Addiko Bank Slovenija

Splošni pogoji Addiko depozitov fizičnih oseb

Najugodnejša banka za depozite 2023

OPREDELITEV POJMOV

Banka je Addiko Bank d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljana.
Depozit so denarna sredstva v domači ali tuji valuti, ki jih deponent odstopi banki pod določenimi pogoji z namenom povračila sredstev in obresti.
Deponent je fizična oseba, ki sklene z banko pogodbo o vezavi sredstev v domači ali tuji valuti (v nadaljevanju pogodba).
Doba vezave je obdobje, izraženo v dnevih, za katero se pogodbeni stranki s pogodbo dogovorita, da bo deponent vezal sredstva pri banki.
Dan sklenitve pogodbe je dan, ko je pogodba podpisana s strani obeh pogodbenih strank in je hkrati tudi izvedeno vplačilo sredstev na depozit.
Obresti so nadomestilo, ki jih banka plača deponentu za uporabo depozita.
Fiksna obrestna mera je nominalna obrestna mera, ki se ne spreminja v času trajanja pogodbenega razmerja.
Spremenljiva obrestna mera je obrestna mera, ki se spreminja v času pogodbenega razmerja v skladu z določili pogodbe in je sestavljena iz referenčne obrestne mere in pribitka ali odbitka, ki je vso dobo vezave sredstev fiksen.
Referenčna obrestna mera EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) je medbančna obrestna mera, po kateri si reprezentativne banke iz evro območja medsebojno ponujajo depozite (posojajo denar) za določeno ročnost.
Referenčna obrestna mera SARON (Swiss Average Rate Over Night) je obrestna mera, ki se objavlja dnevno. Upravljalec obrestne mere SARON je SIX Financial Information AG.
Cenik je vsakokrat veljavni cenik storitev Addiko Bank d.d., ki je na vpogled v vseh poslovalnicah banke.

SKLENITEV DEPOZITA V DOMAČI ALI TUJI VALUTI

Depozit lahko sklene vsaka opravilno sposobna fizična oseba — rezident ali nerezident. Deponent ima lahko z banko sklenjenih več depozitnih pogodb.

Banka lahko sklene pogodbo z mladoletno osebo oz. z osebo pod skrbništvom pod pogojem, da pogodbo podpiše tudi zakoniti zastopnik ali skrbnik.

VRSTE DEPOZITOV

Kratkoročni depozit je depozit, sklenjen za dobo vezave do vključno enega leta.
Dolgoročni depozit je depozit, sklenjen za dobo najmanj eno leto in en dan.
Depozit v domači valuti – Depozit v domači valuti je depozit v EUR. Deponent se lahko pri kratkoročnih depozitih odloči tudi za avtomatsko podaljševanje vezave depozita. 
Depozit v tuji valuti – Sredstva v tuji valuti so lahko vezana v USD, CHF in GBP. V kolikor so mesečni ali trimesečni depoziti v ponudbi banke se lahko deponent  odloči tudi za avtomatsko podaljševanje vezave depozita . Če se deponent ob sklenitvi pogodbe odloči za avtomatsko podaljševanje depozita, lahko izbira med:

  • Številom podaljšanj enomesečnega depozita največ petkrat in trimesečnega depozita največ enkrat. Depozitov drugih ročnosti ni mogoče avtomatsko podaljševati.
  • Pripisom obresti k glavnici ob vsakokratni zapadlosti.
  • Izplačilom obresti ob vsakokratni zapadlosti na pogodbeno dogovorjen račun za sprostitev ob zapadlosti depozita.

Ob vsaki podaljšavi se depozit ponovno veže za enako obdobje kot je dogovorjeno v pogodbi.

OBRESTOVANJE SREDSTEV IN OBRAČUN OBRESTI

Obrestovanje sredstev
Za obrestovanje sredstev na depozitih banka uporablja obrestno mero, ki je odvisna od tipa depozita:

  • Fiksno obrestno mero, ki je določena v pogodbi.
  • Spremenljivo obrestno mero, ki je sestavljena iz referenčne obrestne mere 6 mesečnega Euriborja / trimesečni SARON in pribitka oziroma odbitka. Banka bo ob sklenitvi depozita upoštevala 6-mesečni Euribor, ki velja na 1. dan v mesecu, ko je bila pogodba sklenjena in sredstva obrestovala po tem Euriborju do prve prilagoditve. Banka opravi prilagoditev pogodbeno dogovorjene obrestne mere spremembam 6 mesečnega Euriborja dvakrat letno, na dan 1. januar in 1. julij, za trimesečni SARON štirikrat letno, na dan 1. januar, 1. april, 1. julij in 1.oktober ne glede na datum sklenitve pogodbe. Za prilagoditev banka upošteva Euribor / Saron na dan 30. december, 30. marec, 30. junij oz. 30 september. Banka lahko uporabi tudi mesečni ali trimesečni Euribor/Saron, kar pogodbeni stranki opredelita v pogodbi. Vrednost Euriborja se zaokrožuje na 3 decimalke. Obrestni pribitek oz. odbitek je fiksen za celotno dobo vezave kot je določeno v pogodbi. Vrednost pribitka oz. odbitka se lahko izrazi v 3 decimalkah. Pri depozitih z avtomatsko podaljšavo se ob vsakokratnem podaljšanju pribitek oz. odbitek obrestna mera iz pogodbe ne spremeni, spreminja pa se referenčna obrestna mera.

Obračun obresti
Obresti se obračunajo mesečno in ob zapadlosti, pripišejo oziroma izplačajo pa se pa v pogodbeno dogovorjenih rokih (oz. ob zapadlosti depozita).
Banka obračunane obresti skupaj z glavnico sprosti na pogodbeno dogovorjen račun ob koncu obračunskega obdobja, oziroma po poteku zadnje avtomatične podaljšave depozita obračunane obresti skupaj z glavnico sprosti na pogodbeno dogovorjen račun.
Obrestna mera pri depozitih z avtomatskim podaljševanjem je za obnovitve enaka, kot je dogovorjena s pogodbo. Spreminja se le referenčna obrestna mera, če je sklenjen depozit z obnavljanjem z referenčno obrestno mero in pribitkom ali odbitkom. Pribitek ali odbitek se ne spreminja. V primeru da skupna obrestna mera zaradi odbitka, ki je višji od referenčne obrestne mere, znaša manj kot 0,00 % se za tekočo kapitalizacijsko dobo privzame obrestna mera enaka 0,00%.

Banka pri obrestovanju uporablja linearni način. Formula za obračun obresti:

 

kjer pomeni:
o = obresti ,
G0= začetna glavnica,
p = obrestna mera,
d = število dni, za katere se obračuna obresti.

Pri depozitih s skupno obrestno mero se skupna obrestna mera izračuna po spodnjem obrazcu:
p = p1+ p2
kjer pomeni:
p = skupna obrestna mera,
p1 = referenčna obrestna mera,
p2 = obrestni pribitek / odbitek.
Banka obračuna obresti z upoštevanjem 360 dni v letu in dejanskega števila dni v mesecu.

ODSTOP OD POGODBE O IN PREDČASNA PREKINITEV POGODBE

Odstop od pogodbe
Banka lahko pisno odpove pogodbo, če ugotovi, da je deponent ravnal v nasprotju z določili pogodbe, temi splošnimi pogoji ali veljavnimi predpisi in če je ob sklenitvi pogodbe navedel neresnične podatke.

Predčasna prekinitev depozita
Predčasna prekinitev pogodbe pomeni dvig sredstev pred pogodbeno dogovorjeno dobo. Predčasna prekinitev pogodbe ni pogodbena obveznost banke. Banka se po lastni presoji odloči, ali bo predčasno prekinitev depozita dopustila ali pa bo prošnjo za predčasno prekinitev zavrnila. Deponent ne more podati prošnje za predčasno prekinitev depozita brez utemeljenega razloga (npr. smrt, huda bolezen, izselitev iz države, huda stiska).

Deponent lahko poda pri banki pisno prošnjo za predčasno prekinitev pogodbe. Pisno prošnjo za prekinitev pogodbe deponent poda v poslovni enoti, v kateri je pogodbo o depozitu tudi sklenil. Kadar želi deponent predčasno prekiniti pogodbo z avtomatsko podaljšavo, mora najmanj sedem (7) dni pred ponovno podaljšavo o tem pisno obvestiti banko. Deponent za predčasno prekinitev pogodbe plača nadomestilo v skladu z veljavnim cenikom banke na dan prekinitve depozita.

Če banka v skladu s prejšnjim odstavkom po svoji lastni presoji odobri predčasno prekinitev depozita, na dan predčasne prekinitve depozita prenese vrednost glavnice skupaj z obračunanimi obrestmi na pogodbeno dogovorjen račun za sprostitev sredstev. V primeru, da je račun za sprostitev sredstev odprt pri drugi banki, banka skupni znesek nakazila lahko zmanjša za stroške nakazila.

V primeru, da banka zavrne prošnjo za predčasno prekinitev depozita, banka o tem obvesti deponenta.
Prošnjo za predčasno prekinitev depozita lahko podajo dediči deponenta v primeru smrti deponenta, na osnovi pravnomočnega sklepa o dedovanju in na način, opredeljen v tem poglavju. Banka o dovolitvi predčasne prekinitve odloči po svoji lastni presoji.

V primeru smrti zakonitega zastopnika — enega od staršev, razpolagalna pravica pooblaščenca —drugega starša, ne preneha. V kolikor pa drugi starš na vlogi ni pooblaščen, pravico razpolaganja z vlogo lahko pridobi na podlagi potrdila Centra za socialno delo. V tem primeru postane novi zakoniti zastopnik.

OBVEŠČANJE

Banka na podlagi vsakokrat veljavnega Sklepa o obrestnih merah, obrestne mere za depozite objavlja na vseh oglasnih mestih v poslovalnicah banke, na spletni strani banke ali na drug, za bančno poslovanje primeren način.

Skladno z zakonom o dohodnini banka letno obvesti deponenta o doseženih obrestih iz naslova kratkoročnih depozitov za preteklo davčno leto in iz naslova dolgoročnih depozitov, če se je deponent tako odločil že ob sklenitvi pogodbe o dolgoročnem depozitu. V nasprotnem primeru banka deponenta obvesti o doseženih obrestih po poteku vezave v rokih in na način, ki ga opredeljuje veljavna zakonodaja.

Deponent mora banki v roku 8 dni sporočiti vsako spremembo prebivališča oz. drugih osebnih podatkov, ki so pomembni za izvajanje pogodbe. Če deponent spremeni prebivališče, pa tega pravočasno ne sporoči banki, banka vrnjeno pošto šteje kot vročeno. Vsako obvestilo ali drug dokument, ki ga banka želi vročiti deponentu se šteje kot pravilno vročeno, če je poslano v pisni obliki na zadnji znani naslov deponenta, ki ga ima banka v svojih podatkovnih zbirkah.

MIRNO REŠEVANJE SPOROV

Uporabnik, ki se ne strinja z ravnanjem banke ali njenih zaposlenih pri opravljanju storitev v skladu s temi splošnimi pogoji ali drugim dokumentom, ki se navezuje na opravljanje teh storitev in ga je izdala banka, ali ko banka oz. njeni zaposleni ne opravijo določenega ravnanja, pa bi ga po mnenju uporabnika morali, lahko vloži pisno (preko elektronske pošte, po faxu, po pošti na naslov banke ali preko elektronske banke Addiko EBank) ali ustno (osebno v poslovalnici ali preko telefona) reklamacijo ali pritožbo skladno s Pravilnikom o izvensodnem reševanju sporov, ki je objavljen v vseh poslovalnicah banke in na spletni strani www.addiko.si.
V kolikor uporabnik z odločitvijo v pritožbenem postopku ni  zadovoljen oziroma odgovora na pritožbo ni prejel v roku, banka zagotavlja postopek izvensodnega reševanja sporov s potrošniki pred neodvisnim izvajalcem izvensodnega reševanja sporov.
Podatke o izvajalcu izvensodnega reševanja sporov, obliki in sestavi organa, načinu ter postopku odločanja organa, lahko uporabnik pridobi na spletni stranki banke www.addiko.si v Pravilniku o izvensodnem reševanju sporov. Banka uporabniku informacijo o pooblaščenem neodvisnem izvajalcu posreduje pisno skupaj z razlogom za zavrnitev pritožbe.

Pooblaščeni izvajalec izvensodnega reševanja sporov banke, pri katerem je možno vložiti pobudo za začetek postopka zoper odločitev banke o pritožbi je: Združenje bank Slovenije – GIZ Ljubljana, Šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, elektronski naslov: izvajalec.irps@zbs-giz.si, telefonska številka: 01/24-29-700.

UPORABA IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Banka obdeluje, hrani in varuje vaše osebne podatke skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679 – GDPR) in svojimi internimi akti, za izvajanje medsebojnega pogodbenega odnosa z vami ter skladno z vašo privolitvijo, če je bila ta podana, za obdelavo osebnih podatkov za namene trženja. Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z vašimi osebnimi podatki, so vam na voljo na povezavi www.addiko.si/varstvo-podatkov, oziroma v dokumentu »Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov v Addiko Bank d.d.«. Na zgornji povezavi oz. v dokumentu »Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov v Addiko Bank d.d.« so poleg pomembnih informacij v zvezi z načinom obdelave vaših osebnih podatkov navedeni tudi vsi potrebni kontaktni naslovi banke, preko katerih lahko uresničujete svoje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov.

JAMSTVO ZA DEPOZIT

Depozit predstavlja vlogo, ki je upravičena do jamstva v sistemu jamstva za vloge v skladu z Zakonom o sistemu jamstva za vloge (Uradni list RS, št. 27/2016 in morebitne spremembe). Sistem jamstva za vloge deponentu jamči v obsegu največ 100.000 EUR za seštevek vseh vlog, ki jih ima deponent pri Banki, v primerih, ki jih določa zakon, pa so vloge zajamčene tudi nad mejo 100.000 EUR. Če ima deponent v Banki skupni račun z drugo osebo ali osebami, velja obseg jamstva 100.000 EUR za vsakega posebej. Izjeme za vloge, za katere sistem jamstva za vloge ne jamči , so navedene na spletni strani pristojnega sistema jamstva za vloge www.bsi.si in na www.addiko.si. V primeru uveljavljanja pravic iz sistema jamstva za vloge bodo vloge izplačane v evrih najpozneje v sedmih delovnih dneh.

V kolikor ima deponent neporavnane obveznosti do banke, ki so zapadle v plačilo pred dnem ali na dan objave odločbe Banke Slovenija o nerazpoložljivosti vlog banke na spletni strani AJPES (presečni datum za izračun jamstva), se znesek obveznosti deponenta do banke, zapadlih do oziroma na presečni datum za izračun jamstva,  pobota s terjatvijo, ki jo ima deponent do banke iz naslova izplačila kritja zajamčene vloge.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

V primeru, da se ugotovi, da je kdo posredno ali neposredno, v imenu in/ali na račun katere koli pogodbene stranke dal, ponudil ali obljubil zaposlenemu pri kateri koli pogodbeni stranki ali drugi pravni ali fizični osebi, ki je kakor koli drugače povezana s to pogodbeno stranko, kakršno koli darilo ali plačilo v denarju ali drugem dragocenem predmetu oziroma kakršno koli drugo materialno ali nematerialno ugodnost, za pridobitev tega posla oziroma sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev s katerim je nasprotni stranki ali povzročena škoda ali omogočena pridobitev nedovoljene koristi, je že veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da sploh ni bila sklenjena.
Pogodbena stranka zoper katero se uvede postopek, se v celoti odpoveduje uveljavljanju odškodninskih zahtevkov zaradi ničnosti pogodbe, vključno z zahtevkom za plačilo izgubljenega dobička, kakor tudi vseh drugih zahtevkov, v kolikor bi se kasneje s pravnomočno sodbo pristojnega sodišča izkazalo, da koruptivno oziroma nezakonito dejanje v smislu tega člena ni bilo storjeno oziroma bi bil sodni postopek ustavljen.
Oškodovana pogodbena stranka ima pravico zoper nasprotno stranko uveljavljati odškodninske in druge zahtevke, vključno z zahtevkom za vračilo že izvršenih plačil, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, nastalih zaradi ničnosti.

KONČNE DOLOČBE

Banka pri opravljanju storitev, ki so predmet teh splošnih pogojev, upošteva in izvršuje določila vsakokrat veljavnega zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

Za vse, kar ni določeno s temi splošnimi pogoji in s pogodbo, veljajo določila veljavne zakonodaje.

Ti splošni pogoji veljajo do spremembe. O spremembi bo banka deponente obvestila elektronsko oz. z izpiski, spremenjeni splošni pogoji pa bodo na razpolago tudi v vseh poslovalnicah banke in na spletnih straneh banke.
Če v roku 15 dni od objave novih splošnih pogojev, banka ne prejme odstopne izjave deponenta, se šteje, da deponent pristaja na spremembe splošnih pogojev.

Ti Splošni pogoji veljajo od 1. 1. 2022 dalje