Addiko Bank Slovenija

SEPA direktna obremenitev (SDD)

SEPA direktna obremenitev (SDD) je plačilna storitev, s katero se iz denarnih sredstev na plačnikovem transakcijskem računu poravnajo obveznosti do prejemnikov plačil v Sloveniji in v ostalih državah v Evropi, ki so del enotnega območja plačil v evrih (SEPA območje).

SDD se izvajajo po pravilih delovanja ene izmed shem SDD:

  • Core (osnovna) shema – plačniki predvsem potrošniki.
  • B2B (medpodjetniška) shema – plačniki izključno pravne osebe, samostojni podjetniki in zasebniki.

Addiko banka omogoča izvajanje SDD po obeh shemah.

Plačniki lahko s SDD poravnavajo enkratne ali večkratne oz. ponavljajoče obveznosti na katerikoli bančni delovni dan.

Prednosti SDD:

  • enostavno sredstvo za poravnavanje obveznosti do prejemnikov plačil v več kot 30 držav SEPA območja,
  • enotna pravila, procesi in standardi za izvajanje SDD,
  • banka poravna obveznost plačnika na podlagi SDD naloga prejemnika plačila,
  • prejemniki plačil redno prejmejo sredstva na dogovorjeni dan s plačnikom.

Kako plačnik poravna obveznosti do prejemnika plačila s SDD?

Prejemnik plačila in plačnik se dogovorita za poravnavanje obveznosti s SDD, tako da plačnik pri prejemniku plačila podpiše soglasje za izvajanje SDD. Prejemnik plačila hrani in upravlja (ureja spremembe in ukinitve) soglasja. Soglasje preneha veljati 36 mesecev po zadnji izvršeni SDD. Banka plačnika pri izvršitvi SDD ne preverja obstoja in vsebine soglasja.

Če je plačnik (pravna oseba, s.p., zasebnik) podpisal soglasje po B2B shemi, mora banki zagotoviti kopijo soglasja. Banka plačnika pri izvršitvi SDD preveri obstoj in vsebino soglasja po B2B shemi.

Plačnik je o znesku in datumu izvršitve SDD obveščen v roku, dogovorjenim s prejemnikom plačila.

Banka plačnika izvrši SDD na datum izvršitve, če je plačnik zagotovil zadostno kritje na transakcijskem računu v skladu z urnikom banke.

Vse reklamacije, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja med prejemnikom plačila in plačnikom, rešuje plačnik s prejemnikom plačila, ostale reklamacije ureja s svojo banko.

Kako se prejemnik plačil vključi v poslovanje s SDD?

Prejemnik plačil se za vključitev v poslovanje s SDD obrne na svojega skrbnika v Addiko banki oz. se oglasi v najbližjem poslovnem centru banke, kjer bo pridobil potrebne informacije in uredil dokumentacijo za vključitev v poslovanje s SDD.