Addiko Bank Slovenija

Splošni pogoji transakcijskega računa

SPLOŠNI POGOJI ZA VODENJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV

SPLOŠNO

S temi splošnimi pogoji so opredeljene pravice in obveznosti banke in uporabnika v zvezi z odprtjem in vodenjem transakcijskega računa za fizične osebe ter opravljanjem plačilnih storitev prek transakcijskega računa za fizične osebe, odprtega pri banki.

OPREDELITEV POJMOV

Posamezni pojmi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

Izdajatelj teh splošnih pogojev oz. ponudnik računa je Addiko Bank d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, elektronski naslov: info.si@addiko.com (v nadaljevanju: banka), ki je navedena na seznamu bank in hranilnic, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje plačilnih storitev, ki je objavljen na spletni strani Banke Slovenije. Vse poslovalnice banke, z vsemi kontaktnimi podatki, so navedene na spletni strani banke, kjer so dosegljivi vedno zadnji veljavni podatki;

Država članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora;

Tretja država je država, ki ni država članica iz prejšnjega odstavka;

Uporabnik oz. stranka (v nadaljevanju uporabnik) je fizična oseba, ki uporablja plačilne storitve kot plačnik ali prejemnik plačila ali oboje in ki z banko sklene pogodbo o transakcijskem računu fizične osebe (v nadaljevanju: pogodba);

Potrošnik je fizična oseba, ki z banko sklepa pogodbo za svoje osebne namene, zunaj področja svoje pridobitne ali poklicne dejavnosti, in s tem postane uporabnik plačilnih storitev, ki jih nudi banka;

Pooblaščenec je polnoletna fizična oseba, ki jo uporabnik plačilnega računa pisno pooblasti za razpolaganje s sredstvi na računu;

Zastopnik je zakoniti zastopnik ali skrbnik, ki v okviru zakonskega pooblastila ali pooblastila, danega z odločbo pristojnega organa, zastopa uporabnika, ki je omejeno poslovno sposoben ali ni poslovno sposoben;

Nerezident je fizična oseba, ki ima stalno bivališče v tujini in nima dovoljenja za bivanje v Republiki Sloveniji, izdanega za najmanj šest mesecev, ne glede na državljanstvo, tudi slovenski državljan. Tujec, ki ima v Republiki Sloveniji stalno prebivališče ali dovoljenje za bivanje v Republiki Sloveniji izdano za najmanj 6 mesecev in ni državljan Republike Slovenije, je rezident;

Plačnik je pravna ali fizična oseba, ki izda plačilni nalog za izvedbo plačilne transakcije ali zagotovi soglasje k izvršitvi plačilnega naloga, ki ga izda prejemnik plačila;

Prejemnik plačila je fizična ali pravna oseba, ki je predvideni prejemnik denarnih sredstev, ki so bila predmet plačilne transakcije;

Transakcijski račun je plačilni račun, ki ga odpre in vodi banka za uporabnika za namen izvrševanja plačilnih transakcij in za druge namene, povezane z opravljanjem bančnih storitev za uporabnika (v nadaljevanju: račun);

Osnovni plačilni račun je plačilni račun, ki ga odpre in vodi banka za uporabnika za:

 • storitve pologa sredstev na plačilni račun;
 • storitve, ki omogočajo dvige gotovine s plačilnega računa v Evropski uniji na bančnem okencu ali na bankomatu med obratovalnim časom banke ali izven njega;
 • izvrševanje domačih in čezmejnih direktnih obremenitev;
 • izvrševanje domačih in čezmejnih plačilnih transakcij z debetno kartico, vključno s spletnimi plačili;
 • izvrševanje domačih in čezmejnih kreditnih plačil, vključno s trajnim nalogom, na terminalih, okencih in prek spletnih storitev banke.

Plačilna storitev vključuje: upravljanje oz. vodenje računa (v nadaljevanju: upravljanje računa) računa, polog gotovine na račun, dvig gotovine z računa, izvrševanje plačilnih transakcij v breme in v dobro računa, izvrševanje plačilnih transakcij, pri katerih so denarna sredstva zagotovljena z odobritvijo posojila uporabniku. Plačilne storitve vključujejo tudi izvrševanje plačilnih transakcij z direktnimi obremenitvami, s plačilnimi karticami ali podobnimi napravami ali s kreditnimi plačili. Plačilne storitve, ki jih nudi banka, so natančneje opredeljene v teh splošnih pogojih;

Plačilna transakcija je dejanje pologa, prenosa ali dviga denarnih sredstev, ki ga odredi plačnik ali je odrejena v njegovem imenu ali jo odredi prejemnik plačila, pri čemer je izvršitev plačilne transakcije prek ponudnika plačilnih storitev neodvisna od osnovnih obveznosti med plačnikom in prejemnikom plačila;

Domača plačilna transakcija je plačilna transakcija, pri kateri plačnikov ponudnik plačilnih storitev in prejemnikov ponudnik plačilnih storitev ali edini ponudnik plačilnih storitev opravi plačilne storitve za plačnika in prejemnika plačila na območju Republike Slovenije;

Čezmejna plačilna transakcija je plačilna transakcija, pri kateri plačnikov ponudnik plačilnih storitev in prejemnikov ponudnik plačilnih storitev opravita plačilne storitve za plačnika oziroma prejemnika plačila na območju različnih držav članic. Plačilna transakcija se izvrši čezmejno tudi v primeru, če isti ponudnik plačilnih storitev opravi plačilne storitve za plačnika v eni državi članici in za prejemnika plačila v drugi državi članici.

Druge plačilne transakcije so transakcije, ki se izvršijo:

 • v valuti tretje države, če se plačilna transakcija izvrši s prenosom denarnih sredstev med banko, ki opravlja plačilne storitve na območju Republike Slovenije, in banko, ki opravlja plačilne storitve na območju Republike Slovenije, na območju druge države članice ali tretje države; ali
 • v evrih ali v drugi valuti države članice, če se plačilna transakcija izvrši s prenosom denarnih sredstev med banko, ki opravlja plačilne storitve na območju Republike Slovenije, in banko, ki opravlja plačilne storitve na območju tretje države;

Plačilni nalog je navodilo plačnika ali prejemnika plačila svojemu ponudniku plačilnih storitev, s katerim odredi izvršitev plačilne transakcije;

Direktna obremenitev je plačilna storitev, pri kateri prejemnik plačila na podlagi plačnikovega soglasja odredi plačilno transakcijo za obremenitev plačnikovega plačilnega računa;

Kreditno plačilo je plačilna storitev, pri kateri plačnik svojemu ponudniku plačilnih storitev odredi izvršitev posamezne plačilne transakcije ali več plačilnih transakcij, vključno s trajnim nalogom, s svojega plačilnega računa v dobro plačilnega računa prejemnika plačila;

Plačilni instrument je vsaka naprava ali niz postopkov oziroma oboje, ki so dogovorjeni med posameznim uporabnikom in njegovo banko, in je vezan le na tega uporabnika z namenom, da ga uporabi za odreditev plačilnega naloga (kot na primer: debetne kartice, plačilne kartice, elektronska banka);

Datum valute je dan, ko banka odobri ali bremeni račun in se upošteva pri obračunu obresti;

Delovni dan je dan, na katerega plačnikova ali prejemnikova banka, ki sodeluje pri izvršitvi plačilne transakcije, posluje tako, da omogoča izvrševanje plačilnih transakcij svojemu uporabniku;

Enolična identifikacijska oznaka pomeni kombinacijo številk, črk in znakov (npr.: številka računa), ki se uporablja za nedvoumno identifikacijo uporabnika in njegovega računa;

IBAN in BIC – IBAN (angleško: International Bank Account Number – Mednarodna številka bančnega računa) in BIC (angleško: Bank Identifier Code – Identifikacijska oznaka banke (SWIFT)) sta edini dovoljeni oznaki računov in bank pri transakcijah za domača in čezmejna plačila. Plačnik mora za identifikacijo računa prejemnika plačila svoji banki zagotoviti IBAN prejemnika plačila, če ni z banko dogovorjeno drugače;

ZPlaSSIED je kratica uporabljena v teh pogojih in pomeni Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih;

Limit (redni ali izredni) oz. prekoračitev (v nadaljevanju: limit) je dovoljeno negativno stanje na računu (uporabnik si lahko izposodi denar, če na računu ni več sredstev), o višini katerega se uporabnik in banka dogovorita na podlagi pisne vloge uporabnika;

Referenčna obrestna mera je predpisana obrestna mera zamudnih obresti, kot je določena v vsakokratnem Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti;

Addiko EBank je storitev spletnega bančništva banke;

Addiko Mobile je storitev mobilnega bančništva banke;

Elektronska banka je skupni izraz za storitev spletnega in mobilnega bančništva;

Debetna kartica je kartični plačilni instrument, s katerim uporabnik odredi plačilno transakcijo s svojega transakcijskega računa oziroma s transakcijskega računa na katerem je uporabnik pooblaščen;

PIN je osebno geslo (angleško Personal Identification Number), namenjeno identifikaciji uporabnika debetne kartice pri dvigu gotovine na bančnem avtomatu oziroma nadomešča podpis uporabnika pri plačevanju storitev na prodajnem mestu, ki je za to ustrezno opremljeno, in za dodajanje kartice v storitev oziroma račun Rekono;

Brezstično poslovanje je poslovanje pri katerem uporabnik kartice to približa POS terminalu ali bankomatu. Takšno poslovanje je mogoče, če je kartica in POS terminal ali bankomat označen z logotipom za brezstično poslovanje. Pri brezstičnem poslovanju na POS terminalih do določenega zneska nakupa ni potrebno vnesti PIN številke. Znesek, do katerega je možno brezstično poslovanje brez vnosa PIN je lahko različno določen za vsako državo posebej. Na bankomatih je vnos PIN številke vedno obvezen;

Brezstična debetna kartica je debetna kartica, s katero uporabnik odredi plačilno transakcijo s svojega transakcijskega računa oziroma s transakcijskega računa na katerem je uporabnik pooblaščen tudi na spletnih prodajnih mestih ter omogoča brezstično poslovanje;

Enkratno geslo je geslo, ki ga uporabnik brezstične debetne kartice prejme v obliki sporočila SMS- na številko mobilnega telefona in je namenjeno plačilu prek spleta na prodajnih mestih, ki uporabljajo storitev Mastercard SecureCode ali Mastercard Identity Check;

Avtomatski polog gotovine je polog gotovine, ki ga uporabnik kartice izvede na ustrezno opremljenem bankomatu banke;

OFAC (angleško: Office for Foreign Assets Control) je ameriški Urad za nadzor tujih naložb. ZDA z namenom preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma izvaja programe, v okviru katerih objavljajo liste držav ter pravnih in fizičnih oseb (t.i. OFAC liste), s katerimi je prepovedano sklepanje poslovnih razmerij. Prav tako ni dovoljeno izvajanje transakcij v breme ali dobro navedenih oseb oziroma oseb s sedežem ali naslovom v državah navedenih na listah;

FATCA (angleško: Foreign Account Tax Compliance Act) je Zakon o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v tujini. FATCA je ameriški predpis, katere namen je preprečevanje davčnih utaj ameriških davčnih zavezancev iz premoženja, naloženega na finančnih računih oziroma v podjetjih izven ZDA;

Biometrični podatki so podatki o posameznikovih fizičnih karakteristikah, kot so na primer prstni odtis, obrazne lastnosti, lastnosti roženice, ki jih mobilna naprava, v kolikor to omogoča, zajame s pomočjo vgrajenih senzorjev in lahko predstavljajo dodatno avtentikacijsko metodo. Biometrični podatki so hranjeni le na mobilni napravi in banka do njih nima dostopa;

Varno spletno nakupovanje: s pojmom “varno spletno nakupovanje” poimenujemo spletno nakupovanje na prodajnih mestih, ki uporabljajo storitev Mastercard SecureCode ali Mastercard Identity Check;

Rekono storitev: za uporabo storitve varnega spletnega nakupovanja nove generacije (poimenovan tudi 3D Secure 2.0) si mora vsak uporabnik kartice ustvariti uporabniški račun Rekono. S tem si ustvari/pridobi Rekono digitalno identiteto;

Verifikacijski podatki uporabnika: s tem pojmom poimenujemo uporabnikove osebne varnostne elemente (enkratna gesla, osebna gesla, biometrične podatke, lastna osebna sporočila in podobne elemente), ki jih uporabnik uporablja za odobritev posamezne plačilne transakcije;

Obdobni pregled je pregled in posodobitev strankinih podatkov vključno z namenom in predvideno naravo poslovnega razmerja.

UPORABA IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Banka obdeluje, hrani in varuje vaše osebne podatke skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679 – GDPR) in svojimi internimi akti, za izvajanje medsebojnega pogodbenega odnosa z vami ter skladno z vašo privolitvijo, če je bila ta podana, za obdelavo osebnih podatkov za namene trženja. Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z vašimi osebnimi podatki, so vam na voljo na povezavi www.addiko.si/varstvo-podatkov, oziroma v dokumentu “Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov v Addiko Bank d.d.”.

Na zgornji povezavi oz. v dokumentu “Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov v Addiko Bank d.d.” so poleg pomembnih informacij v zvezi z načinom obdelave vaših osebnih podatkov navedeni tudi vsi potrebni kontaktni naslovi banke, preko katerih lahko uresničujete svoje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov.

ODPRTJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA

Pravno razmerje med banko in uporabnikom nastane z dnem podpisa pogodbe.

Banka uporabniku odpre račun, če izpolnjuje naslednje zahteve in pogoje:

 • poda pisni zahtevek za odprtje računa,
 • predloži dokumentacijo, ki omogoča identifikacijo uporabnika in/ali zastopnika ter oseb, pooblaščenih za razpolaganje s sredstvi na računu ob upoštevanju vsakokrat veljavnih predpisov, vključno z določbami zakona, ki se nanaša na preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma in
 • predloži vse potrebne podatke za vodenje registra računov, drugo dokumentacijo v skladu z veljavnimi predpisi in morebitno drugo dokumentacijo, ki jo zahteva banka,
 • skladno z določili FATCA, se je uporabnik transakcijskega računa na poziv banke dolžan pisno izjasniti ali je ameriški davčni zavezanec oziroma izpolnjuje kriterije (npr. država rojstva, naslov bivališča, telefonska številka), ki kažejo na to, da bi to lahko bil in je zato opredeljen kot FATCA relevantna oseba. V primeru, da je FATCA relevantna oseba, je dolžan na poziv banke, v določenem roku dostaviti izpolnjen ustrezen predpisan obrazec s katerim opredeli svoj FATCA status in banki omogoča ustrezno poročanje davčnim organom;
 • drugo dokumentacijo v skladu z veljavnimi predpisi in morebitno drugo dokumentacijo, ki jo zahteva banka.

Za mladoletno osebo do 18. leta starosti in za osebo, ki ni opravilno sposobna, poda zahtevek za odprtje računa zakoniti zastopnik, ki je tudi podpisnik pogodbe. Določilo ne velja, kadar račun odpira mladoletna oseba, starejša od 15 let, ki je v rednem delovnem razmerju.

Banka najpozneje v roku petih delovnih dni po prejemu zahtevka za odprtje računa in popolne zahtevane dokumentacije odobri ali zavrne vlogo. Banka ni dolžna pojasnjevati razlogov za zavrnitev zahtevka za odprtje računa.

Odprtje osnovnega plačilnega računa banka odobri ali zavrne najpozneje v roku desetih delovnih dni od prejema popolne prošnje za odprtje osnovnega plačilnega računa. Banka lahko zavrne odprtje osnovnega plačilnega računa le iz razlogov, ki jih določa vsakokrat veljaven zakon, ki ureja plačilne storitve, o čemer potrošnika obvesti pisno z navedbo razloga za zavrnitev, s poukom o pravici in postopku izvensodnega reševanja sporov ter o pravici, da lahko potrošnik o zavrnitvi prošnje za odprtje računa seznani Banko Slovenije.

Uporabnik lahko začne poslovati prek računa prvi delovni dan po sklenitvi pogodbe.

Banka sklene z uporabnikom eno pogodbo za en račun, na katerem se poleg evrov lahko vodijo tudi tuje valute, ki se nahajajo na menjalniški tečajni listi banke.

VODENJE RAČUNA

Banka se zavezuje, da bo prek računa za uporabnika izvajala plačilne storitve v skladu s temi splošnimi pogoji, pogodbo in vsakokrat veljavno zakonodajo.

Pozitivno stanje na računu je vpogledni denarni depozit pri banki, ki vodi račun.

Razpolaganje z denarnimi sredstvi na računu je neomejeno v okviru razpoložljivih denarnih sredstev, razen v primerih, ko prisilni predpisi ali ti splošni pogoji določajo drugače.

Banka vodi račun in izvaja plačilne transakcije v evrih in v tujih valutah, ki se nahajajo na menjalniški tečajni listi banke. Za opravljanje negotovinskih plačilnih transakcij lahko uporabnik tuje valute kupi po vsakokratnem veljavnem menjalniškem tečaju banke. Pologi in dvigi gotovine, ki jih uporabnik lahko izvaja v poslovalnicah banke so možni izključno v evrih in sledečih tujih valutah: USD, CHF, GBP, HRK, BAM.

Uporabnik lahko ob odprtju računa ali kasneje za razpolaganje s sredstvi na računu pooblasti polnoletne in opravilno sposobne fizične osebe. Banka sprejme pisno pooblastilo, če je bilo to napravljeno v navzočnosti bančnega uslužbenca, sicer pa mora uporabnik banki dostaviti overjeno pooblastilo. Pooblaščene osebe lahko vpogledujejo in razpolagajo s sredstvi na računu uporabnika preko vseh kanalov poslovanja, ki jih banka omogoča. V kolikor pooblaščene osebe uporabljajo spletno banko Addiko EBank in mobilno storitev Addiko Mobile, dobijo s pooblastilom avtomatično možnost, da vpogledujejo in razpolagajo z računom uporabnika tudi preko teh dveh storitev.

Pooblastilo se ne more nanašati na pravico nadaljnjega izdajanja pooblastil in na pravico do zaprtja računa. Odgovornost za plačilne transakcije pooblaščencev na računu nosi uporabnik računa. Pooblaščenec ne more zaprositi za limit na računu ali za izdajo plačilne ali kreditne ali obročne kartice. Pooblaščenec mora pri banki deponirati svoj podpis. Pooblastilo velja do pisnega preklica pooblastila, zaprtja računa, smrti uporabnika ali pooblaščenca. Uporabnik je morebitne pooblaščence na svojem računu dolžan seznaniti s temi splošnimi pogoji.

Zastopnik, ki v okviru zakonskega pooblastila ali pooblastila, danega z odločbo pristojnega organa, zastopa uporabnika, ki je omejeno poslovno sposoben ali ni poslovno sposoben, ne more za razpolaganje s sredstvi na računu pooblastiti tretjih oseb. V primeru smrti zakonitega zastopnika – enega od staršev, razpolagalna pravica pooblaščenca – drugega starša, ne preneha. V kolikor pa drugi starš na vlogi ni pooblaščen, pravico razpolaganja lahko pridobi na podlagi potrdila Centra za socialno delo. V tem primeru postane novi zakoniti zastopnik.

S sredstvi umrlega uporabnika lahko razpolagajo samo dediči na osnovi pravnomočnega sklepa o dedovanju, zato banka od prejema obvestila o smrti uporabnika do prejema pravnomočnega sklepa o dedovanju, račun uporabnika blokira.

IZVRŠEVANJE PLAČILNIH NALOGOV IN OBVEŠČANJE UPORABNIKOV

Prejem plačilnega naloga

Banka izvrši plačilni nalog v skladu z urnikom banke, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • da banka prejme plačilni nalog in da so zanj in za njegovo izvršitev zagotovljena denarna sredstva,
 • da je plačilni nalog v papirni obliki izpolnjen čitljivo in popolno (brez popravkov), z vsemi zahtevanimi podatki s plačilnega naloga, nalog pa je podpisan,
 • da ima plačilni nalog, oddan v elektronski obliki vse zahtevane podatke,
 • da ne obstajajo zakonske ovire za izvršitev plačilnega naloga,

Uporabnik lahko odda plačilni nalog v papirni obliki osebno na bančnem okencu, ali pa v elektronski obliki preko elektronske banke, ustrezno opremljenih bančnih avtomatov oziroma na ustrezen način preko ponudnika storitev odreditve plačil.

Šteje se, da je banka prejela plačilni nalog:

 • v primeru oddaje elektronskega plačilnega naloga, ko plačilni nalog uspešno prispe v sistem banke,
 • v primeru osebne oddaje papirnega plačilnega naloga, ko je plačilni nalog predan pristojnemu bančnemu delavcu.

Banka na enak način obravnava plačilne naloge, ki jih uspešno prejme od uporabnikovega ponudnika storitev odreditve plačil, razen če je drugačna obravnava potrebna zaradi objektivnih razlogov.

Pri plačilnih nalogih v primerih, ko ni posebnih navodil uporabnika, banka po svoji najboljši presoji v korist uporabnika določi način izvršitve. S samim prejemom plačilnega naloga tretje osebe ne pridobijo nikakršnih pravic nasproti banki.

Če uporabnik predloži banki nepravilno enolično identifikacijsko oznako na plačilnem nalogu, banka ni odgovorna uporabniku za neizvršitev ali nepravilno izvršitev plačilne transakcije.

Če uporabnik poleg enolične identifikacijske oznake ali drugih podatkov, ki jih zahteva banka za izvršitev plačilnega naloga, banki predloži tudi druge podatke, je banka odgovorna samo za izvršitev plačilne transakcije v skladu z enolično identifikacijsko oznako, ki jo je predložil uporabnik.

Uporabnik je odgovoren za točnost in popolnost podatkov na plačilnem nalogu.

Uporabnik je dolžan banki na plačilnem nalogu vpisati podatek o namenu plačila in pravilno kodo namena plačila, ki pomeni dodatno identifikacijo plačila in ki prejemniku plačila in njegovi banki omogoča lažjo identifikacijo plačila in pravilno usmeritev na račun.

Banka ne prevzema odgovornosti zaradi neustrezne obravnave plačilne transakcije, če plačnik na plačilnem nalogu navede kodo namena plačilne transakcije, ki ni skladna z dejanskim namenom le-te.

Če plačnik predloži banki v izvršitev papirni plačilni nalog z izpolnjeno OCR vrstico ali QR kodo, lahko banka posreduje prejemniku in njegovi banki le podatke, ki so vsebovani v OCR vrstici ali QR kodi. Banka ni dolžna preverjati, ali se zapis v OCR vrstici ali QR kodi ujema z ostalimi podatki na plačilnem nalogu.

Uporabnik lahko na ustrezno opremljenih bankomatih plačuje plačilne naloge, ki jih izdajo domači izdajatelji in imajo QR kodo. Banka za znesek plačilnega naloga, ki je oddan na bankomatu, transakcijski račun uporabnika obremeni takoj, ko je plačilni nalog oddan na bankomatu. Plačilo na račun prejemnika pa banka izvrši skladno z urnikom banke. Z brezstično debetno kartico lahko uporabnik plačilne naloge plačuje le na ustrezno opremljenih bankomatih banke.

Če je na plačilnem nalogu določen datum izvršitve v prihodnosti, banka pogoje za izvršitev plačilnega naloga preverja na ta dan, razen pri plačilih, ko ima ponudnik plačilnih storitev prejemnika plačila sedež izven območja Republike Slovenije, in banka prejme nalog do dva delovna dneva pred datumom valute plačilnega naloga.

Banka plačilne naloge izvrši glede na čas prejema plačilnega naloga. Pri tem banka upošteva prioritete, določene z zakonom.

Brez soglasja uporabnika banka izvrši le plačilo na podlagi izvršljivega sklepa sodišča o izvršbi, izvršljivega sklepa davčnega organa o izvršbi ali prisilni izterjavi oziroma izvršljivega sklepa drugega državnega organa o rubežu denarnih sredstev na tem računu.

Banka v primeru, da za izvršitev plačilnega naloga v valuti, na katero se glasi plačilni nalog, na računu ni dovolj sredstev:

 • v primeru domačih in čezmejnih plačilnih transakcij v EUR, ne izvrši konverzije iz razpoložljivih drugih valut in ne izvrši plačilnega naloga,
 • v primeru drugih plačilnih transakcij ter domačih in čezmejnih transakcij različnih od EUR, opravi konverzijo iz drugih razpoložljivih valut po menjalniškem tečaju banke, veljavnem na dan prejema plačilnega naloga.

Zavrnitev plačilnega naloga

Banka lahko zavrne izvršitev plačilnega naloga, če niso izpolnjeni vsi pogoji za izvršitev plačilnega naloga, kot so določeni v teh splošnih pogojih, ali v kolikor zazna sum zlorabe, prevare, goljufije ali drugih neobičajnih transakcij in/ali njihove verodostojnosti ni mogoče takoj preveriti ter potrditi. Banka o zavrnitvi (o razlogih za zavrnitev in postopku za odpravo napak, ki so bile vzrok za zavrnitev, pa le na posebno zahtevo uporabnika), obvesti uporabnika, razen če je to prepovedano na podlagi drugih predpisov.

Banka obvestilo iz prvega odstavka tega člena posreduje ali da na voljo uporabniku ob prvi priložnosti, najkasneje pa v rokih, ki so določeni za izvršitev plačilnega naloga v urniku banke, ki je priloga teh splošnih pogojev.

 

Preklic plačilnega naloga

Plačnik lahko kadar koli prekliče plačilni nalog tako, da umakne soglasje za izvršitev plačilne transakcije ali sklopa plačilnih transakcij. Svoje soglasje lahko uporabnik umakne tako, da zahteva vrnitev plačilnega naloga, ga prekliče prek elektronske banke, prekliče pooblastilo za trajni nalog ali direktno obremenitev. Vsaka plačilna transakcija, izvršena po preklicu, se šteje kot neodobrena plačilna transakcija.

Ne glede na zgoraj navedeno plačnik ne more preklicati plačilnega naloga po tem, ko je plačilni nalog za izvršitev plačilne transakcije postal nepreklicen, to pomeni, ko ga je banka prejela.

Ko uporabnik na bankomatu potrdi izvršitev plačilnega naloga, plačilnega naloga uporabnik ne more več preklicati.

Če plačilno transakcijo odredi ponudnik storitev odreditve plačil, prejemnik plačila ali plačnik prek prejemnika plačila, plačnik ne sme preklicati plačilnega naloga potem, ko je dal soglasje ponudniku storitev odreditve plačil za odreditev plačilne transakcije, ali potem, ko je dal soglasje za izvršitev plačilne transakcije v korist prejemnika plačila.

Ne glede na prejšnji odstavek pa lahko v primeru, ko plačilno transakcijo odredi prejemnik plačila z direktno obremenitvijo, plačnik prekliče plačilni nalog, ki ga je odredil prejemnik plačila, do konca delovnega dne pred dogovorjenim dnevom obremenitve plačnikovega računa.

Če je na plačilnem nalogu določen datum izvršitve v prihodnosti, lahko plačnik prekliče plačilni nalog najpozneje do konca delovnega dne pred dnevom, ki je dogovorjen kot začetek izvrševanja plačilnega naloga.

 

Razpolaganje z denarnimi sredstvi na računu

Prejemnik plačila lahko razpolaga z denarnimi sredstvi na svojem računu:
(i) ko je znesek plačilne transakcije odobren na njegovem računu v skladu z urnikom banke za izvajanje plačilnih transakcij in se pri banki ne izvede pretvorba valute oziroma se izvede pretvorba valute med evrom in valuto države članice ali med valutama dveh držav članic, in
(ii) ko banka prejme vse potrebne informacije za odobritev njegovega računa.

Če dan, ko so denarna sredstva odobrena na računu prejemnikove banke, ni njen delovni dan ali če so denarna sredstva na računu prejemnikove banke po uri, kot je navedena v urniku banke, se za namene prvega odstavka te točke šteje, da je prejemnikova banka prejela denarna sredstva za prejemnika plačila prvi naslednji delovni dan.

Napačno knjiženo bremenitev ali odobritev računa brez naloga uporabnika, ki je posledica zmote oziroma napake banke ali njenih zunanjih izvajalcev, lahko banka odpravi z nasprotno knjižbo, tako da je stanje na računu nespremenjeno. Banka o tem obvesti uporabnika z izpiskom, ki ga pošlje na dogovorjen način.

DODATNE STORITVE, VEZANE NA TRANSAKCIJSKI RAČUN

Debetna kartica

Banka po odprtju računa uporabniku in njegovim morebitnim pooblaščencem izda kartico in PIN, v kolikor mu v skladu s pogodbo le-ta pripada. Banka uporabniku kartico pošlje z navadno poštno pošiljko, PIN pa na številko uporabnikovega mobilnega telefona preko sporočila SMS ali s priporočeno poštno pošiljko. Uporabnik PIN preko sporočila SMS prevzame v skladu z navodili, ki jih prejme ob prejemu kartice. V primeru, da uporabnik, ki mu je bil PIN poslan s sporočilom SMS, tega ne prevzame v roku navedenem ob prejemu kartice, mora naročiti novega, kar banka zaračuna skladno z vsakokrat veljavnim Cenikom. Uporabnik kartico aktivira z nakupom ali dvigom gotovine na bankomatu tako, da jo ob prvi uporabi vstavi v režo terminala POS ali bankomata in vnese pripadajoči PIN. Šteje se, da je uporabnik obe pošiljki prejel, če sta mu bili poslani na njegov zadnji banki sporočeni naslov oziroma na banki zadnjo znano številko mobilnega telefona. Banka ne prevzema nikakršne odgovornosti v primeru napačne ali neveljavne številke mobilnega telefona oziroma naslova.

V kolikor se neprevzeta kartica vrne v banko, jo uporabnik lahko prevzame v matični poslovalnici v roku 90 dni od zadnjega dne v mesecu prvega pošiljanja. Po poteku 90 dni bo banka kartico ukinila in uničila. Uporabnik lahko kadar koli naroči novo kartico. Nadomestilo za ponovno izdelavo kartice se zaračuna v skladu z vsakokrat veljavnim Cenikom.

V primeru spremembe imena in/ali priimka uporabnika oz. njegovega pooblaščenca banka nadomesti obstoječo kartico z novo kartico.  Nadomestilo za ponovno izdajo kartice se zaračuna v skladu z vsakokrat veljavnim Cenikom.Uporabnik mora kartico takoj po prejemu podpisati z obstojnim pisalom. Nepodpisana kartica je neveljavna. Kartica je veljavna do zadnjega dne meseca v letu, ki je naveden na kartici in se avtomatsko obnovi, v kolikor uporabnik kartice izpolnjuje vse svoje obveznosti v skladu s temi splošnimi pogoji in pogodbo.

Uporabnik kartice ne sme nikomur posojati ali omogočiti njeno uporabo tretjim osebam, saj kartica ni prenosljiva. Uporabljati jo sme le njen uporabnik, in sicer za identifikacijo na bančnem okencu, skupaj z veljavnim osebnim dokumentom, za brezgotovinska plačila na prodajnih mestih (POS terminalih) in za storitve na bankomatih doma in v tujini, v okviru razpoložljivega stanja v evrih, brezstične debetne kartice pa tudi za nakupovanje na spletnih prodajnih mestih. Banka ne prevzema odgovornosti za primer, ko prodajno mesto ali bankomat ne sprejme kartice.

Pri brezstičnem poslovanju na POS terminalih do določenega zneska nakupa ni potrebno vnesti PIN številke. Znesek, do katerega je možno brezstično poslovanje brez vnosa PIN je lahko različno določen za vsako državo posebej. Na bankomatih je vnos PIN številke vedno obvezen.

Uporabnik kartice ne sme uporabljati za nezakonite namene, vključujoč nakupe blaga in storitev, ki jih prepoveduje slovenska zakonodaja in, ki jih prepoveduje zakonodaja države, v kateri se kartica uporablja.

Uporabnik mora kartico uporabljati v skladu s temi Splošnimi pogoji. Uporabnik je kartico dolžan skrbno hraniti in varovati kot dober gospodar, in sicer tako, da prepreči izgubo, krajo ali nepooblaščeno uporabo kartice in vpogled v PIN. Če je PIN poslan po pošti, si je uporabnik dolžan PIN zapomniti, obvestilo o PIN-u pa takoj uničiti. Če je PIN poslan preko sporočila SMS, si je uporabnik po prejemu sporočila SMS s PIN-om tega dolžan zapomniti, sporočilo SMS s PIN-om pa izbrisati iz mobilne naprave. Prav tako PIN-a ne sme nikomur razkriti, ga hraniti skupaj s kartico ali ga zapisati na kartico. Za vse posledice zlorabe PIN-a je odgovoren uporabnik. Uporabnik je prav tako dolžan poskrbeti, da se vsi postopki s kartico na prodajnih mestih izvajajo v njegovi prisotnosti pod njegovim nadzorom, sicer to stori na lastno odgovornost. Uporabnik kartice ali kartice skupaj z drugimi vrednimi predmeti, ki jih hrani na primer v denarnici ali torbici, ne sme puščati na vidnem mestu na primer v avtomobilu oziroma brez nadzora na primer na obešalniku v javnih prostorih. Banka ne odgovarja za morebitne zlorabe kartice na prodajnem mestu. V primeru nakupa prek spleta, pri kataloški prodaji, po telefonu ali prek drugih tehničnih sredstev, je uporabnik dolžan shraniti vso dokumentacijo, ki dokazuje njegovo naročilo blaga ali storitve, za morebitno kasnejše reševanje nesoglasij o dobavi in kvaliteti blaga in / ali storitev s prodajnim mestom ter jo na zahtevo predložiti banki.

Uporabnik mora, v primeru aktivacije uporabe biometričnih podatkov za dostop do mobilne naprave, za dostop do mobilne aplikacije, kot tudi za potrjevanje transakcij, kjer je to omogočeno, na mobilni napravi hraniti in uporabljati le lastne biometrične podatke. V nasprotnem primeru za vso škodo, ki bi nastala zaradi morebitnih zlorab, odgovarja izključno uporabnik. Banka ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi morebitnih zlorab kot posledica neupoštevanja navodil, povezanih z uporabo biometričnih podatkov, zapisanih v teh splošnih pogojih.

Uporabnik mora zavarovati dostop do mobilne naprave z geslom oziroma drugo ustrezno zaščito in ne sme mobilne naprave nikoli puščati nenadzorovane.

Uporabnik ima pravico odpovedati obnovitev kartice s pisnim zahtevkom, ki ga mora banka prejeti najkasneje 60 dni pred potekom veljavnosti kartice oziroma pred ponovnim letnim obračunom članarine. V nasprotnem primeru uporabnik nosi vse stroške, povezane z obnovo osnovne in morebitnih dodatnih kartic.

Izgubo, krajo ali zlorabo kartice mora uporabnik takoj prijaviti klicnemu centru, na telefonsko številko +386 (0)1 58 34 183 ali najbližji poslovalnici banke. Imetnik kartice je dolžan telefonsko obvestilo tudi pisno potrditi v petih delovnih dneh od prijave. Z dnem prejema pisnega ali telefonskega obvestila o izgubi, kraji ali zlorabi kartice bo banka kartico preklicala. V primeru kraje ali zlorabe oziroma suma na le to, mora uporabnik to prijaviti na najbližji policijski postaji. Izdajo nove kartice banka zaračuna v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom. V primeru večkratne izgube ali kraje kartice lahko banka zavrne ponovno izdajo kartice. Če je kartica zlorabljena s pristankom uporabnika ali v primeru neodobrene plačilne transakcije, ki bi nastala zaradi prevare, naklepa ali hude malomarnosti uporabnika, je ta odgovoren za vso škodo in stroške, ki nastanejo z njeno uporabo.

V primeru neodobrene plačilne transakcije, ki je posledica ukradenega, izgubljenega ali zlorabljenega plačilnega instrumenta, krije uporabnik škodo, nastalo do prejema obvestila uporabnika, do višine največ 50 EUR. V primeru neodobrene plačilne transakcije, ki bi nastala zaradi prevare, naklepa ali hude malomarnosti uporabnika, krije uporabnik vso škodo.

Banka ima pravico, ni pa dolžna, izvesti preventivno blokado kartice v primeru, kadar izvaja ukrepe varnosti poslovanja (npr.: če obstajajo razlogi, ki kažejo na morebitno zlorabo kartice ali kraje podatkov s kartice, t.i. “skimming”, ipd.). Banka pisno, po telefonu, s sporočilom SMS ali po elektronski pošti obvesti uporabnika o blokadi kartice ter mu v teh primerih brez stroškov izda novo kartico.

Banka lahko iz razloga preprečevanja prevar in zlorab preverja verodostojnost transakcij. V kolikor zazna sum neobičajne transakcije in njene verodostojnosti ni mogoče takoj preveriti ter potrditi, lahko banka zavrne sumljivo transakcijo in začasno blokira plačilni instrument. Uporabnik, kateremu je bila transakcija zavrnjena in jo želi vseeno izvesti, lahko pokliče na telefonsko številko procesnega centra +386 (0)1 58 34 183 ter na podlagi ustrezne identifikacije pridobi dovoljenje za sprostitev blokirane transakcije na dogovorjenem prodajnem mestu.

Pri telefonskem preverjanju razloga blokade transakcije s strani uporabnika je slednji, za sprostitev blokirane transakcije, dolžan procesnemu centru odgovoriti na vprašanje, ki bo potrdilo njegovo istovetnost. Banka ne odgovarja za škodo, ki bi nastala uporabniku na podlagi njegove zahteve, da se transakcija, kljub opozorilu banke, da je sumljiva in je bila iz tega razloga tudi blokirana, izvrši.

Banka ne odgovarja za škodo v primeru, ko na podlagi zaznane zlorabe uporabniku blokira plačilni instrument, slednji pa kljub obvestilu o zlorabi zahteva, da se plačilni instrument ponovno aktivira. V tem primeru krije, od dneva ponovne aktivacije plačilnega instrumenta dalje, celotno izgubo zneskov uporabnik.

Banka lahko kadarkoli, na stroške uporabnika začasno (delno ali v celoti) omeji uporabo računa, debetnih kartic, spletne banke ali ostalih izdanih kartic oziroma zavrne ponovno izdajo katere koli kartice, v sledečih primerih:

 • ko je uporabnik FATCA relevantna oseba in banki ne posreduje izpolnjenega zahtevanega obrazca,
 • ko je uporabnik uvrščen na listo OFAC.

V primeru blokade računa zaradi sklepa o izvršbi, zavarovanju ali drugem prisilnem posegu na denarna sredstva na računu, ki ga izda sodišče, FURS ali drug pristojni organ, banka omeji možnost uporabe njegove kartice oziroma kartic morebitnih pooblaščencev in o tem imetnika računa posebej ne obvešča, saj se domneva, da je imetnik računa s prejemom ustreznega sklepa seznanjen, da je posledica blokade računa zaradi prejema ustreznega sklepa tudi blokada vseh kartic.

Če se račun zapre zaradi kateregakoli razloga, je imetnik računa banki dolžan vrniti vse izdane kartice.

Obveznosti iz naslova poslovanja s kartico doma in/ali v tujini se poravnavajo v domači valuti (EUR).

Za obveznosti nastale v tujih valutah, za katere pri mednarodnem sistemu Mastercard obstaja direktni tečaj preračuna v evre (EUR), bo znesek plačila iz lokalne valute preračunan po nakupnem tečaju v evre (EUR) na dan obdelave transakcije v mednarodnem sistemu Mastercard in po menjalnem tečaju, ki ga določi mednarodni sistem Mastercard.

Za obveznosti, nastale v tujih valutah, za katere pri mednarodnem sistemu Mastercard direktni tečaj med lokalno valuto in evri (EUR) ne obstaja, bo znesek iz lokalne valute najprej preračunan po nakupnem tečaju v ameriške dolarje (USD) in nato po prodajnem tečaju iz ameriških dolarjev (USD) v evre (EUR) na dan obdelave transakcije v mednarodnem sistemu Mastercard in po menjalnem tečaju, ki ga določi mednarodni sistem Mastercard (datum avtorizacije in datum obdelave tran-sakcije / finančne transakcije je praviloma različen).

Avtomatski polog gotovine

Banka omogoča opravljanje storitve avtomatski polog gotovine v evrih le na lastnih bankomatih.

Za položeno gotovino, ki ni zadržana, je transakcijski račun odobren nemudoma po uspešno opravljenem avtomatskem pologu gotovine. O opravljenem avtomatskem pologu gotovine je uporabnik obveščen na natisnjenem potrdilu o opravljeni transakciji.

Bankomat ob avtomatskem pologu evrskih bankovcev opravi kontrolo pristnosti le-teh. V kolikor bankomat zazna, da je kateri od bankovcev ponarejen, ga zadrži, o čemer je uporabnik obveščen z izpisom na zaslonu in na natisnjenem potrdilu o opravljenem avtomatskem pologu, na katerem je navedeno število zadržanih bankovcev.

Banka lahko naknadno, potem, ko je že odobrila znesek gotovine na transakcijskem računu, preveri pristnost položenih bankovcev. V primeru, da se pri tem ugotovi, da so bankovci nepristni, sme banka bremeniti transakcijski račun za znesek v višini nepristnih bankovcev.

V kolikor bo v času avtomatskega pologa prišlo do prejema sklepa o izvršbi, zavarovanju ali drugem prisilnem posegu na denarna sredstva na računu, ki ga izda sodišče, FURS ali drug pristojni organ, bo banka uporabniku onemogočila razpolaganje z denarnimi sredstvi na računu (v višini, kot izhaja iz sklepa) in postopala v skladu z izrekom sklepa. Banka bo pri tem ravnala v skladu s predpisi, ki urejajo opravljanje prisilne izvršbe in zavarovanja, in predpisi, ki urejajo plačilne storitve.

Redni limit

Redni limit je znesek dovoljene prekoračitve sredstev na računu, ki ga je banka odobrila uporabniku na podlagi oddane vloge za redni limit. O višini odobrenega rednega limita je uporabnik obveščen z rednim mesečnim izpiskom. Uporabnik mora prilive iz naslova plače ali pokojnine na svoj transakcijski račun prejemati ves čas trajanja rednega limita.

Banka ima pravico imetniku znižati odobreno višino rednega limita skladno s svojo poslovno politiko, če med časom trajanja rednega limita ugotovi, da imetnik na svoj transakcijski račun prejema nižje prilive, kot jih je ob odobritvi rednega limita.

Banka o znižanju rednega limita uporabnika obvesti pisno na dogovorjen način 1 mesec pred nameravanim znižanjem.

Uporabnik, ki ima več računov, ima lahko redni limit samo na enem računu.

Uporabnik računa mora nemudoma poravnati morebitni dolg do banke, ki je posledica znižanja limita oziroma če banka uporabniku račun zapre. Vse do dokončne poravnave dolga bo banka uporabniku zaračunala zakonske zamudne obresti.

Izredni limit

Uporabnik lahko zaprosi za izredni limit na svojem računu na podlagi pisne vloge za odobritev izrednega limita, ki se po izbiri uporabnika lahko podaljšuje avtomatsko, če je bil odobren za 12 mesecev ali več in ob obnovitvi uporabnik izpolnjuje pogoje za obnovitev izrednega limita. Vlogo lahko poda v vsaki poslovalnici banke, preko elektronske banke pa lahko odda naročilo za pridobitev informacije o možnosti odobritve izrednega limita na transakcijskem računu. V primeru, ko se uporabnik ne odloči za možnost avtomatskega podaljševanja izrednega limita ali avtomatsko podaljševanje ob predhodni obravnavi limita ni bilo odobreno, pa bi želel limit še naprej uporabljati, mora vsaj mesec dni pred potekom obdobja, za katerega mu je bil odobren obstoječi izredni limit, oddati novo pisno vlogo za odobritev izrednega limita.

Odobritev izrednega limita je odvisna od vrste računa ter od višine rednih mesečnih prilivov iz naslova plače ali pokojnine v evrih. Izredni limit je možen samo v evrih.

Banka vsako vlogo obravnava individualno in po lastni presoji odobri ali zavrne izredni limit v kateremkoli znesku do zaprošene višine in tudi za krajši čas od zaprošenega, pri čemer pa ni dolžna podajati utemeljitve za svojo odločitev. Odobrena vloga, skupaj s temi splošnimi pogoji, šteje za sklenjeno pogodbo o odobritvi izrednega limita. Banka ima pravico ob prvi odobritvi izrednega limita in nato ob vsaki morebitni obnovitvi skleniti zavarovanje obveznosti v imenu uporabnika in za svoj račun, s čimer se uporabnik izrecno strinja.

O odobreni višini izrednega limita in dobi veljavnosti banka uporabnika obvesti z rednim mesečnim izpiskom, uporabniku elektronske banke pa je podatek na razpolago takoj po odobritvi. Banka bo v primeru zavrnitve vloge za odobritev izrednega limita uporabnika o tem pisno obvestila v roku 15 delovnih dni od prejema popolne vloge za odobritev izrednega limita.

Banka bo neposredno bremenila račun uporabnika za stroške odobritve izrednega limita v višini, določeni v vsakokrat veljavnem ceniku banke in stroške zavarovanja. Obresti črpanega izrednega limita obračunava banka uporabniku mesečno.

Banka izvaja bremenitve računa po nalogu uporabnika le do višine odobrenega izrednega limita.

Uporabnik računa mora nemudoma poravnati morebitni dolg do banke po poteku dobe, za katero je bil odobren izredni limit, in sicer na dan poteka dobe, če ni bila dogovorjena avtomatska obnova izrednega limita oziroma če uporabnik ne izpolnjuje pogojev za obnovo oziroma če banka uporabniku račun zapre. Vse do dokončne poravnave dolga, bo banka uporabniku zaračunala zakonske zamudne obresti.

Uporabnik je seznanjen, da lahko stanje na računu prekorači tudi pooblaščena oseba.

V kolikor želi uporabnik spremeniti višino izrednega limita ali dobo veljavnosti le-tega, mora izpolniti novo vlogo.

Omejitev uporabe računa in ukinitev limita

Banka ima pravico uporabniku omejiti možnost uporabe računa oziroma lahko uporabniku nemudoma ukine redni ali izredni limit, če:

 • uporabnik ravna v nasprotju s temi splošnimi pogoji, pogodbo o odprtju in vodenju transakcijskega računa ali zavezami v vlogi za redni ali izredni limit,
 • uporabnik prekorači dovoljeno prekoračitev stanja na transakcijskem računu,
 • ima uporabnik neporavnane obveznosti do banke po katerikoli pogodbi z banko,
 • uporabnik več kot 3 mesece ne posluje s transakcijskim računom oziroma na transakcijski račun ni prejel priliva iz naslova plače ali pokojnine več kot zaporedne 3 mesece,
 • če uporabnik nesolidno posluje in banka oceni, da obstajajo okoliščine, zaradi katerih se utemeljeno domneva, da uporabnik ne bo sposoben poravnati svojih obveznosti v skladu s temi Splošnimi pogoji oziroma je bil zoper uporabnika začet insolvenčni postopek;
 • banka prejme obvestilo o smrti uporabnika,
 • banka blokira transakcijski račun uporabnika zaradi sklepa o izvršbi ali druge odredbe pristojnega organa,
 • uporabnik po pozivu banke ne zagotovi ustreznega zavarovanja.

Banka o ukinitvi limita uporabnika obvesti pisno. Ukinitev učinkuje z dnevom oddaje obvestila na pošto.

Uporabnik je ob ukinitvi limita dolžan morebitni dolg do banke iz naslova prekoračitve na transakcijskem računu poravnati nemudoma, vključno z vsemi stroški in obrestmi.

 

SMS in E-poštna obvestila

Banka imetniku računa oziroma njegovim morebitnim pooblaščencem omogoča storitev prejemanja SMS ali E-poštnih obvestil o:

 • prilivih na račun,
 • odlivih z računa z možnostjo omejitve zneska za obvestilo,
 • razpoložljivem stanju na računu.

Pri čemer lahko uporabnik izbira med sledečimi možnostmi prejemanja obvestil:

 • dnevno (ob izbrani uri na izbrani dan) ali
 • tedensko (na izbran dan v tednu in ob določeni uri) ali
 • mesečno (na izbran dan; od 1. do 28. v mesecu),
 • razpoložljivem stanju pod izbranim zneskom (znesek ter uro prejema določi uporabnik storitve),
 • razpoložljivem stanju nad izbranim zneskom (znesek ter uro prejema določi uporabnik storitve),
 • uspešni oziroma neuspešni izvedbi plačila preko Addiko EBanke,
 • zavrnjeni SEPA direktni obremenitvi ter
 • o zapadlosti depozitnih ali varčevalnih pogodb (obvestilo uporabnik prejme 5 dni pred zapadlostjo depozitne ali varčevalne pogodbe).

Poleg obvestil naštetih v prejšnjem odstavku, omogoča banka uporabnikom, ki uporabljajo Addiko EBanko, storitev prejemanja SMS ali E-poštnih obvestil tudi o vstopih v Addiko EBanko (uporabnik prejme datum in uro vstopa) in prejemu E računov.

Uporabnik mora za pričetek uporabe storitve SMS in E-poštnih obvestil izpolniti obrazec “Vloga za prejemanje SMS in E-poštnih obvestil o transakcijskem računu”, ki je na voljo v Addiko EBanki ali v vsaki poslovalnici banke. V kolikor uporabnik želi, da SMS obvestila prejema pooblaščenec na njegovem računu, mora vlogo na kateri to izrecno označi, oddati v poslovalnici banke. Pooblaščenec sam ne more zahtevati prejemanja SMS obvestil za račun na katerem je pooblaščen, razen če ga uporabnik tega računa za to izrecno pooblasti. V kolikor je imetnik računa opravilno nesposoben ali mladoletne oseba, ima pravico prejemati SMS obvestila njihov zakoniti zastopnik.

SMS obvestila lahko prejema imetnik za svoj račun ali za drug račun s katerimi razpolaga kot pooblaščena oseba, če mu to izrecno dovoli imetnik drugega računa.

Banka lahko sporočila o izbranem računu pošilja na telefonsko številko mobilnega telefona iz nabora slovenskih mobilnih operaterjev ali na dogovorjeni elektronski naslov. Na eno telefonsko številko oziroma elektronski naslov banka lahko pošilja sporočila o enem računu.

Uporabnik je odgovoren za vpis pravilne številke mobilnega telefona oziroma elektronskega naslova, na katerega želi, da banka pošilja SMS obvestila. Uporabnik je dolžan banko nemudoma obvestiti o vseh spremembah podatkov v zvezi s pošiljanjem SMS obvestil, kot so npr.: številka računa, številka mobilnega telefona, ukinitev številke mobilnega telefona ali elektronskega naslova.

Informacijo o plačilnih transakcijah debetno kartico bo uporabnik dobil po opravljeni plačilni transakciji z oznako AVT pred zneskom, kar pomeni rezervacijo sredstev na računu. Za rezerviran znesek (AVT) bo že zmanjšano stanje sredstev na računu.

Za uporabo storitve SMS obvestil bo banka uporabniku zaračunala mesečno nadomestilo v višini, ki je razvidna z vsakokrat veljavnega cenika storitev banke. Banka bo nadomestilo obračunala vsakega 18. v mesecu in za ta znesek bremenila račun uporabnika. O obremenitvi bo uporabnik seznanjen z rednim mesečnim izpiskom ali z vpogledom v promet na računu prek Addiko EBanke. Banka bo nadomestilo obračunala ne glede na to, ali je bilo SMS obvestilo uspešno dostavljeno ali ne.

Banka bo storitev SMS obvestil ukinila v primeru informacije o ukinitvi številke mobilnega telefona ali elektronskega naslova, zaprtja računa ali blokade računa zaradi kateregakoli razloga, kršitve teh splošnih pogojev, smrti ali izgubi opravilne sposobnosti uporabnika, ukinitvi pooblastila na računu, v primeru kršitve katerekoli druge obveznosti uporabnika do banke, na zahtevo uporabnika ali po lastni presoji.

Banka se zavezuje, da bo uporabniku posredovala dogovorjena obvestila, razen v primeru višje sile ali razlogov, ki so na strani podjetja, ki izvaja distribucijo podatkov. Višja sila pomeni vsako nepredvidljivo in izjemno okoliščino ali dogodek, ki je zunaj nadzora banke in je/ga ni mogoče pripisati njegovi napaki ali malomarnosti.

Banka in uporabnik se o dodatnih storitvah, kot so npr.: Addiko EBank, plačilne ali obročne kartice, dogovorita s posebno pogodbo ali posebnimi pogoji, ki veljajo za posamezno storitev banke.

REKONO STORITEV OZ. REKONO IDENTITETA

Uporabo storitve Mastercard SecureCode ali Mastercard Identity Check nove generacije (poimenovan tudi 3D Secure 2.0) se izvaja z uporabe storitve Rekono. To pomeni, da mora uporabnik ustvariti uporabniški račun Rekono, s čimer ustvari t.i. Rekono digitalno identiteto.

Uporabniški račun Rekono služi prijavi v mobilno aplikacijo Rekono OnePass, v katero uporabnik poveže svoje kartice Mastercard, ki omogočajo storitve Mastercard SecureCode ali Mastercard Identity Check. Uporabnik po uspešni aktivaciji kartic v mobilni aplikaciji Rekono OnePass spletne nakupe, ki zahtevajo storitev Mastercard 3D Secure 2.0 potrjuje v aplikaciji Rekono OnePass oziroma z uporabo Rekono storitve “SMS OTP”.

Za uporabnike, ki nimajo pametnih telefonov oziroma ne želijo uporabljati mobilne aplikacije Rekono OnePass, je na voljo alternativna Rekono rešitev kjer uporabnik v brskalniku na spletu vnese prijavne podatke Rekono uporabniškega računa/identitete in enkratno geslo prejeto v obliki sporočila SMS.

Uporabniška navodila vzpostavitve Rekono storitve ter splošni pogoji uporabe Rekono uporabniškega računa, ki omogoča uporabo storitve Mastercard SecureCode ali Mastercard Identity Check, so na voljo na spletni strani rekono.si in addiko.si.

POGOJI UPORABE STORITVE MASTERCARD SECURE CODE ALI MASTERCARD IDENTITY CHECK

Pri opravljanju spletnih transakcij s karticami, storitev Mastercard SecureCode ali Mastercard Identity Check, v primerjavi z običajno zaščito z uporabo varnostne kode (t.i. CVC2) na zadnji strani kartice, zagotavlja boljšo zaščito, tako da dodatno zmanjša možnosti prevar in / ali zlorab.

Uporaba storitve Mastercard SecureCode ali Mastercard Identity Check je za uporabnika brezplačna.

Kartica je ob njeni izdaji avtomatsko registrirana za uporabo storitve Mastercard SecureCode ali Mastercard Identity Check in uporabniku omogoča takojšnje varno spletno nakupovanje na spletnih prodajnih mestih, ki podpirajo to storitev.

Uporabnik jamči, da so podatki, ki jih banki pošilja, pravilni ter da ima zakonsko pravico do uporabe številke mobilnega telefona in vseh kartic, ki jih želi aktivirati za uporabo storitve Mastercard SecureCode ali Mastercard Identity Check. Uporabnikovo sodelovanje ali nesodelovanje ne vpliva na status kartice.

Osebni podatki uporabnika ne bodo posredovani spletnemu trgovcu in bodo uporabljeni le pri aktivaciji in ob uporabi storitve Mastercard SecureCode ali Mastercard Identity Check. Kadar želi uporabnik spremeniti številko mobilnega telefona, na katero prejema enkratno geslo za uporabo storitve Mastercard SecureCode ali Mastercard Identity Check, lahko to kadarkoli stori osebno v poslovalnici banke.

Ob vsakem spletnem nakupu na prodajnem mestu, ki uporablja storitev Mastercard SecureCode ali Mastercard Identity Check, mora uporabnik biti pozoren, da je izpisan pravi trgovec, pravi znesek in prave zadnje štiri (4) številke uporabnikove kartice. Odsotnost ali nepravilnost navedenih podatkov z zaslona, ki zahteva identifikacijo, lahko pomeni, da gre za spletno stran, ki želi pridobiti uporabnikove identifikacijske podatke zaradi njihove zlorabe, zato je potrebno prekiniti nakup ter spletni brskalnik takoj zapreti.

Izključno samo uporabnik je odgovoren za zagotovitev zaupnosti prejetih enkratnih gesel na številko mobilnega telefona in drugih verifikacijskih podatkov, ki jih uporabnik pošilja zaradi uporabe storitve Mastercard SecureCode ali Mastercard Identity Check, ter vseh dejavnosti, pri katerih se uporabljajo verifikacijski podatki, ki jih je uporabnik poslal ali navedel. Uporabnik se strinja, da svoje uporabe ali dostopa do uporabe storitve Mastercard SecureCode ali Mastercard Identity Check ne bo omogočil, prenesel ali prodal nobeni tretji osebi.

Izključno samo uporabnik je odgovoren za zagotovitev varnosti in zaupnosti mobilne naprave, na katero prejema verifikacijske podatke. Uporabnik jo mora skrbno hraniti, da prepreči izgubo ali krajo in jo na ustrezen način zaščititi pred zlorabo v primeru izgube ali kraje (na primer z zaklepanjem ekrana z geslom, PIN-om ali vzorcem).

Uporabnik se strinja, da bo banko nemudoma obvestil o kakršni koli nepooblaščeni uporabi verifikacijskih podatkov ali kateri koli drugi kršitvi. Uporabnik potrjuje in se strinja, da niti banka niti Mastercard nista odgovorna za kakršno koli izgubo ali škodo, ki izhaja iz uporabnikovega neupoštevanja teh Splošnih pogojev.

O varni uporabi kartic, varnem spletnem nakupovanju in zaščiti mobilne naprave se lahko uporabnik pouči s pomočjo objav na spletni strani banke addiko.si (Varna uporaba kartic; Priporočila za varno internetno poslovanje). V objavah so predstavljeni tudi nekateri načini groženj sodobnim plačilnim sredstvom, kot sta na primer zvabljanje (angleško pharming) in lažno predstavljanje (angleško phishing), zaščito pred njimi ter ukrepi ob ugotovljeni zlorabi.

Uporabnik se zavezuje, da v okviru spletnega poslovanja, še posebej pa pri opravljanju spletnih transakcij v okviru storitve Mastercard SecureCode ali Mastercard Identity Check ne bo:

 • nalagal, objavljal, pošiljal z elektronsko pošto ali kako drugače prenašal katerih koli vsebin, ki vsebuje računalniške viruse ali druge kode, datoteke ali programe, katerih namen je prekinitev, uničenje ali omejevanje funkcionalnosti katerekoli računalniške programske ali strojne opreme ali telekomunikacijske opreme, ki jo uporablja storitev Mastercard SecureCode ali Mastercard Identity Check;
 • pošiljal kakršno koli elektronsko pošto ali vsebino, ki se ne nanaša na uporabo storitve Mastercard SecureCode ali Mastercard Identity Check, na katero koli spletno stran storitve Mastercard SecureCode ali Mastercard Identity Check;
 • spremenil, prilagodil, dal podlicenco, prevedel, prodal, izvedel obratni inženiring, razstavil ali razgradil katerikoli del spletne strani ali storitve Mastercard SecureCode ali Mastercard Identity Check;
 • odstranil obvestilo o katerikoli avtorski pravici, blagovni znamki ali drugih lastniških pravicah, ki jih vsebuje storitev Mastercard SecureCode ali Mastercard Identity Check;
 • na delu ali celotni katerikoli drugi spletni strani objavil delno ali celotno preslikano ali povezano spletno stran storitve Mastercard SecureCode ali Mastercard Identity Check brez predhodnega pisnega pooblastila sistema Mastercard;
 • uporabil kakršnegakoli računalniškega robota, pajka ali drugo aplikacijo za iskanje in priklic informacij ali druge ročne ali avtomatične naprave ali postopke za poizvedovanje, indeksiranje, podatkovno rudarjenje ali kakršnokoli drugačno reprodukcijo ali preslepitev navigacijske strukture ali predstavitve spletne strani ali storitve Mastercard SecureCode ali Mastercard Identity Check ali njene vsebine;
 • kakorkoli posegal v storitev Mastercard SecureCode ali Mastercard Identity Check ali strežnike ali omrežja, povezana s storitvijo Mastercard SecureCode, ali jih prekinjal ali kršil te Splošne pogoje ali katerekoli zahteve, postopke, politike ali predpise glede storitve Mastercard SecureCode ali Mastercard Identity Check ali katerihkoli omrežij, povezanih s storitvijo Mastercard SecureCode ali Mastercard Identity Check ali
 • kršil katerekoli veljavne zakonodaje ali katerakoli pravila ali zahteve banke ali sistema Mastercard v zvezi z uporabo storitve Mastercard SecureCode ali Mastercard Identity Check.

Uporabnik naloži in uporablja programsko opremo, ki jo je pridobil v okviru uporabe storitve Mastercard SecureCode ali Mastercard Identity Check po lastni presoji in na lastno tveganje in je odgovoren za kakršnokoli škodo na svojem računalniškem sistemu oziroma mobilni napravi ali izgubo podatkov zaradi nalaganja ali uporabe tovrstnih programov ali drugih materialov prek storitve Mastercard SecureCode ali Mastercard Identity Check.

Uporabnik je v celoti odgovoren za škodo, ki bi nastala njemu ali banki zaradi kršitve obveznosti uporabnika, navedenih v tej točki pogojev uporabe storitve Mastercard SecureCode ali Mastercard Identity Check.

Uporabnik je odgovoren, da bo verifikacijske podatke varno hranil tako, da ne bodo dostopni nepooblaščenim osebam. Uporabnik prav tako ne sme prenesti ali prodati dostopa do storitve Mastercard SecureCode ali Mastercard Identity Check katerikoli drugi osebi. Uporabnik je dolžan kakršnokoli nepooblaščeno uporabo verifikacijskih podatkov ali katerokoli drugo kršitev varnosti storitve Mastercard SecureCode ali Mastercard Identity Check čim prej javiti najbližji poslovalnici banke ali Oddelku kartičnega poslovanja na telefonsko številko +386 (0)1 58 04 141 oziroma e-poštni naslov Karticno.poslovanje.si@addiko.com.

Banka ali sistem Mastercard nista odgovorna niti uporabniku kartice niti katerikoli tretji stranki za katerokoli spremembo, začasno prekinitev ali ukinitev storitve Mastercard SecureCode ali Mastercard Identity Check.

Banka ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala uporabniku zaradi kraje ali izgube mobilne naprave oziroma SIM kartice.

Banka ali sistem Mastercard nista odgovorna za posledične, naključne, posebne ali posredne izgube ali druge škode, kot je na primer škoda na računalniku ali telefonskem priključku uporabnika, ki nastane zaradi uporabe storitve Mastercard SecureCode ali Mastercard Identity Check s strani uporabnika oziroma zaradi opravljanja spletnih transakcij.

Prav tako banka ali sistem Mastercard nista odgovorna za nobeno škodo na računalniški opremi ali drugi lastnini uporabnika ali za katerekoli viruse, ki bi le-to lahko poškodovali, kot posledica dostopa, uporabe ali nalaganja vsebin s te spletne strani.

Komunikacija in kakršnikoli posli s spletnimi trgovci ali sodelovanje v njihovih promocijah v okviru storitve Mastercard SecureCode ali Mastercard Identity Check ali prek nje, vključno s plačilom in dostavo s tem povezanega blaga ali storitev, ter drugi pogoji, jamstva ali zagotovila, povezana s tovrstnimi posli, so izključno v domeni uporabnika in trgovca. Banka ni odgovorna za kakršnokoli izgubo ali škodo, ki nastane zaradi teh poslov.

To, da spletni trgovec uporablja storitev Mastercard SecureCode ali Mastercard Identity Check na noben način ne pomeni, da ga banka ali sistem Mastercard priporočata ali podpirata, na primer: banka ali sistem Mastercard ne preverjata identitete trgovca ali kakovosti blaga ali storitev trgovca.

Uporabnik je dolžan banki posredovati pravilno in veljavno številko mobilnega telefona. Banka posreduje sporočila na zadnjo njej znano številko mobilnega telefona in ne prevzema nikakršne odgovornosti v primeru napačne ali neveljavne številke mobilnega telefona. Banka ne prevzema odgovornosti za nedostavljena ali prepozno dostavljena sporočila SMS s strani mobilnega operaterja. Vsakršno spremembo v zvezi s številko mobilnega telefona mora uporabnik nemudoma sporočiti banki. Uporabnik lahko kadar koli preveri številko mobilnega telefona, s katero banka razpolaga, v poslovalnici banke.

Če uporabnik ne spremeni številke mobilnega telefona, s katero banka razpolaga, se šteje, da banki naroča, da mu enkratno geslo pošlje na številko mobilnega telefona, s katero banka razpolaga.

Uporabnik lahko številko mobilnega telefona kadar koli spremeni skladno s postopkom opisanim v teh Splošnih pogojih.

Če banka s številko mobilnega telefona ne razpolaga, uporabnik kartice ne more uporabljati za plačila pri spletnih trgovcih, ki uporabljajo storitev Mastercard SecureCode ali Mastercard Identity Check.

Banka lahko sporočila z enkratnim geslom za posamezno kartico pošilja le na eno številko mobilnega telefona iz nabora slovenskih mobilnih operaterjev.

Uporabnik mora povrniti škodo banki, sistemu Mastercard in njunim odvisnim in povezanim podjetjem, uslužbencem, zastopnikom, partnerjem za souporabo blagovne znamke ali drugim partnerjem in zaposlenim, vključno z razumnimi odvetniškimi honorarji, ki jih katerakoli tretja stranka uveljavlja proti sistemu Mastercard ali banki zaradi ali kot posledica uporabe aktivacijskih podatkov, ki ste jih posredovali, objavili ali prenesli prek storitve Mastercard SecureCode ali Mastercard Identity Check, vaše uporabe storitve Mastercard SecureCode ali Mastercard Identity Check, vaše povezave s storitvijo Mastercard SecureCode ali Mastercard Identity Check ali vaše kršitve teh pogojev ali veljavne zakonodaje.

Sistem Mastercard in banka si pridržujeta pravico, da kadarkoli oziroma občasno spremenita ali začasno ali trajno prekineta storitev Mastercard SecureCode ali Mastercard Identity Check (ali katerikoli njen del) na podlagi predhodnega obvestila ali brez njega, kadar zaradi utemeljenih razlogov banka o tem ne more predhodno obvestiti uporabnika.

Če ni izrecno določeno drugače, za vse nove funkcionalnosti, ki širijo ali izboljšujejo storitev Mastercard SecureCode ali Mastercard Identity Check, veljajo ti Splošni pogoji.

DRUGE PODLAGE ZA BREMENITEV RAČUNA

Plačilo domiciliranih menic, ki jih je izdal ali akceptiral uporabnik, ki je potrošnik

Banka bo skladno s predpisi, ki urejajo plačilne storitve in unovčevanje menic pri bankah, ter v okviru pozitivnega stanja v domači in tujih valutah in odobrenega limita, račun uporabnika bremenila tudi na podlagi predložene menice, če bo v menici klavzula, iz katere je razvidno, da je menica plačljiva pri banki (domicilna klavzula), in če bo banka od imetnika menice prejela vse potrebne podatke za unovčitev menice.

Šteje se, da menica vključuje nepreklicno pooblastilo uporabnika imetniku menice, da odredi izvršitev plačilne transakcije v skladu z izdano menico in nepreklicno soglasje uporabnika svoji banki, da v breme njegovih denarnih sredstev odredi izvršitev plačilne transakcije.

Izvršba na denarna sredstva na računu

Banka bo v primeru prejema sklepa o izvršbi, zavarovanju ali drugem prisilnem posegu na denarna sredstva na računu, ki ga izda sodišče, FURS ali drug pristojni organ, uporabniku onemogočila razpolaganje z denarnimi sredstvi na transakcijskem računu (v višini, kot izhaja iz sklepa), in postopala v skladu z izrekom sklepa.

Banka bo pri tem ravnala v skladu s predpisi, ki urejajo opravljanje prisilne izvršbe in zavarovanja, in predpisi, ki urejajo plačilne storitve. Banka ne bo preverjala razmerja med uporabnikom in osebo, ki je v sklepu o izvršbi ali zavarovanju označena kot upnik.

 Plačilo izvršnic

Banka bo v primeru prejema izvršnice, ki jo je izdala fizična oseba, ki opravlja dejavnost (samostojni podjetnik, zasebnik,…), in ki vsebuje vse obvezne sestavine, skladno s predpisi, ki urejajo plačilne storitve ter vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja izdajanje in unovčevanje izvršnic in drugo zakonodajo, blokirala tudi transakcijski račun uporabnika – potrošnika, v višini, ki je navedena na izvršnici oziroma nalogu upnika in nato bremenila transakcijski račun uporabnika v okviru pozitivnega stanja v domačih in tujih valutah ter odobrene prekoračitve.

Šteje se, da izvršnica vsebuje nepreklicno pooblastilo uporabnika upniku, da zahteva izvršitev plačilne transakcije v breme denarnih sredstev uporabnika pri banki v skladu z izvršnico ter nepreklicno soglasje uporabnika banki, da v breme njegovih denarnih sredstev izvrši plačilno transakcijo, ki jo zahteva upnik.

O prejemu izvršnice bo banka obvestila uporabnika s posebnim dopisom, ki bo uporabniku poslan v skladu s poglavjem “Obveščanje”.

Pobot

V primeru, da ima uporabnik kakršnekoli zapadle, neporavnane obveznosti do banke, si banka pridržuje pravico do pobota le-teh z dobroimetjem, ki ga ima uporabnik na kateremkoli računu in vpoglednih vlogah pri banki. Banka izvede pobot s prenosom razpoložljivih sredstev v domači valuti ali s konverzijo iz razpoložljivih sredstev v tujih valutah po veljavnem nakupnem menjalniškem tečaju na dan izvršitve z namenom pokritja zapadlih, neporavnanih obveznosti uporabnika do banke. O izvedenem pobotu je uporabnik obveščen s pobotno izjavo v skladu z Obligacijskim zakonikom.

MIRNO REŠEVANJE SPOROV

Uporabnik, ki se ne strinja z ravnanjem banke ali njenih zaposlenih pri opravljanju storitev v skladu s temi splošnimi pogoji ali drugim dokumentom, ki se navezuje na opravljanje teh storitev in ga je izdala banka, ali ko banka oziroma njeni zaposleni ne opravijo določenega ravnanja, pa bi ga po mnenju uporabnika morali, lahko vloži pisno (preko elektronske pošte, po telefaksu, po pošti na naslov banke ali preko Addiko EBanke) ali ustno (osebno v poslovalnici ali preko telefona) reklamacijo ali pritožbo skladno s Pravilnikom o izvensodnem reševanju sporov, ki je objavljen v vseh poslovalnicah banke in na spletni strani www.addiko.si.

V kolikor uporabnik z odločitvijo v pritožbenem postopku ni zadovoljen oziroma odgovora na pritožbo ni prejel v roku, banka zagotavlja postopek izvensodnega reševanja sporov s potrošniki pred neodvisnim izvajalcem izvensodnega reševanja sporov.

Podatke o izvajalcu izvensodnega reševanja sporov, obliki in sestavi organa, načinu ter postopku odločanja organa, lahko uporabnik pridobi na spletni stranki banke www.addiko.si v Pravilniku o izvensodnem reševanju sporov. Banka uporabniku informacijo o pooblaščenem neodvisnem izvajalcu posreduje pisno skupaj z razlogom za zavrnitev pritožbe.

Pooblaščeni izvajalec izvensodnega reševanja sporov banke, kamor lahko uporabnik vloži pritožbo v primeru neuspeha v pritožbenem postopku pred banko je: Združenje bank Slovenije – GIZ Ljubljana, Šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, elektronski naslov: izvajalec.irps@zbs-giz.si, telefonska številka: 01/24-29-700.

ODGOVORNOST BANKE IN POVRAČILA PLAČILNIH TRANSAKCIJ

Če je banka odgovorna za izvršitev neodobrene plačilne transakcije, plačniku povrne znesek neodobrene plačilne transakcije.

Banka se razbremeni odgovornosti za povrnitev zneskov neodobrenih plačilnih transakcij:

 • če je izvršitev neodobrene plačilne transakcije posledica izjemnih in nepredvidljivih okoliščin, na katere banka ne more ali kljub vsem prizadevanjem ne uspe vplivati,
 • če obveznost izvršitve plačilne transakcije izhaja iz drugih predpisov, ki zavezujejo banko,
 • če je izvršitev neodobrene plačilne transakcije posledica uporabnikove prevare ali če uporabnik naklepno ali zaradi hude malomarnosti ni izpolnil svojih obveznosti v zvezi s plačilnim instrumentom,
 • če je uporabnik predložil banki v izvršitev ponarejen ali spremenjen plačilni nalog ter dvojni nalog,
 • če je izvršitev neodobrene plačilne transakcije posledica uporabe ukradenega ali izgubljenega plačilnega instrumenta ali plačilnega instrumenta, ki je bil zlorabljen (če uporabnik ni zavaroval osebnih varnostnih elementov plačilnega instrumenta), v delu, ki ga krije uporabnik
 • če uporabnik ni takoj in brez odlašanja obvestil banke o neodobreni in/ali neizvršenih plačilni transakciji, ko je ugotovil, da je prišlo do takšnih plačilnih transakcij, najkasneje pa v roku 13 mesecev od dneva obremenitve oziroma odobritve računa.

V primeru, da se ugotovi, da banka ni izvršila ali je nepravilno izvršila plačilno transakcijo, ima uporabnik pravico na banko naslovi zahtevek, da se nepravilnost odpravi, banka pa je to dolžna storiti, v kolikor se ugotovi, da je odgovorna za nepravilnost.

OBVEŠČANJE

Banka obvešča uporabnika o izvršenih plačilnih transakcijah prek računa in o drugih spremembah stanja na računu z mesečnim izpiskom.

Banka uporabniku vsaj enkrat letno brezplačno zagotovi obračun nadomestil skladno s 171. členom ZPlaSSIED.

Uporabnik, ki je hkrati tudi uporabnik Addiko EBanke, prejme izpisek in obračun nadomestil prek Addiko EBanke, razen v primeru, ko se uporabnik izrecno izjasni, da želi prejemati pisna obvestila po pošti ali jih bo osebno dvignil v matični poslovalnici banke.

Uporabniku, ki hkrati ni uporabnik storitve Addiko EBanke, lahko banka mesečni izpisek in obračun nadomestil pošlje preko e-pošte, razen v primeru, ko se uporabnik izrecno izjasni, da želi mesečne izpiske in obračun nadomestil prejemati po navadni pošti, ali pa uporabnik izrecno izjavi, da jih bo osebno dvignil v matični poslovalnici banke.

Banka lahko uporabniku, ki ni hkrati uporabnik storitve Addiko EBanke, preko e-pošte pošilja tudi drugo dokumentacijo in obvestila v zvezi s transakcijskim računom in z njim povezanimi produkti.

Uporabnik odgovarja za pravilnost in ustreznost posredovanega e-naslova in nosi vsa tveganja v primeru posredovanja napačnega e-naslova, vključno z morebitnimi zlorabami e-naslova ter posledično nepravilne vročitve dokumentacije.

Kadar gre za pisno obvestilo po pošti, se šteje, da je obvestilo pravilno vročeno, če je poslano na zadnji znani naslov uporabnika, ki ga ima banka v svoji evidenci. Uporabnik, ki izbere način prejemanja izpiskov in obračuna nadomestil v matični poslovalnici banke se zavezuje, da bo izpisek mesečno prevzemal oz. da bo obračun nadomestil letno prevzemal. Banka ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi neupoštevanja obveznosti glede prevzemanja izpiskov in obračuna nadomestil. Banka bo uporabnike o varnostnih tveganjih primarno seznanjala z obvestili na spletni strani banke (www.addiko.si), profilu Facebook, preko Addiko EBanke ali preko Addiko Mobile, lahko pa tudi preko javnih medijev. V primeru, da bi banka za obveščanje uporabila drug način (npr. e-pošta ali obvestila SMS), pa v teh sporočilih ne bo nobene spletne povezave za obisk katere koli spletne strani.

Banka za varno komunikacijo s strankami priporoča klic na telefonsko številko +386 (0)1 58 04 141, uporabo sporočil znotraj Addiko EBanke za uporabnike, ki imajo to storitev, oziroma osebni obisk v kateri koli poslovalnici banke.

Uporabnik mora najpozneje v 5 dneh od dneva nastanka spremembe obvestiti banko o vseh spremembah osebnih in drugih podatkov, podatkov o pooblaščencih ter drugih podatkov, ki se nanašajo na račun in so navedeni v zahtevku za odprtje računa. Banka ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi neupoštevanja obveznosti glede sporočanja sprememb.

Uporabnik osnovnega plačilnega računa, ki ima na podlagi odločbe Centra za socialno delo pravico do denarne socialne pomoči in/ali varstvenega dodatka in zato plačuje nižje primerno nadomestilo za vodenje računa, kot ga določa vsakokrat veljaven Cenik storitev banke, mora za ohranitev pravice do nižjega nadomestila banki v 30 dneh po prenehanju veljavnosti odločbe Centra za socialno delo predložiti novo odločbo, iz katere izhaja nadaljnja upravičenost do denarne socialne pomoči in/ali varstvenega dodatka.

Uporabnik se zavezuje, da bo v primeru spremembe davčne rezidence v času trajanja te pogodbe, še posebej če bo postal davčni rezident Združenih držav Amerike (ZDA), nemudoma oziroma najkasneje v roku 5 dni, to sporočil banki. Uporabnik je seznanjen in soglaša, da je podajanje neresničnih podatkov ali nepravočasno sporočanje sprememb podatkov, ki so pomembni za banko za izvrševanje te pogodbe in izpolnjevanje dolžnosti poročanja, ki ga določajo predpisi, dejanje v nasprotju s pogodbo in predstavlja temelj za odškodninsko odgovornost uporabnika do banke ter odpoved pogodbe.

Uporabnik se zavezuje, da bo na prvi poziv povrnil vsako škodo oziroma stroške iz kateregakoli naslova (plačilo obresti, glob ali drugega stroška), ki bo banki nastala kot posledica s strani uporabnika posredovanih neresničnih podatkov ali dokumentov ali kot posledica neskladnosti med navedbami uporabnika in ugotovitvami davčnega organa ZDA ali Republike Slovenije.

Uporabnik je dolžan voditi lastno evidenco izvršenih plačilnih transakcij, izpisek je le podlaga za kontrolo in morebitne reklamacije.

OBRESTNE MERE IN NADOMESTILA

Banka obrestuje denarna sredstva na računu po obrestnih merah, objavljenih v vsakokrat veljavnem Izvlečku obrestnih mer za področje poslovanja z občani, ki je objavljenim v vseh poslovalnicah banke in na spletni strani www.addiko.si.

Banka obračunane obresti pripiše ob koncu obračunskega obdobja, ki ga sama določi in ob ukinitvi računa.

Za morebitni znesek nedovoljenega negativnega stanja banka uporabniku zaračuna obresti po vsakokrat veljavni obrestni meri za zakonske zamudne obresti.

Banka za obračunane obresti bremeni uporabnikov račun.

V primeru spremembe referenčne obrestne mere sprememba začne veljati takoj, banka pa o tem ob prvi priložnosti obvesti uporabnika, razen če je sprememba v korist uporabnika, takrat banka uporabnika ne bo posebej obveščala.

Obračun obresti

Obresti se obračunajo mesečno in ob zaprtju računa, pripišejo oziroma izplačajo pa se zadnji dan v mesecu ter ob zaprtju računa. Banka pri obrestovanju uporablja linearni način.

Obrazec za obračun obresti

O = (G0 • p • d)/(360 • 100)

kjer pomeni:

 • o: obresti
 • G0: začetna glavnica
 • p: obrestna mera
 • d: število dni, za katere računamo obresti.

Banka obračunava obresti z upoštevanjem 360 dni v letu in dejanskega števila dni v mesecu.

Banka zaračunava uporabniku nadomestila, opredeljena v Ceniku storitev banke, za kar neposredno bremeni uporabnikov transakcijski račun. V primeru, da uporabnik ne poravna pravočasno nadomestil in stroškov iz naslova upravljanja računa in opravljenih plačilnih transakcij, ima banka pravico uporabniku zaračunati zakonske zamudne obresti in morebitne dodatne stroške, ki so nastali za banko (npr.: opominjanje). Stroški iz naslova upravljanja računa se lahko zaračunajo tudi v nedovoljeno negativno stanje.

JAMSTVO ZA SREDSTVA NA TRANSAKCIJSKEM RAČUNU

Sredstva na transakcijskem računu predstavljajo vlogo, ki je upravičena do jamstva v sistemu jamstva za vloge v skladu z Zakonom o sistemu jamstva za vloge (Uradni list RS, št. 27/2016 in morebitne spremembe). Sistem jamstva za vloge uporabniku jamči v obsegu največ 100.000 EUR za seštevek vseh vlog, ki jih ima uporabnik pri banki, v primerih, ki jih določa zakon, pa so vloge zajamčene tudi nad mejo 100.000 EUR. Če ima uporabnik v banki skupni račun z drugo osebo ali osebami, velja obseg jamstva 100.000 EUR za vsakega posebej. Izjeme za vloge, za katere sistem jamstva za vloge ne jamči, so navedene na spletni strani pristojnega sistema jamstva za vloge www.bsi.si in na www.addiko.si. V primeru uveljavljanja pravic iz sistema jamstva za vloge bodo vloge izplačane v evrih najpozneje v sedmih delovnih dneh.

Banka bo uporabnika o splošnih informacijah o sistemu jamstva za vloge obveščala enkrat letno, informacijo o tem, ali so sredstva uporabnika zajamčena, pa bo banka potrdila na rednem izpisku, ki ga uporabnik prejema v skladu s temi splošnimi pogoji.

V kolikor ima uporabnik neporavnane obveznosti do banke, ki so zapadle v plačilo pred dnem ali na dan objave odločbe Banke Slovenija o nerazpoložljivosti vlog banke na spletni strani AJPES (presečni datum za izračun jamstva), se znesek obveznosti uporabnika do banke, zapadlih do oziroma na presečni datum za izračun jamstva, pobota s terjatvijo, ki jo ima uporabnik do banke iz naslova izplačila kritja zajamčene vloge.

PRENEHANJE POGODBE

Pogodba preneha s potekom časa, če je sklenjena za določen čas, ali z odpovedjo.

Uporabnik lahko s soglasjem banke kadar koli pisno odpove pogodbo s takojšnjim učinkom. Uporabnik lahko tudi kadar koli enostransko pisno odpove pogodbo z odpovednim rokom 1 mesec.

Če želi uporabnik zamenjati osnovni plačilni račun za drug transakcijski račun, ki ga zagotavlja banka, mora pogodbo za osnovni plačilni račun odpovedati in pri banki vložiti zahtevo za odprtje želenega transakcijskega računa.

Banka lahko odpove pogodbo, ki je sklenjena za nedoločen čas, brez navajanja razloga, z odpovednim rokom 2 meseca. Obvestilo o odpovedi pogodbe banka posreduje uporabniku na jasen in razumljiv način na papirju po pošti na zadnji znani naslov uporabnika.

Pogodbo o osnovnem plačilnem računu lahko banka odpove le iz razlogov in z začetkom učinkovanja odpovedi, kot to določa vsakokrat veljaven ZPlaSSIED. O odpovedi pogodbe za osnovni plačilni račun banka uporabnika obvesti pisno z navedbo razloga za odpoved, s poukom o pravici in postopku izvensodnega reševanja sporov ter o pravici, da lahko uporabnik o odpovedi pogodbe za osnovni plačilni račun seznani Banko Slovenije.

V primeru prenehanja pogodbe je uporabnik dolžan v celoti poravnati vse obveznosti iz pogodbe, nastale do dneva prenehanja pogodbe.

V primeru odpovedi pogodbe plača uporabnik banki nadomestila, ki jih zaračunava banka za plačilne storitve za določeno časovno obdobje, le v sorazmernem deležu do prenehanja pogodbe. Če se taka nadomestila plačujejo vnaprej, banka uporabniku povrne sorazmerni delež plačanega nadomestila.

Banka lahko odpove pogodbo s petnajstdnevnim odpovednim rokom v primerih, ko uporabnik krši določila teh pogojev ali katerekoli pogodbe, ki jo ima sklenjeno z banko, če ne poravnava redno nadomestil in stroškov iz naslova upravljanja računa in opravljenih transakcij pa niti po opozorilu banke ne preneha s kršenjem, če je ob sklenitvi pogodbe navedel neresnične podatke ali če tako zahteva zakonodaja ali nadzorni organ.

V primeru, da banka krši določila teh splošnih pogojev, ki se nanašajo na obveščanje uporabnika, ima uporabnik pravico izpodbijati pogodbo po določilih Obligacijskega zakonika.

V primeru prenehanja pogodbe iz kateregakoli razloga je uporabnik dolžan v celoti poravnati vse obveznosti iz pogodbe, nastale do dneva prenehanja pogodbe.

Po izteku odpovednega roka pogodba preneha in banka uporabniku zapre račun. Ob zaprtju računa mora uporabnik vrniti vse izdane kartice, hkrati pa se mu ukinejo tudi vsi morebitni trajni nalogi in direktne obremenitve.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

V primeru, da se ugotovi, da je kdo posredno ali neposredno, v imenu in/ali na račun katere koli pogodbene stranke dal, ponudil ali obljubil zaposlenemu pri kateri koli pogodbeni stranki ali drugi pravni ali fizični osebi, ki je kakor koli drugače povezana s to pogodbeno stranko, kakršno koli darilo ali plačilo v denarju ali drugem dragocenem predmetu oziroma kakršno koli drugo materialno ali nematerialno ugodnost, za pridobitev tega posla oziroma sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev s katerim je nasprotni stranki ali povzročena škoda ali omogočena pridobitev nedovoljene koristi, je že veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da sploh ni bila sklenjena.

Pogodbena stranka zoper katero se uvede postopek, se v celoti odpoveduje uveljavljanju odškodninskih zahtevkov zaradi ničnosti pogodbe, vključno z zahtevkom za plačilo izgubljenega dobička, kakor tudi vseh drugih zahtevkov, v kolikor bi se kasneje s pravnomočno sodbo pristojnega sodišča izkazalo, da koruptivno oziroma nezakonito dejanje v smislu tega člena ni bilo storjeno oziroma bi bil sodni postopek ustavljen.

Oškodovana pogodbena stranka ima pravico zoper nasprotno stranko uveljavljati odškodninske in druge zahtevke, vključno z zahtevkom za vračilo že izvršenih plačil, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, nastalih zaradi ničnosti.

PREHODNE DOLOČBE

Redni limit

Redni limit ni več v redni ponudbi banke. Obstoječe stranke, ki že imajo odobren redni limit, tega obdržijo skladno s temi splošnimi pogoji do ukinitve limita s strani banke oziroma stranke, ali zaprtja transakcijskega računa.

IZKLJUČITVENA KLAVZUA

Banka si na podlagi veljavne zakonodaje, internih aktov in postopkov banke ter specifičnih ukrepov, predpisanih s strani pristojnih mednarodnih organizacij, pridržuje pravico, da zavrne sklenitev poslovnega razmerja ali enostransko prekine obstoječe poslovno razmerje in/ali zavrne izvršitev transakcije in/ali onemogoči razpolaganje s sredstvi v primeru, da je stranka, ki je ali fizična ali pravna oseba oziroma ki je v lastniški strukturi stranke in/ali udeleženca transakcije, uvrščena na mednarodni seznam sankcij Ameriškega Urada za nadzor tujega premoženja (OFAC), Evropski sankcijski seznam (EU), sankcijski seznam Združenih Narodov (ZN) ali interno črno listo banke.

SPREMEMBA PODATKOV OB OPRAVLJENEM OBDOBNEM PREGLEDU PREKO ADDIKO MOBILE

Kadar stranka opravi obdobni pregled preko aplikacije Addiko Mobile in so na skeniranem identifikacijskem dokumentu spremenjeni podatki, banka:

 • ob spremembi osebnega imena naroči tudi nove kartice;
 • ob spremembi naslova spremeni naslov za pošiljanje kartic in pripadajočih dokumentov (PIN, izpisek, …).

Za izvedena naročila/spremembe se zaračuna nadomestilo v skladu z vsakokrat veljavnim Cenikom.

KONČNE DOLOČBE

Sestavni del teh splošnih pogojev so:

 • urnik banke za izvajanje plačilnih transakcij;
 • cenik storitev banke za opravljanje plačilnih storitev po teh splošnih pogojih;
 • navodilo za izpolnjevanje plačilnih nalogov.

Uporabnik lahko od banke kadarkoli zahteva, da mu banka posreduje izvod njegove pogodbe ali teh splošnih pogojev v papirni obliki ali na drugem trajnem nosilcu podatkov.

V primeru, da bo banka spremenila te splošne pogoje, bo o tem uporabnika seznanila dva meseca pred uveljavitvijo spremenjenih splošnih pogojev, in sicer na sledeč način:

 • uporabnika, ki je hkrati tudi uporabnik Addiko EBanke, bo banka obvestila prek Addiko EBanke, razen v primeru, ko se je uporabnik izrecno izjasnil, da želi prejemati obvestila po pošti;
 • uporabnika, ki hkrati ni uporabnik Addiko EBanke ali uporabnika, ki se je izrecno izjasnil, da želi prejemati obvestila po pošti, bo banka obvestila pisno po pošti na zadnji znani naslov, ki ga ima v svojih evidencah.

Če uporabnik ne soglaša s spremembami splošnih pogojev, lahko z učinkom kadarkoli do datuma, ko bi se spremembe začele uporabljati in brez plačila nadomestil odstopi od pogodbe, sklenjene na podlagi teh splošnih pogojev. Odstop od pogodbe mora uporabnik podati najkasneje do dneva pred določenim dnem začetka veljavnosti spremembe. Če uporabnik v tem roku banki ne sporoči, da se s spremembami ne strinja, se šteje, da s spremembami soglaša. V primeru, če uporabnik zavrne predlagane spremembe in pri tem ne odpove pogodbe, se šteje, da je banka odpovedala pogodbo z dvomesečnim odpovednim rokom, ki teče od dneva pošiljanja obvestila o spremembi.

Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni na spletnih straneh banke in na voljo v vseh poslovalnicah banke.

Ti splošni pogoji so sestavni del pogodbe. S podpisom pogodbe uporabnik potrjuje, da je bil z njimi seznanjen pred sklenitvijo pogodbe in da z njimi v celoti soglaša.

Za določila pogodbe, s katerimi sta banka in uporabnik do uveljavitve teh splošnih pogojev urejala pogodbena razmerja v zvezi z otvoritvijo računa in opravljanjem plačilnih storitev in ki so v nasprotju z določili ZPlaSSIED se šteje, da so nadomeščena z določili ZPlaSSIED.

Za pogodbena razmerja in komunikacijo med banko in uporabnikom se uporablja slovenski jezik, razen če se banka in uporabnik ne dogovorita drugače.

Za opravljanje storitev v skladu s temi splošnimi pogoji in za tolmačenje le-teh se uporablja pravo Republike Slovenije.

V primeru spora, ki ga ni mogoče rešiti miroljubno, bo za njegovo reševanje pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Če uporabnik zazna, da je pri opravljanju storitev na podlagi teh splošnih pogojev prišlo do kršitve, ki predstavlja prekršek po ZPlaSSIED, ima pravico vložiti pisni predlog za uvedbo postopka o prekršku. Predlog se vloži pri Banki Slovenije, ki je pristojna za odločanje o tovrstnih prekrških in nadzor nad poslovanjem banke.

Ti Splošni pogoji veljajo od 1.1.2023 dalje.