Addiko Bank Slovenija

Splošni pogoji Addiko rastoči depozit

OPREDELITEV POJMOV

Banka je Addiko Bank d.d., Dunajska cesta 117,Ljubljana.
Addiko rastoči depozit je varčevanje z naraščajočo obrestno mero na podlagi vezave denarnih sredstev za določeno dobo s pravico podaljšanja ročnosti vezave do preklica, vendar do največ 11. (enajste) obnovitve; zaradi podaljševanja vezave čez pogodbeno dogovorjeno dobo, se lahko povečuje obrestna mera;
Deponent je vsaka domača fizična oseba, ki sklene pogodbo o rastočem depozitu in s tem postane imetnik rastočega depozita;
Doba vezave je doba, ki jo pogodbeni stranki opredelita s pogodbo in je izražena v mesecih; doba vezave je 1 mesec z možnostjo podaljšanja do preklica, vendar do največ 11. (enajste) obnovitve. Pri tem se upošteva, da ima posamezen mesec 31 dni, ne glede na koledarski mesec, v katerem je pogodba sklenjena, oziroma se izvrši katerakoli obnovitev. Število dni v posameznem mesecu se ustrezno poveča le v primeru, kadar predvidena posamična mesečna zapadlost pade na nedelovni dan, in sicer za toliko dni, da depozit vedno zapade na prvi naslednji delovni dan;
Dan sklenitve pogodbe je dan, ko je pogodba o rastočem depozitu podpisana s strani obeh pogodbenih strank;
Vezana sredstva so sredstva, ki zajemajo polog na Addiko rastoči depozit in pripisane obresti;
Obresti so nadomestilo za uporabo določenega zneska denarja, ki ga je deponent za določen čas prepustil banki;
Obrestna mera je sorazmerni faktor, ki pove, koliko denarnih enot nadomestila plačamo za vsakih 100 denarnih enot glavnice, ki smo jo uporabljali eno kapitalizacijsko obdobje;
Fiksna obrestna mera je obrestna mera, ki se ne spreminja v času trajanja dobe vezave oz. v času, določenem s pogodbo ter je izražena kot nominalna vrednost;
Obrestni pribitek je pogodbeno določena vrednost, izražena v odstotnih točkah, ki jo prištevamo k fiksni obrestni meri;
Informacija o obrestnih merah je informacija o obrestnih merah, ki jo deponent pridobi v vseh poslovnih enotah in poslovalnicah Addiko Bank d.d.;
Cenik je vsakokrat veljavni cenik storitev Addiko Bank d.d. in je na vpogled v vseh poslovnih enotah in poslovalnicah banke.

ODPRTJE RASTOČEGA DEPOZITA

Pravno razmerje med banko in deponentom je sklenjeno na dan podpisa Pogodbe o rastočem depozitu (v nadaljevanju »pogodba«). Addiko rastoči depozit lahko glasi izključno na ime deponenta.
Sestavni del pogodbe so tudi splošni pogoji rastočega depozita, ki jih banka deponentu izroči pred sklenitvijo pogodbe.
Najnižji znesek pologa na Addiko rastoči depozit je določen s poslovno politiko banke in znaša 1.000 eurov.
Dodatna vplačila na depozit v času vezave niso možna.

OBRESTOVANJE SREDSTEV IN OBRAČUN OBRESTI IN ZARAČUNAVANJE NADOMESTIL

Za Addiko rastoči depozit v evrih banka uporablja fiksno obrestno mero, ki je določena na podlagi vsakokrat veljavnega Sklepa o obrestnih merah. Pri obnovitvi vezave se obrestna mera poveča za določen pribitek do 11. (enajste) obnovitve. Po izteku 11. (enajste) obnovitve se Addiko rastoči depozit prenese na sprostitveni (vpogledni) račun deponenta.

Obračun obresti
Obresti se obračunajo in pripišejo k glavnici mesečno. Pri obnovitvi se glavnica z obrestmi ponovno veže, za enako obdobje s fiksno obrestno mero, ki je povečana za določeni pribitek, vse do 11. (enajste) obnovitve oziroma podaljšanja vezave.

Banka pri obrestovanju uporablja linearni način.

Skupna obrestna mera izračuna po spodnjem obrazcu:
p = p1+ p2
kjer pomeni:
p = skupna obrestna mera,
p1 = referenčna obrestna mera,
p2 = obrestni pribitek / odbitek.

Formula za obračun obresti:

 

 

kjer pomeni:
o = obresti ,
G0= začetna glavnica,
p = obrestna mera,
d = število dni, za katere se obračuna obresti.
Obrestna mera rastočega depozita je izražena kot vsota fiksne obrestne mere in mesečnega obrestnega pribitka v primeru podaljšanja dobe vezave.

Nadomestila
Banka zaračunava deponentu nadomestilo za upravljanje visokih stanj, pod pogoji, opredeljenimi v Ceniku banke, za kar bremeni neposredno deponentov transakcijski račun, s čimer deponent izrecno soglaša. Če deponent na transakcijskem računu nima zadostnih sredstev za plačilo nadomestila, banka bremeni neposredno deponentov varčevalni račun. Če deponent tudi na varčevalnem računu nima sredstev za poplačilo nadomestila, bo banka bremenila njegov transakcijski račun oziroma varčevalni račun takoj, ko bo na transakcijskem računu ali varčevalnem računu prejel zadostna sredstva. V primeru, da deponent pravočasno ne poravna nadomestil iz naslova upravljanja visokih stanj, ima banka pravico deponentu zaračunati zakonske zamudne obresti in morebitne dodatne stroške, ki so nastali za banko (npr.: opominjanje).

Deponent soglaša, da lahko banka za plačilo zapadlih nadomestil iz naslova upravljanja visokih stanj uporabi katerakoli njegova denarna sredstva pri banki.

Deponent je o zaračunanih obvestilih obveščen z mesečnim izpiskom na transakcijskem ali varčevalnem računu.

ODSTOP IN PREDČASNA PREKINITEV POGODBE O ADDIKO RASTOČEM DEPOZITU

Deponent lahko kadarkoli po preteku prvega meseca vezave na podlagi pisne vloge banki prekine pogodbo oz. trajanje rastočega depozita. Pisno vlogo o prekinitvi pogodbe deponent poda v poslovni enoti ali poslovalnici, ki vodi Addiko rastoči depozit. Banka bo morebitna vezana sredstva prenesla na sprostitveni (vpogledni) račun deponenta brez stroškov prekinitve.

Do predčasne prekinitve rastočega depozita, torej pred potekom prvega meseca vezave, lahko pride v primeru smrti deponenta ali v primeru izrednih okoliščin (ob nepričakovani bolezni ali poškodbi deponenta oziroma ožjega družinskega člana, smrti ožjega družinskega člana, izselitve iz države ali naravni nesreči in drugih dejavnikih višje sile), za kar deponent predloži ustrezno dokazilo. V primeru predčasne prekinitve depozita banka zaračuna stroške skladno z veljavnim Cenikom.

Banka lahko pisno odpove pogodbo, če ugotovi, da je deponent ravnal v nasprotju z določili pogodbe ali veljavnih predpisov. Odpoved stopi v veljavo 8 dni po datumu pošiljanja obvestila o odstopu od pogodbe.

Banka ima pravico prekiniti avtomatsko obnovitev pogodbe brez navajanja razloga. O prekinitvi obnovitve banka deponenta pisno obvesti najmanj 7 dni pred dnevom ponovne obnovitve.

RAZPOLAGANJE S SREDSTVI V PRIMERU SMRTI DEPONENTA ALI ZAKONITEGA ZASTOPNIKA ALI SKRBNIKA

S smrtjo deponenta prenehajo vsa pooblastila za razpolaganje z depozitom po pogodbi. Ko banka prejme uradni dokument o smrti deponenta blokira depozit. Z depozitom lahko nato razpolagajo na osnovi pravnomočnega sklepa o dedovanju samo dediči.

V primeru smrti zakonitega zastopnika ali skrbnika razpolagalna pravica pooblaščenca, ne preneha. V primeru, da deponent nima pooblaščenca pa zakoniti zastopnik ali skrbnik umre, pridobi pravico razpolaganja z depozitom oseba, ki jo določi pristojen organ, za kar mora novi pooblaščenec oz. zakoniti zastopnik ali skrbnik banki predložiti ustrezna dokazila.

PODATKI O DEPONENTU

Deponent mora banki pisno (najkasneje v 8 dneh od spremembe) sporočiti spremembo naslova in vse nove podatke, pomembne za poslovanje z depozitom. Če deponent spremembe naslova ne sporoči ali pošte ne sprejme, banka vrnjeno pošto šteje kot vročeno in jo deponira v banki. Vsako obvestilo, ki bi ga banka želela vročiti deponentu, se šteje kot pravilno vročeno, če je poslano v pisni obliki na zadnji znani naslov, ki ga ima banka v svoji evidenci.

UPORABA IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Banka obdeluje, hrani in varuje vaše osebne podatke skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679 – GDPR) in svojimi internimi akti, za izvajanje medsebojnega pogodbenega odnosa z vami ter skladno z vašo privolitvijo, če je bila ta podana, za obdelavo osebnih podatkov za namene trženja. Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z vašimi osebnimi podatki, so vam na voljo na povezavi www.addiko.si/varstvo-podatkov, oziroma v dokumentu »Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov v Addiko Bank d.d.«.

Na zgornji povezavi oz. v dokumentu »Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov v Addiko Bank d.d.« so poleg pomembnih informacij v zvezi z načinom obdelave vaših osebnih podatkov navedeni tudi vsi potrebni kontaktni naslovi banke, preko katerih lahko uresničujete svoje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov.

JAMSTVO ZA DEPOZIT

Depozit predstavlja vlogo, ki je upravičena do jamstva v sistemu jamstva za vloge v skladu z Zakonom o sistemu jamstva za vloge (Uradni list RS, št. 27/2016 in morebitne spremembe). Sistem jamstva za vloge deponentu jamči v obsegu največ 100.000 EUR za seštevek vseh vlog, ki jih ima deponent pri Banki, v primerih, ki jih določa zakon, pa so vloge zajamčene tudi nad mejo 100.000 EUR. Če ima deponent v Banki skupni račun z drugo osebo ali osebami, velja obseg jamstva 100.000 EUR za vsakega posebej. Izjeme za vloge, za katere sistem jamstva za vloge ne jamči , so navedene na spletni strani pristojnega sistema jamstva za vloge www.bsi.si in na www.addiko.si. V primeru uveljavljanja pravic iz sistema jamstva za vloge bodo vloge izplačane v evrih najpozneje v sedmih delovnih dneh.

V kolikor ima deponent neporavnane obveznosti do banke, ki so zapadle v plačilo pred dnem ali na dan objave odločbe Banke Slovenija o nerazpoložljivosti vlog banke na spletni strani AJPES (presečni datum za izračun jamstva), se znesek obveznosti deponenta do banke, zapadlih do oziroma na presečni datum za izračun jamstva,  pobota s terjatvijo, ki jo ima deponent do banke iz naslova izplačila kritja zajamčene vloge.

MIRNO REŠEVANJE SPOROV

Uporabnik, ki se ne strinja z ravnanjem banke ali njenih zaposlenih pri opravljanju storitev v skladu s temi splošnimi pogoji ali drugim dokumentom, ki se navezuje na opravljanje teh storitev in ga je izdala banka, ali ko banka oz. njeni zaposleni ne opravijo določenega ravnanja, pa bi ga po mnenju uporabnika morali, lahko vloži pisno (preko elektronske pošte, po faxu, po pošti na naslov banke ali preko elektronske banke Addiko EBank) ali ustno (osebno v poslovalnici ali preko telefona) reklamacijo ali pritožbo skladno s Pravilnikom o izvensodnem reševanju sporov, ki je objavljen v vseh poslovalnicah banke in na spletni strani www.addiko.si.

V kolikor uporabnik z odločitvijo v pritožbenem postopku ni  zadovoljen oziroma odgovora na pritožbo ni prejel v roku, banka zagotavlja postopek izvensodnega reševanja sporov s potrošniki pred neodvisnim izvajalcem izvensodnega reševanja sporov.

Podatke o izvajalcu izvensodnega reševanja sporov, obliki in sestavi organa, načinu ter postopku odločanja organa, lahko uporabnik pridobi na spletni stranki bank www.addiko.si v Pravilniku o izvensodnem reševanju sporov. Banka uporabniku informacijo o pooblaščenem neodvisnem izvajalcu posreduje pisno skupaj z razlogom za zavrnitev pritožbe.

Pooblaščeni izvajalec izvensodnega reševanja sporov banke, pri katerem je možno vložiti pobudo za začetek postopka zoper odločitev banke o pritožbi je: Združenje bank Slovenije – GIZ Ljubljana, Šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, elektronski naslov: izvajalec.irps@zbs-giz.si, telefonska številka: 01/24-29-700.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

V primeru, da se ugotovi, da je kdo posredno ali neposredno, v imenu in/ali na račun katere koli pogodbene stranke dal, ponudil ali obljubil zaposlenemu pri kateri koli pogodbeni stranki ali drugi pravni ali fizični osebi, ki je kakor koli drugače povezana s to pogodbeno stranko, kakršno koli darilo ali plačilo v denarju ali drugem dragocenem predmetu oziroma kakršno koli drugo materialno ali nematerialno ugodnost, za pridobitev tega posla oziroma sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev s katerim je nasprotni stranki ali povzročena škoda ali omogočena pridobitev nedovoljene koristi, je že veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da sploh ni bila sklenjena.

Pogodbena stranka zoper katero se uvede postopek, se v celoti odpoveduje uveljavljanju odškodninskih zahtevkov zaradi ničnosti pogodbe, vključno z zahtevkom za plačilo izgubljenega dobička, kakor tudi vseh drugih zahtevkov, v kolikor bi se kasneje s pravnomočno sodbo pristojnega sodišča izkazalo, da koruptivno oziroma nezakonito dejanje v smislu tega člena ni bilo storjeno oziroma bi bil sodni postopek ustavljen.

Oškodovana pogodbena stranka ima pravico zoper nasprotno stranko uveljavljati odškodninske in druge zahtevke, vključno z zahtevkom za vračilo že izvršenih plačil, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, nastalih zaradi ničnosti.

KONČNE DOLOČBE

Banka pri opravljanju storitev, ki so predmet teh splošnih pogojev, upošteva in izvršuje določila vsakokrat veljavnega Zakona o preprečevanju pranja denarja in finaniranja terorizma.

Za vse, kar ni določeno s temi splošnimi pogoji in s pogodbo o rastočem depozitu, veljajo določila vsakokrat veljavne zakonodaje, ki ureja ta razmerja.

Vsakokrat veljavni Splošni pogoji so objavljeni tudi na spletnih straneh banke in so varčevalcu dostopni v vseh poslovalnicah banke.

Banka lahko spreminja splošne pogoje skladno s svojo poslovno politiko in veljavno zakonodajo. O spremembi splošnih pogojev bo banka imetnika rastočega depozita obvestila elektronsko oz. z izpiski, spremenjeni splošni pogoji pa bodo na razpolago tudi v vseh poslovalnicah banke in na spletnih straneh banke.

Če v roku 15 dni od objave novih splošnih pogojev, banka ne prejme odstopne izjave imetnika rastočega depozita, se šteje, da imetnik rastočega depozita pristaja na spremembe splošnih pogojev.

Vsakokrat veljavni splošni pogoji so sestavni del pogodbe.

Ti splošni pogoji veljajo od 1. 8. 2021 dalje.