Addiko Bank Slovenija

Informacije o obdelavi osebnih podatkov

Informacije o obdelavi osebnih podatkov pri obravnavi SPLETNE kreditne vloge na podlagi 13. in 14. člena GDPR

I. KDO JE UPRAVLJAVEC VAŠIH OSEBNIH PODATKOV in KJE LAHKO DOBITE VEČ INFORMACIJ V ZVEZI S TEM?

Upravljavec je Addiko Bank d.d., Dunajska 117, Ljubljana. Več o obdelavi vaših osebnih podatkov je na povezavi https://www.addiko.si/varstvo-podatkov/, ali se obrnite na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov: dpo.si@addiko.com ali 01-580-40-00.

II. KATERI OSEBNI PODATKI SE BODO OBDELALI PRI OBRAVNAVI VAŠE VLOGE in ZA KAKŠEN NAMEN?

Osebne podatke, ki se bodo obdelali pri obravnavi kreditne vloge, delimo v tri skupine. Prva skupina so vaši identifikacijski in kontaktni podatki, ki ste jih navedli na spletnem obrazcu. Druga skupina so podatki o vaših vzdrževanih družinskih članih. Tretja skupina so podatki o vašem finančnem stanju. Nekatere od njih ste navedli na spletnem obrazcu. Poleg teh se bodo obdelali tudi podatki o vaši obstoječi zadolženosti in načinu izpolnjevanju finančnih obveznosti, ter o odprtih, zaprtih in blokiranih transakcijskih računih. Obdelali se bodo tudi podatki o vašem nepremičnem premoženju, če to obstaja, o vašem zaposlitvenem statusu in podatki v zbirki, ki se vodi za namen preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Opravilo se bo tudi preverjanje, če ste naša obstoječa stranka.

III. KAKŠEN JE NAMEN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV in NA KATERI PRAVNI PODLAGI SE TI OBDELUJEJO?

Identifikacijski in kontaktni podatki se obdelujejo za namen identifikacije in za potrebe komunikacije v času pred in med pogodbenim razmerjem. Podatki o finančnem stanju in vzdrževanih družinskih članih se obdelujejo za namen preverjanja vaše kreditne sposobnosti. Banka je skladno s predpisi, ki urejajo bančni sektor, dolžna zagotoviti, da se kredit odobri samo tistim, ki za to ob sklenitvi kredita izpolnjujejo pogoje. Obdelava v II. točki navedenih osebnih podatkov je potrebna za sklenitev in za izvajanje kreditne pogodbe, kot to določa člen 6(1)(b) Splošne Uredbe. Del obdelav osebnih podatkov se izvede zaradi zahtev posameznih predpisov iz IV. točke tega dokumenta, skladno z določbo 6(1)(c) Splošne uredbe. Primeroma, Banka je na podlagi Zakona o potrošniških kreditih dolžna pred vsako odobritvijo kredita vpogledati v Centralni kreditni register (SISBON) in ugotoviti vaše obstoječe finančne obveznosti. Banka tudi preveri, če ste naša obstoječa stranka, saj je spletni gotovinski kredit namenjen samo novim strankam.

IV. VIRI IN PREJEMNIKI OSEBNIH PODATKOV

Banka pridobi osebne podatke iz II. točke iz več virov. Identifikacije in kontaktne podatke ter podatke o vzdrževanih družinskih članih pridobi neposredno od vas, s tem, ko izpolnite spletni obrazec. Podatke o finančnem stanju Banka pridobi iz evidenc, ki se vodijo na podlagi zakonov, iz svojih evidenc, če v njih obstajajo podatki, in od drugih bank in hranilnic (finančne obveznosti). Prej omenjeni zakonski predpisi so vsakokrat veljavni Zakon o bančništvu, Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, Zakon o potrošniških kreditih in Zakon o centralnem kreditnem registru. Vir podatkov za odločanje o kreditni vlogi so tudi podatki, ki jih na podlagi zakonskih predpisov vodijo Centri za socialno delo (porodniško nadomestilo), Zavod za zdravstveno zavarovanje in vaš delodajalec (zaposlitev), Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (pokojnina in drugi prejemki). Banka vas s tem dokumentom obvešča, da bo o vas ob obisku poslovalnice pridobila podatke iz sistema SISBON o vaši kreditni izpostavljenosti ob sklepanju pogodbe, na podlagi v tej točki navedenih predpisov. Banka bo vaše podatke, povezane s kreditom, redno poročala v SISBON.

V. OBSEG OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Obseg obdelave je odvisen od tega, kako daleč se izvede postopek odobritve kredita. V kolikor želite samo informativni izračun, v SISBON-u ne bomo preverili vaše kreditne izpostavljenosti. V kolikor želite, da Banka sklene z vami kreditno pogodbo, mora pri tem obdelati vse podatke iz II. točke.

VI. OBVESTILO O AVTOMATIČNI OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

Na podlagi določbe 13. in 22. člena Splošne uredbe vas obveščamo, da Banka pri odločanju o odobritvi kredita ne uporablja avtomatiziranega odločanja, uporabljajo pa se statistični modeli, ki za vir uporabijo podatke iz II. točke, in se uporabljajo za izračun verjetnosti rednega odplačevanja kreditnih obveznosti. V primeru, da bi pričakovani znesek kredita lahko ogrozil vašo finančno vzdržnost ter posledično redno odplačevanje kredita (npr. obstoj izvršb, prenizki dohodki, nezaposlenost, neobstoj premoženja ipd.), to pomeni, da je tveganje za Banko preveliko, je to lahko razlog za zavrnitev vloge. Če vam Banka lahko ponudi drugačen kredit kot ta, za katerega ste zaprosili (npr. nižji znesek kredita), oziroma drug produkt ali storitev, vas o tem Banka tudi obvesti.

VII. ČAS HRAMBE PODATKOV

Rok hrambe je odvisen od tega, koliko podatkov se pri obravnavi vaše kreditne vloge obdela. Za odobren kredit se vsa dokumentacija hrani še 10 let po poteku leta, v katerem je bil kredit poplačan (vključno z morebitnim reprogramom), skladno z zgoraj navedenim Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Za zavrnjen kredit se podatki hranijo 6 let po poteku leta, ko je bil kredit zavrnjen, če je Banka opravila poizvedbe pri navedenih upravljavcih osebnih podatkov in evidencah Banke. Za zavrnjen kredit, kjer poizvedbe niso bile opravljene, se podatki hranijo 1 leto po poteku leta, ko je bil kredit zavrnjen. V obeh primerih zaradi uveljavljanja pravnih zahtevkov.

VIII. PRAVICE POSAMEZNIKA

Splošna uredba vam daje vrsto pravic v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki so urejene v njenih določbah od 15. do 22. člena. Na podlagi pravice do seznanitve se lahko seznanite s svojimi podatki, ki se pri izvajanju pogodbenega odnosa obdelujejo, skladno in pod pogoji iz 15. člena Splošne uredbe. Pri tem želimo posebej pojasniti, da se upravičenost uveljavitve pravice do izbrisa podatkov iz 17. člena Splošne uredbe v povezavi z vašim kreditom, vedno presoja skladno s VII. točko tega dokumenta. Pravice iz te točke uveljavljate tako, da zahtevo na kakršen koli način pošljete na Banko ali na dpo.si@addiko.com. O zahtevku bo odločeno, razen v izjemnih primerih, v 30 dneh od prejema popolnega zahtevka.

IX. PRENOS V TRETJE DRŽAVE

Addiko Bank d.d. je del bančne skupine Addiko. To pomeni, da se lahko del operacij izvaja v okviru katerekoli banke v okviru naše bančne skupine. Glede na to, da imajo nekatere naše banke sedež izven Evropske Unije in so do Slovenije tretje države, se podatki vedno prenesejo z uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov iz člena 46. Splošne uredbe.