Addiko Bank Slovenija

Obvestilo SEPA

Obvestilo v zvezi z izvajanjem uredbe EU št 260/2012 (5. 12. 2013)

Zaradi poenotenja in pospešitve uvajanja storitev SEPA sta parlament in svet Evropske unije v marcu 2012 sprejela in objavila Uredbo (EU) št. 260/2012 o uvajanju tehničnih in poslovnih zahtev za kreditne prenose in direktne obremenitve v evrih in o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009 (v nadaljevanju Uredba). Nekatere določbe navedene Uredbe zavezujejo tudi uporabnike plačilnih storitev.

Želeli bi vas opozoriti na določbe 9. člena Uredbe, ki se glasi:

“Plačilna dostopnost

1. Plačnik, ki želi izvršiti kreditni prenos prejemniku plačila, ki ima odprt plačilni račun v Uniji, ne sme navesti države članice, v kateri se naj bi ta plačilni račun nahajal, če je račun dostopen v skladu s členom 3.

2. Prejemnik plačila, ki sprejema kreditni prenos ali uporabi direktno bremenitev za unovčenje sredstev od plačnika, ki ima odprt račun v Uniji, ne sme navesti, v kateri državi članici, naj bi se ta plačilni račun nahajal, če je ta plačilni račun dostopen v skladu s členom 3.«

Navedeni člen v drugem odstavku določa, da prejemniki plačil (npr. podjetja) ne smejo pogojevati, kje naj bi imel plačnik odprt račun. To pomeni da tudi prejemniki plačil, ki omogočajo plačevanje z direktnimi obremenitvami SEPA (v nadaljevanju SDD) ne smejo omejevati sklepanje soglasij za SDD in plačevanje s SDD samo v breme računov pri domačih bankah. Skladno z določili Uredbe ima lahko plačnik račun pri kateri koli banki v SEPA območju, ki je pristopila k pravilom za izvajanje SDD. Register vseh bank pristopnic je javno dostopen na spletnem naslovu: http://www.europeanpaymentscouncil.eu/content.cfm?page=sepa_core_direct_debit_scheme_-_participant_register_sepa_direct_debit

Uredba je pričela veljati dan po objavi v Uradnem listu EU in ker člen 9 ni predmet nobenega prehodnega obdobja, velja izpostavljena določba že od objave Uredbe dalje (to je od 31. 3. 2012 dalje).

V uradnem listu RS 2/2013 je bila objavljena Uredba o izvajanju Uredbe (EU) št. 260/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o uvajanju tehničnih  in poslovnih zahtev za kreditne prenose in direktne obremenitve v eurih in o spremembi Uredbe (ES) št 924/2009,ki določa prekrške zaradi kršitev prej navedene Uredbe. Prekrški in kazni  povezani s neupoštevanjem določb 9. Člena  Uredbe so opredeljeni v 7. členu uredbe o izvajanju uredbe.