Addiko Bank Slovenija

Informacije o obdelavi osebnih podatkov

Informacije o obdelavi osebnih podatkov pri nagradnih igrah

I. UVODNE DOLOČBE

Te informacije o obdelavi osebnih podatkov se nanašajo na vse posameznike, ki sodelujejo v nagradnih igrah v organizaciji Addiko banke, in vsebujejo vse podatke na podlagi 12. in 13. člena GDPR. Organizator nagradnih iger je Addiko Bank d.d., Dunajska 117, Ljubljana, ki je tudi upravljavec osebnih podatkov. Kontakti: telefon: 01/580-40-00, info.si@addiko.com in www.addiko.si. Kontakt Pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov: dpo.si@addiko.com. Več podatkov o obdelavi vaših osebnih podatkov in pravicam, ki vam pripadajo glede obdelave vaših osebnih podatkov, je dostopnih na naslovu https://www.addiko.si/varstvo-podatkov/.

II. KATERE VAŠE OSEBNE PODATKE OBDELUJEMO?

Z namenom izvajanja nagradnih iger pridobivamo, obdelujemo in hranimo vaše identifikacijske podatke (ime in priimek), kontaktne podatke (npr. telefonska številka, e-poštni naslov), podatke o posameznem produktu, na katerega je vezana nagradna igra (npr. potrošniški kredit), podatke o vaših odgovorih na zastavljena vprašanja v sklopu nagradne igre, če gre za tovrstno nagradno igro. V primeru, da nagradna igra poteka preko spleta v dnevniških zapisih spletnega strežnika obdelujemo tudi podatke obisku spletne strani (npr. o času sodelovanja v nagradni igri, zaporedna številka sodelujočega, naslov IP vaše naprave in osnovni podatki o vašem brskalniku ter operacijskem sistemu vaše naprave). Za nagrajence obdelujemo tudi njihove davčne številke, naslove bivališča in fotografije, če posameznik v slednje privoli.

III. KAJ JE NAMEN OBDELAVE IN KAKŠNA JE ZAKONSKA PODLAGA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV?

Addiko banka izvaja nagradne igre z namenom izvajanja promocij produktov in storitev Addiko banke.

Pri vseh vrstah nagradnih iger se identifikacijske in kontaktne podatke uporablja za obveščanje nagrajencev in izplačilo, obračun ali podelitev nagrade, davčne številke za poročanje Finančni upravi in fotografije za pripravo prispevkov v glasilih Addiko banke.

Pri izvajanju nagradnih iger preko spleta ali letakov, kjer se vaši osebni podatki obdelujejo na podlagi vaše privolitve (člen 6.1.a GDPR) je namen obdelave vaših identifikacijskih in kontaktnih podatkov dostava marketinških sporočil v času nagradne igre. Vaše odgovore in podatke o obisku spletne strani obdelujemo z namenom določitve nagrajencev in za preprečevanje avtomatiziranih odgovorov z računalniškimi ali podobnimi orodji, ki vplivajo na pravilnost rezultatov nagradne igre.

Pri izvajanju ostalih vrst nagradnih iger vezanih na sklenitev pogodbe na finančni produkt Addiko banke se vaši osebni podatki obdelujejo na podlagi zakonitega interesa Addiko banke iz člena 6.1.(f) GDPR. Pri teh nagradnih igrah je obdelava podatkov o posameznih produktih potrebna za identifikacijo nagrajenca, določitev vrednosti nagrade glede na vrsto nagradne igre in njeno izplačilo, obračun ali podelitev.

IV. UPORABA ZAKONITEGA INTERESA KOT ZAKONSKE PODLAGE

Zakoniti interes banke kot zakonska osnova za samodejno uvrščanje vseh strank, ki v določenem obdobju z Addiko banko sklenejo pogodbo o poslovnem razmerju za določen produkt, na katerega je v tem obdobju vezana določena nagradna igra, v tako nagradno igro, temelji predvsem na oceni banke, da gre v tem primeru za obojestranski interes obeh, vas in Addiko banke, pri katerem vi za sklenitev pogodbenega odnosa dobite nagrado, med tem ko Addiko banka izpolnjuje poslovne cilje. Dodatno tovrstna obdelava podatkov bistveno ne odstopa od obdelav podatkov, ki jih Addiko banka tudi sicer izvaja zaradi upravljanja pogodbenega odnosa, saj gre zgolj za enkratno aktivnost obračuna nagrade in odmere davkov pri čemer vaše pravice in interesi niso prizadeti.

Banka je po opravljeni oceni zakonitega interesa potrdila, da je uporaba te pravne podlage ustrezna za navedene namene obdelav osebnih podatkov.

Ne glede na to lahko ugovarjate tovrstni obdelavi osebnih podatkov za namene sodelovanja v nagradni igri kot je opisano v točki 9.

V. MOŽNI PREJEMNIKI VAŠIH OSEBNIH PODATKOV IN PRENOS PODATKOV V TRETJE DRŽAVE

Za potrebe koordinacije izvajanja nagradnih iger je možno, da se podatki pošiljajo drugim bankam članicam skupine Addiko Group.

Osebni podatki iz nagradnih iger se tekom obdelave za potrebe koordinacije lahko prenašajo v tretje države, kot navedeno bankam članicam skupine Addiko Group izven EU, in pravnim osebam, s katerimi skupina Addiko Group sodeluje za potrebe podpore pri delovanju, npr. sistemov IT. Razen navedenih prejemnikov se podatki iz nagradnih iger ne pošiljajo drugim prejemnikom, npr. drugih pravnim osebam, ki bi jih uporabljali v svoje lastne namene kot upravljavci osebnih podatkov neodvisno od namenov, za katere jih zbira Addiko banka.

Prenos v tretje države se odvija zgolj in v obsegu, kot je dovoljeno z zakonom oziroma ob uporabi ustreznih zaščitnih ukrepov navedenih v členu 46.2.(c) GDPR v skladu s Standardnimi pogodbenimi klavzulami za prenos osebnih podatkov obdelovalcem v tretjih državah v skladu z Direktivo 95/46/EZ Evropskega parlamenta in Sveta, ki jih sprejema Evropska komisija.

VI. NA KAKŠEN NAČIN BANKA ZBIRA VAŠE PODATKE?

Vaše podatke je Addiko banka dobila neposredno od vas tekom sodelovanja v spletnih nagradnih igrah ali pri sklepanju poslovnega razmerja.

VII. OBVESTILO O AVTOMATIZIRANEM ODLOČANJU

Pri obdelavi osebnih podatkov za opisane namene se ne uporablja avtomatizirano odločanje iz člena 22 GDPR.

VIII. ČAS HRAMBE VAŠIH PODATKOV?

Vaši osebni podatki, zbrani za namen izvajanja nagradnih iger se v primeru spletnih nagradnih iger hranijo do izteka prvega leta od izteka leta, ki sledi letu, ko ste sodelovali v nagradni igri.

V primeru nagradnih iger vezanih na sklenitev pogodbenega razmerja se podatki hranijo do izteka deset (10) let od izteka leta, ki sledi letu, ko ste sodelovali sklenili pogodbeno razmerje.

IX. VAŠE PRAVICE GLEDE OSEBNIH PODATKOV

GDPR glede osebnih podatkov predvideva pravice posameznikov, ki so opisane v členih 15. do 22., in sicer: pravica dostopa do osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, pravica do popravka (npr. napačno vpisanih podatkov), pravica do izbrisa vaših osebnih podatkov, če niso več potrebni za izvajanje pravic in obveznosti iz poslovnega odnosa ali izpolnitve obveze banke za določene predpise ali zaradi uresničevanja in obrambe pravnih zahtevkov, pravica do omejitve obdelave pod pogoji navedenimi v GDPR, pravica do prenosa podatkov k drugemu upravljavcu, pravica do ugovora in avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev pod pogoji iz GDPR.

Ugovor glede vaših osebnih podatkov lahko podate v vsaki poslovalnici Addiko banke, lahko ga pošljete po pošti na naslov Addiko Bank d.d., Dunajska 117, 1000 Ljubljana, ali na e-poštni naslov: dpo.si@addiko.com.

Ugovor lahko naslovite tudi nadzornemu organu za varstvo osebnih podatkov oziroma Informacijskemu pooblaščencu (IP) na naslov Dunajska 22, 1000 Ljubljana.