v posameznem mesecu preseže, banka v celoti zavrne.
 4. Če varčevalec skladno s pogodbo, ki opredeljuje redna mesečna vplačila zamudi s plačilom pogodbeno dogovorjenega zneska, izpadli znesek ne predstavlja kršitve pogodbenih obveznosti, razen če gre za tretji izpad vplačila.
 5. Če varčevalec skladno s pogodbo, ki opredeljuje redna mesečna vplačila, tretjič zamudi s plačilom pogodbeno dogovorjenega zneska, banka prekine varčevanje skladno s pogoji, ki veljajo za predčasno prekinitev varčevanja.
 6. Pogodbeno dogovorjeni znesek predstavlja minimalno obveznost varčevalca, ki lahko vplačuje tudi višje zneske, vendar se vplačila, ki presegajo minimalni znesek, ne štejejo kot izpolnitev prihodnjih mesečnih obveznosti iz pogodbe, razen, če ni v pogodbi izrecno zapisano, da dodatna vplačila niso možna.
 7. Varčevalec lahko denarna sredstva za varčevanje zagotavlja na sledeče načine: z vplačilom v vseh poslovalnicah banke, s trajnim nalogom s transakcijskega računa varčevalca, odprtega pri banki ali prek elektronske banke. Vplačila prek drugih bank neposredno na varčevanje niso možna.
 8. Vplačila na varčevanje lahko izvedejo le varčevalec in njegovi pooblaščenci oz. zakoniti zastopnik ali skrbnik ob predložitvi osebnega dokumenta.
 9. Razpolaganje z denarnimi sredstvi na varčevanju v okviru trajanja pogodbeno določene varčevalne dobe ni možno.

VRSTE VARČEVANJ

Addiko varčevanje Plus, Addiko varčevanje Plus Fix.
Pogodba se lahko sklene za eno, dve, tri ali pet let.
Pogodbeno dogovorjeno redno mesečno vplačilo predstavlja minimalno obveznost varčevalca, ki pa lahko vplačuje tudi višje zneske, vendar se vplačila, ki presegajo minimalni znesek, ne štejejo kot izpolnitev prihodnjih mesečnih obveznosti iz pogodbe.
Po preteku pogodbeno dogovorjene dobe varčevanja banka privarčevana sredstva skupaj z obrestmi nakaže na sprostitveni račun, naveden v pogodbi.
Če varčevalec zamudi s plačilom pogodbeno dogovorjenega zneska, izpadli znesek ne predstavlja kršitve pogodbenih obveznosti, razen če gre za tretji izpad pri vplačilu. Če varčevalec tretjič zamudi z vplačilom pogodbeno dogovorjenega zneska banka prekine varčevanje Addiko Plus skladno s pogoji, ki veljajo za predčasno prekinitev varčevanja. Privarčevana sredstva skupaj z obrestmi sprosti na sprostitveni račun naveden v pogodbi in zaračuna stroške predčasne prekinitve v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom banke.

OBRESTOVANJE SREDSTEV IN OBRAČUN OBRESTI

Obrestovanje sredstev
Za obrestovanje sredstev na varčevanjih banka uporablja obrestno mero, ki je odvisna od tipa varčevanja:

 • Fiksno obrestno mero, ki je določena v pogodbi;
 • Spremenljivo obrestno mero, ki je sestavljena iz referenčne obrestne mere EURIBOR in pribitka oziroma odbitka. Banka bo ob sklenitvi varčevanja upoštevala 1, 3 ali 6-mesečni EURIBOR, ki velja na 1. dan v mesecu, ko je bila pogodba sklenjena in sredstva obrestovala po tem EURIBOR-ju do prve prilagoditve. Banka opravi prilagoditev pogodbeno dogovorjene obrestne mere spremembam, če gre za 6 mesečni EURIBOR dvakrat letno, na dan 1. januar in 1. julij, če gre za 3 mesečni EURIBOR 1. januarja, 1. aprila, 1. julija in 1. oktobra in če gre za 1 mesečni Euribor vsak 1. dan v mesecu, ne glede na datum sklenitve pogodbe. Vrednost EURIBOR-ja se zaokrožuje na 3 decimalke. Obrestni pribitek oz. odbitek je fiksen za celotno dobo varčevanja kot je določen v pogodbi. Vrednost pribitka oz. odbitka se lahko izrazi v 3 decimalkah.

Obračun obresti
Obresti se obračunajo mesečno in se pripišejo letno.
Spreminja se le referenčna obrestna mera, če je sklenjeno varčevanje z referenčno obrestno mero in pribitkom.
V primeru da skupna obrestna mera zaradi odbitka, ki je višji od referenčne obrestne mere, znaša manj kot 0,00 % se za tekočo dobo privzame obrestna mera enaka 0,00 % do naslednje prilagoditve EURIBOR-ja.

Banka pri obrestovanju uporablja linearni način.


 

kjer pomeni:
o = obresti ,
G0= začetna glavnica,
p = obrestna mera,
d = število dni, za katere se obračuna obresti.

Pri varčevanjih s skupno obrestno mero se skupna obrestna mera izračuna po spodnjem obrazcu:

p = p1+ p2

kjer pomeni:
p = skupna obrestna mera,
p1 = referenčna obrestna mera,
p2 = obrestni pribitek / odbitek.

Banka obračuna obresti z upoštevanjem 360 dni v letu in dejanskega števila dni v mesecu.

ODSTOP IN PREDČASNA PREKINITEV VARČEVANJA

Varčevalec lahko brez navajanja razloga takoj odstopi od pogodbe  in predčasno prekine varčevanje tako, da poda pisno vlogo za odstop od pogodbe v poslovalnici banke, v kateri je sklenil varčevanje.

Banka lahko pisno odpove pogodbo, pred iztekom dobe, za katero je bila sklenjena, če ugotovi, da je varčevalec ravnal v nasprotju z določili teh splošnih pogojev in pogodbe ali veljavnih predpisov, če tako zahteva zakonodaja ali nadzorni organ, če je ob sklenitvi pogodbe navedel napačne podatke. Odpoved stopi v veljavo 8 dni po datumu pošiljanja obvestila o odstopu od pogodbe.

Banka ob predčasni prekinitvi varčevanja iz razloga na strani varčevalca ali na strani banke:

 • prizna pogodbeno dogovorjene in obračunane obresti do dneva prenosa privarčevanih sredstev na sprostitveni račun,
 • za predčasno prekinitev zaračuna nadomestilo skladno z vsakokrat veljavnim cenikom in morebitne druge stroške (nakazilo, izredno obveščanje).

RAZPOLAGANJE S SREDSTVI V PRIMERU SMRTI VARČEVALCA

S smrtjo varčevalca ugasnejo vsa pooblastila za razpolaganje z denarnimi sredstvi na varčevanju. Ko banka prejme uradni dokument o smrti varčevalca, se varčevanje predčasno prekine in se privarčevana sredstva prenesejo na sprostitveni račun. Z denarnimi sredstvi umrlega varčevalca lahko na osnovi pravnomočnega sklepa o dedovanju razpolagajo samo njegovi dediči.

RAZPOLAGANJE S SREDSTVI V PRIMERU SMRTI ZAKONITEGA ZASTOPNIKA ALI SKRBNIKA

V primeru smrti zakonitega zastopnika —enega od staršev, razpolagalna pravica pooblaščenca —drugega starša, ne preneha. V kolikor pa drugi starš na vlogi ni pooblaščen, pravico razpolaganja z vlogo pridobi na podlagi potrdila Centra za socialno delo. V tem primeru tudi postane novi zakoniti zastopnik.

MIRNO REŠEVANJE SPOROV

Uporabnik, ki se ne strinja z ravnanjem banke ali njenih zaposlenih pri opravljanju storitev v skladu s temi splošnimi pogoji ali drugim dokumentom, ki se navezuje na opravljanje teh storitev in ga je izdala banka, ali ko banka oz. njeni zaposleni ne opravijo določenega ravnanja, pa bi ga po mnenju uporabnika morali, lahko vloži pisno (preko elektronske pošte, po faxu, po pošti na naslov banke ali preko elektronske banke Addiko EBank) ali ustno (osebno v poslovalnici ali preko telefona) reklamacijo ali pritožbo skladno s Pravilnikom o izvensodnem reševanju sporov, ki je objavljen v vseh poslovalnicah banke in na spletni strani www.addiko.si.

V kolikor uporabnik z odločitvijo v pritožbenem postopku ni  zadovoljen oziroma odgovora na pritožbo ni prejel v roku, banka zagotavlja postopek izvensodnega reševanja sporov s potrošniki pred neodvisnim izvajalcem izvensodnega reševanja sporov.

Podatke o izvajalcu izvensodnega reševanja sporov, obliki in sestavi organa, načinu ter postopku odločanja organa, lahko uporabnik pridobi na spletni stranki banke www.addiko.si v Pravilniku o izvensodnem reševanju sporov. Banka uporabniku informacijo o pooblaščenem neodvisnem izvajalcu posreduje pisno skupaj z razlogom za zavrnitev pritožbe.

Pooblaščeni izvajalec izvensodnega reševanja sporov banke, pri katerem je možno vložiti pobudo za začetek postopka zoper odločitev banke o pritožbi je: Združenje bank Slovenije – GIZ Ljubljana, Šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, elektronski naslov: izvajalec.irps@zbs-giz.si, telefonska številka: 01/24-29-700.

OBVEŠČANJE

 1. Banka obvešča varčevalca o vseh spremembah na varčevanju enkrat letno z izpiskom prometa in stanja. Izpisek banka pošlje varčevalcu po pošti na zadnji znani naslov varčevalca.
 2. Skladno z Zakonom o dohodnini banka enkrat letno obvesti varčevalca o doseženih obrestih za preteklo davčno leto, če se varčevalec tako odloči. V nasprotnem primeru banka varčevalca obvesti o doseženih obrestih po poteku varčevanja v rokih in na način, ki ga opredeljuje veljavna zakonodaja.
 3. Varčevalec mora banki v roku 8 dni sporočiti vsako spremembo prebivališča oz. drugih osebnih podatkov, ki so pomembni za izvajanje pogodbe. Če imetnik varčevanja spremeni naslov, pa tega pravočasno ne sporoči banki, banka vrnjeno pošto šteje kot vročeno. Vsako obvestilo ali drug dokument, ki ga banka želi vročiti imetniku varčevalnega računa se šteje kot pravilno vročeno, če je poslano v pisni obliki na zadnji znani naslov imetnika varčevanja, ki ga ima banka v svojih podatkovnih zbirkah.

UPORABA IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Banka obdeluje, hrani in varuje vaše osebne podatke skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679 – GDPR) in svojimi internimi akti, za izvajanje medsebojnega pogodbenega odnosa z vami ter skladno z vašo privolitvijo, če je bila ta podana, za obdelavo osebnih podatkov za namene trženja. Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z vašimi osebnimi podatki, so vam na voljo na povezavi www.addiko.si/varstvo-podatkov, oziroma v dokumentu »Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov v Addiko Bank d.d.«.

Na zgornji povezavi oz. v dokumentu »Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov v Addiko Bank d.d.« so poleg pomembnih informacij v zvezi z načinom obdelave vaših osebnih podatkov navedeni tudi vsi potrebni kontaktni naslovi banke, preko katerih lahko uresničujete svoje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov.

JAMSTVO ZA PRIVARČEVANA SREDSTVA

Privarčevana sredstva predstavlja vlogo, ki je upravičena do jamstva v sistemu jamstva za vloge v skladu z Zakonom o sistemu jamstva za vloge (Uradni list RS, št. 27/2016 in morebitne spremembe). Sistem jamstva za vloge varčevalcu jamči v obsegu največ 100.000 EUR za seštevek vseh vlog, ki jih ima vačevalec pri Banki, v primerih, ki jih določa zakon, pa so vloge zajamčene tudi nad mejo 100.000 EUR. Če ima vačevalec v Banki skupni račun z drugo osebo ali osebami, velja obseg jamstva 100.000 EUR za vsakega posebej. Izjeme za vloge,  za katere sistem jamstva za vloge ne jamči, so navedene na spletni strani pristojnega sistema jamstva za vloge www.bsi.si in na www.addiko.si. V primeru uveljavljanja pravic iz sistema jamstva za vloge bodo vloge izplačane v evrih najpozneje v sedmih delovnih dneh.

Banka bo vačevalecu o splošnih informacijah o sistemu jamstva za vloge obveščala enkrat letno, informacijo o tem, ali so sredstva vačevalca zajamčena, pa bo Banka potrdila na rednem izpisku, ki ga vačevalec prejema v skladu s temi splošnimi pogoji.

V kolikor ima vačevalec neporavnane obveznosti do banke, ki so zapadle v plačilo pred dnem ali na dan objave odločbe Banke Slovenija o nerazpoložljivosti vlog banke na spletni strani AJPES (presečni datum za izračun jamstva), se znesek obveznosti vačevalca do banke, zapadlih do oziroma na presečni datum za izračun jamstva,  pobota s terjatvijo, ki jo ima vačevalec do banke iz naslova izplačila kritja zajamčene vloge.

PROTIKORIPCIJSKA KLAVZULA

V primeru, da se ugotovi, da je kdo posredno ali neposredno, v imenu in/ali na račun katere koli pogodbene stranke dal, ponudil ali obljubil zaposlenemu pri kateri koli pogodbeni stranki ali drugi pravni ali fizični osebi, ki je kakor koli drugače povezana s to pogodbeno stranko, kakršno koli darilo ali plačilo v denarju ali drugem dragocenem predmetu oziroma kakršno koli drugo materialno ali nematerialno ugodnost, za pridobitev tega posla oziroma sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev s katerim je nasprotni stranki ali povzročena škoda ali omogočena pridobitev nedovoljene koristi, je že veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da sploh ni bila sklenjena.

Pogodbena stranka zoper katero se uvede postopek, se v celoti odpoveduje uveljavljanju odškodninskih zahtevkov zaradi ničnosti pogodbe, vključno z zahtevkom za plačilo izgubljenega dobička, kakor tudi vseh drugih zahtevkov, v kolikor bi se kasneje s pravnomočno sodbo pristojnega sodišča izkazalo, da koruptivno oziroma nezakonito dejanje v smislu tega člena ni bilo storjeno oziroma bi bil sodni postopek ustavljen.

Oškodovana pogodbena stranka ima pravico zoper nasprotno stranko uveljavljati odškodninske in druge zahtevke, vključno z zahtevkom za vračilo že izvršenih plačil, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, nastalih zaradi ničnosti.

KONČNE DOLOČBE

Banka pri opravljanju storitev, ki so predmet teh splošnih pogojev, upošteva in izvršuje določila vsakokrat veljavnega Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

Za vse, kar ni določeno s temi splošnimi pogoji in s pogodbo, veljajo določila vsakokrat veljavne zakonodaje.

O spremembi teh splošnih pogojev bo banka varčevalca obvestila elektronsko oz. z izpiski, spremenjeni splošni pogoji pa bodo na razpolago tudi v vseh poslovalnicah banke in na spletnih straneh banke. Če v roku 15 dni od objave novih splošnih pogojev, banka ne prejme odstopne izjave varčevalca, se šteje, da varčevalec pristaja na spremembe splošnih pogojev.

Ti Splošni pogoji veljajo od 25. 5. 2018 dalje.