Addiko Bank Slovenija

Informacije o obdelavi osebnih podatkov

Informacije o obdelavi osebnih podatkov za oddajo povpraševanja ali vloge za kredit

Informacije o obdelavi osebnih podatkov pri obravnavi vašega povpraševanja ali oddaji vloge za kredit na podlagi 13. in 14. člena GDPR

I. KDO JE UPRAVLJAVEC VAŠIH OSEBNIH PODATKOV in KJE LAHKO DOBITE VEČ INFORMACIJ V ZVEZI S TEM?

Upravljavec je Addiko Bank d.d., Dunajska 117, Ljubljana. Več o obdelavi vaših osebnih podatkov je na povezavi https://www.addiko.si/varstvo-podatkov/, ali se obrnite na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov: dpo.si@addiko.com ali 01-580-40-00.

II. KATERI OSEBNI PODATKI SE BODO OBDELALI PRI OBRAVNAVI VAŠEGA POVPRAŠEVANJA in ZA KAKŠEN NAMEN?

Osebne podatke, ki se bodo obdelali pri obravnavi povpraševanja ali oddaji spletne vloge, delimo v štiri skupine. Prva skupina so vaši identifikacijski in kontaktni podatki, ki ste jih navedli na spletnem obrazcu. Druga skupina so podatki o vaših vzdrževanih družinskih članih. Tretja skupina so podatki o vašem finančnem stanju. Nekatere od njih ste navedli na spletnem obrazcu. Poleg teh se bodo obdelali tudi podatki o vaši obstoječi zadolženosti in načinu izpolnjevanja finančnih obveznosti, ter o odprtih, zaprtih in blokiranih transakcijskih računih. Obdelali se bodo tudi podatki o vašem nepremičnem premoženju, če to obstaja, o vašem zaposlitvenem statusu in podatki v zbirki, ki se vodi za namen preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Četrta skupina so sociodemografski podatki, kot so vaš zaposlitveni status, stopnja izobrazbe in podatki v zbirki, ki se vodi za namen preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.

III. KAKŠEN JE NAMEN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV in NA KATERI PRAVNI PODLAGI SE TI OBDELUJEJO?

Identifikacijski in kontaktni podatki se obdelujejo za namen identifikacije in za potrebe komunikacije v času pred in med pogodbenim razmerjem. Podatki o finančnem stanju in vzdrževanih družinskih članih se obdelujejo za namen preverjanja vaše kreditne sposobnosti, med drugim preko telefona ali e-pošte tudi pri vašem delodajalcu ali drugje, kjer je možno preveriti vsebino predloženih dokumentov,  ter ocene tveganja pred in med trajanjem pogodbenega odnosa, po njegovem zaključku pa zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti hrambe dokumentacije, v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Namen obdelave podatkov je tudi izpolnjevanje zakonskih zahtev glede preverjanja identitete stranke ter izpolnjevanje zahtev Zakona o bančništvu, Zakona o centralnem kreditnem registru in Zakona o potrošniških kreditih.

Banka je skladno s predpisi, ki urejajo bančni sektor, dolžna zagotoviti, da se kredit odobri samo tistim, ki za to ob sklenitvi kredita izpolnjujejo pogoje. Obdelava v II. točki navedenih osebnih podatkov je potrebna za sklenitev in za izvajanje kreditne pogodbe, kot to določa člen 6(1)(b) Splošne Uredbe. Del obdelav osebnih podatkov se izvede zaradi zahtev posameznih predpisov iz IV. točke tega dokumenta, skladno z določbo 6(1)(c) Splošne Uredbe. Primeroma, Banka je na podlagi Zakona o potrošniških kreditih dolžna pred vsako odobritvijo kredita vpogledati v Centralni kreditni register (SISBON) in ugotoviti vaše obstoječe finančne obveznosti.

V primeru zamud pri odplačevanju pogodbenih obveznosti vas bo Banka o tem obvestila po razpoložljivih komunikacijskih poteh (telefon, e-pošta ali običajna pošta) in vas pozvala k plačilu zapadlih obveznosti. Banka lahko v primeru, da kljub pozivom zapadlih obveznosti ne boste poravnali, za zagotovitev njihove poravnave pooblasti tretje osebe, ki se ukvarjajo z izterjavo dolgov, začne postopek o izvršbi ali vaš dolg proda specializiranim ponudnikom, ki se ukvarjajo z odkupom zapadlih terjatev.

Vaši identifikacijski podatki se zaradi izvedbe identifikacije lahko obdelujejo pri našem pogodbenem obdelovalcu družbi Pošta Slovenije d.o.o., če se za tak postopek identifikacije odločite vi. Zaradi izvedbe podpisa se vsi dokumenti, ki jih stranka podpiše, obdelajo s strani ponudnika storitve elektronskega podpisa SETCCE d.o.o.

Vaši podatki oziroma kreditna pogodba se v primeru sklepanja pogodbe preko aplikacije mBills zaradi sklepanja pogodbe in podpisovanja na elektronski način obdelujejo pri našem pogodbenem obdelovalcu družbi MBILLS  d.o.o., ki je tudi ponudnik storitve elektronskega podpisa.

V primeru zajema osebnega dokumenta z mobilno aplikacijo se ponudniku storitve Microblink LLC posredujejo podatki, ki so potrebni za preverjanje licence za mobilno aplikacijo (ID licence, imetnik licence, identifikator aplikacije, uporabljen produkt, verzija produkta, operacijski sistem/platforma vključno z verzijo, enolični identifikator zajema, čas zajema, število uspešno zajetih polj).

IV. VIRI IN PREJEMNIKI OSEBNIH PODATKOV

Banka pridobi osebne podatke iz II. točke iz več virov. Identifikacije in kontaktne podatke ter podatke o vzdrževanih družinskih članih pridobi neposredno od vas, s tem, ko izpolnite spletni obrazec. Podatke o finančnem stanju Banka pridobi iz evidenc, ki se vodijo na podlagi zakonov, iz svojih evidenc, če v njih obstajajo podatki, in od drugih bank in hranilnic (finančne obveznosti). Prej omenjeni zakonski predpisi so vsakokrat veljavni Zakon o bančništvu, Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, Zakon o potrošniških kreditih in Zakon o centralnem kreditnem registru. Vir podatkov za odločanje o spletnem povpraševanju so tudi podatki, ki jih na podlagi zakonskih predpisov vodijo Centri za socialno delo (porodniško nadomestilo), Zavod za zdravstveno zavarovanje in vaš delodajalec (zaposlitev), Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (pokojnina in drugi prejemki). Banka vas s tem dokumentom obvešča, da bo o vas ob obisku poslovalnice oziroma v primeru oddaje spletne vloge in sklenitev ter podpis kredita preko spleta, kjer je potrebna identifikacija kreditojemalca, ki ga za banko izvede poštar s strani Pošte Slovenije pridobila podatke iz sistema SISBON o vaši kreditni izpostavljenosti ob sklepanju pogodbe, na podlagi v tej točki navedenih predpisov. Banka bo vaše podatke, povezane s kreditom, redno poročala v SISBON.

V. OBSEG OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Obseg obdelave je odvisen od tega, kako daleč se izvede postopek odobritve kredita. V kolikor želite samo informativni izračun, v SISBON-u ne bomo preverili vaše kreditne izpostavljenosti. V kolikor želite, da Banka sklene z vami kreditno pogodbo, mora pri tem obdelati vse podatke iz II. točke.

VI. OBVESTILO O AVTOMATIČNI OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

1. Oddaja spletnega povpraševanja in sklenitev kredita v poslovalnici:

Na podlagi določbe 13. in 22. člena Splošne Uredbe vas obveščamo, da Banka pri odločanju o odobritvi kredita ali Addiko limita z redukcijo ne uporablja avtomatiziranega odločanja, uporabljajo pa se statistični modeli, ki za vir uporabijo podatke iz II. točke, in se uporabljajo za izračun verjetnosti rednega odplačevanja kreditnih obveznosti. V primeru, da bi pričakovani znesek kredita ali Addiko limita z redukcijo lahko ogrozil vašo finančno vzdržnost ter posledično redno odplačevanje kredita ali Addiko limita z redukcijo (npr. obstoj izvršb, prenizki dohodki, nezaposlenost, neobstoj premoženja ipd.), to pomeni, da je tveganje za Banko preveliko, je to lahko razlog za zavrnitev povpraševanja. Če vam Banka lahko ponudi drugačen kredit ali Addiko limit z redukcijo kot ta, za katerega ste zaprosili (npr. nižji znesek kredita), oziroma drug produkt ali storitev, vas o tem Banka tudi obvesti.

2. Oddaja spletne vloge in sklenitev ter podpis kredita preko spleta ali aplikacije mBills:

Na podlagi določbe 13. in 22(2)(a) člena GDPR vas obveščamo, da Banka pri odločanju o odobritvi Hitrega kredita preko spletne aplikacije za izračun verjetnosti rednega odplačevanja kreditnih obveznosti uporablja avtomatizirano odločanje in statistično modeliranje, ki za vir uporabijo vaše osebne podatke iz II. točke.

Ta obdelava je nujna za sklenitev in kasnejše izvajanje kreditne pogodbe ter ima lahko pravne učinke na vas, med ostalim tudi to, da je na podlagi izdelanega profila sprejeta avtomatizirana odločitev, da vam želenega Hitrega kredita preko spletne aplikacije ni možno ponuditi oziroma odobriti. To pomeni, da je Banka pri preverjanju vaše kreditne sposobnosti na osnovi vaših osebnih podatkov o vaših prihodkih, obveznostih, zaposlitvi ipd. ugotovila, da vam Hitrega kredita preko spletne aplikacije  ni možno ponuditi oziroma odobriti, saj bi pričakovani znesek kredita lahko ogrozil vašo finančno vzdržnost ter posledično redno odplačevanje kredita, kar pomeni, da je tudi tveganje za Banko preveliko.

V kolikor se z rezultatom avtomatizirane odločitve ne strinjate, lahko to odločitev izpodbijate z navedbo vašega stališča in od Banke zahtevate, da odločitev preveri delavec Banke. V primeru, da Banka v postopku avtomatiziranega odločanja kredita ne odobri, vam lahko ponudi drugačen kredit od zaprošenega (npr. nižji znesek kredita, drugačna odplačilna doba). O tem vas Banka tudi obvesti v procesu obdelave vloge. Nadaljnji postopek se v takem primeru nadaljuje v izbrani poslovalnici Banke.

VII. ČAS HRAMBE PODATKOV

Rok hrambe je odvisen od tega, koliko podatkov se pri obravnavi vašega spletnega povpraševanja obdela. Za odobren kredit ali Addiko limit z redukcijo se vsa dokumentacija hrani še 10 let po poteku leta, v katerem je bil kredit ali Addiko limit z redukcijo poplačan (vključno z morebitnim reprogramom), skladno z zgoraj navedenim Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Skladno z istim zakonom se za odobren kredit kopija osebnega dokumenta hrani 5 let oziroma na podlagi zakonitega interesa tudi dlje, če se stranka na ustrezen poziv banke ne odzove in posodobi podatke vključno s kopijo osebnega dokumenta, vendar največ 5 let po poteku leta v katerem je bil kredit poplačan.  Za zavrnjen kredit se podatki hranijo 6 let po poteku leta, ko je bil kredit zavrnjen, če je Banka opravila poizvedbe pri navedenih upravljavcih osebnih podatkov in evidencah Banke. Za zavrnjen kredit, kjer poizvedbe niso bile opravljene, se podatki hranijo 1 leto po poteku leta, ko je bil kredit zavrnjen. V obeh primerih zaradi uveljavljanja pravnih zahtevkov.

VIII. PRAVICE POSAMEZNIKA

Splošna Uredba vam daje vrsto pravic v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki so urejene v njenih določbah od 15. do 22. člena. Na podlagi pravice do seznanitve se lahko seznanite s svojimi podatki, ki se pri izvajanju pogodbenega odnosa obdelujejo, skladno in pod pogoji iz 15. člena Splošne Uredbe. Pri tem želimo posebej pojasniti, da se upravičenost uveljavitve pravice do izbrisa podatkov iz 17. člena Splošne Uredbe v povezavi z vašim kreditom, vedno presoja skladno s VII. točko tega dokumenta.

Pravice iz te točke uveljavljate tako, da zahtevo na kakršen koli način pošljete na Banko ali na dpo.si@addiko.com.

O zahtevku bo odločeno, razen v izjemnih primerih, v 30 dneh od prejema popolnega zahtevka.

IX. PRENOS V TRETJE DRŽAVE

Addiko Bank d.d. je del bančne skupine Addiko. To pomeni, da se lahko del operacij izvaja v okviru katerekoli banke v okviru naše bančne skupine. Glede na to, da imajo nekatere naše banke sedež izven Evropske Unije in so do Slovenije tretje države, se podatki vedno prenesejo z uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov iz člena 46. Splošne Uredbe.