Addiko Bank Slovenija

Informacije o obdelavi osebnih podatkov

Informacije o obdelavi osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora na podlagi 13. in 14. člena GDPR

I. KDO JE UPRAVLJAVEC VAŠIH OSEBNIH PODATKOV IN KJE LAHKO DOBITE VEČ INFORMACIJ V ZVEZI S TEM?

Upravljavec je Addiko Bank d.d., Dunajska 117, Ljubljana (v nadaljevanju Banka). Več o obdelavi vaših osebnih podatkov je na povezavi https://www.addiko.si/varstvo-podatkov/, ali se obrnite na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov: dpo.si@addiko.com ali 01-580-40-00.

II. KATERE OSEBNE PODATKE OBDELUJEMO?

Pri izvajanju videonadzora se obdelajo videoposnetek osebe, ki se je v določenem času nahajala v zornem kotu video kamere nameščene na objektih Banke, ter datum in ura videoposnetka.

III. KAKŠEN JE NAMEN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN NA KATERI PRAVNI PODLAGI SE TI OBDELUJEJO?

Videonadzor se na podlagi 75. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB in 117/20) izvaja za potrebe zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja ter nadzora vstopa ali izstopa v ali iz poslovnih prostorov Banke.

IV. VIRI IN PREJEMNIKI OSEBNIH PODATKOV

Banka podatke o videonadzoru tvori sama. Prejemniki podatkov so na njihovo upravičeno zahtevo državni organi (npr. sodišča, policija).

V. OBSEG OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Obseg obdelave je odvisen od tega koliko časa se posameznik zadržuje v območju, ki je videonadzorovano.

VI. OBVESTILO O AVTOMATIZIRANEM SPREJEMANJU ODLOČITEV

Na podlagi določbe 13. in 22(2)(a) člena GDPR vas obveščamo, da Banka pri izvajanju videonadzora ne izvaja avtomatiziranega odločanja in ne oblikuje profilov.

VII. ČAS HRAMBE PODATKOV

Podatki se hranijo najmanj 30 dni in največ 1 leto.

VIII. PRAVICE POSAMEZNIKA

Splošna uredba vam daje vrsto pravic v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki so urejene v določbah od 15. do 22. člena. Na podlagi pravice do seznanitve se lahko seznanite s svojimi podatki skladno in pod pogoji iz 15. člena Splošne uredbe. Pri tem želimo posebej pojasniti, da se upravičenost uveljavitve pravice do izbrisa podatkov iz 17. člena Splošne uredbe v povezavi z vašimi posnetki vedno presoja skladno s VII. točko tega dokumenta.

Pravice iz te točke uveljavljate tako, da zahtevo podate v kateri koli poslovalnici Banke, lahko jo pošljete po pošti na naslov Addiko Bank d.d., Dunajska 117, 1000 Ljubljana, ali na e-poštni naslov: dpo.si@addiko.com.

O zahtevku bo, razen v izjemnih primerih, odločeno v 30 dneh od prejema popolnega zahtevka.

Seznanjamo vas, da imate pravico vložiti pritožbo pri nadzornemu organu za varstvo osebnih podatkov oziroma Informacijskemu pooblaščencu (IP) na naslov Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

IX. PRENOS V TRETJE DRŽAVE

Banka lahko osebne podatke prenaša določenim prejemnikom, na primer državnim organom in pravnim osebam z javnimi pooblastili ter bankam članicam Addiko Skupine.

Prenos v tretje države se odvija zgolj in v obsegu, kot je dovoljeno z zakonom oziroma ob uporabi ustreznih zaščitnih ukrepov navedenih v členu 46.2.(c) GDPR v skladu s Standardnimi pogodbenimi določili za prenos osebnih podatkov v tretje države v skladu GDPR, določenih z izvedenimi sklepi Komisije EU 2021/914, z dne 4.7.2021.