Addiko Bank Slovenija

Addiko Hitri kredit v aplikaciji mBills

Splošni pogoji in informacije o obdelavi osebnih podatkov za uporabo storitve in oddajo vloge za Hitri kredit v aplikaciji mBills

Izdajatelj teh splošnih pogojev je Addiko Bank d.d., Dunajska 117, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Banka) in veljajo od 21. 11. 2023.

Uvodne določbe

Pred nadaljevanjem pozorno preberite pogoje za oddajo vloge za gotovinski Hitri kredit v aplikaciji mBills.
Oddaja vloge za kredit ne pomeni sklenitve kreditne pogodbe na daljavo. Pogodba bo sklenjena šele, ko boste z Banko podpisali kreditno pogodbo. Banka vam bo podpis kreditne pogodbe ponudila, ko bo opravila ustrezno identifikacijo kreditojemalca in bo vaša vloga tudi odobrena.
Vsi informativni izračuni, prikazani v postopku oddaje spletne vloge, so informativne narave in za Banko niso zavezujoči.

Kreditojemalec

Izraz »kreditojemalec« zajema tako kreditojemalce moškega spola kot kreditojemalke ženskega spola.

Kreditno vlogo lahko odda kreditojemalec, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • je fizična oseba s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji,
 • je državljan, rezident in davčni zavezanec v Republiki Sloveniji,
 • je dopolnil najmanj 30 let, ob končni zapadlosti kredita pa ne bo starejši od 80 let,
 • je redno zaposlen ali upokojen,
 • prejema dohodke iz naslova plače in/ali pokojnine na transakcijski račun pri kateri koli banki v Republiki Sloveniji.

Banka lahko lastnosti kreditne ponudbe (znesek financiranja, dobo financiranja prilagodi glede na podatke, ki jih kreditojemalec vnese v aplikacijo mBills).

Omejitve

Kreditojemalec lahko odda največ 1 aktivno vlogo za najetje kredita.

Kreditojemalec mora zagotoviti identifikacijo v kateri koli poslovalnici Petrola v roku 1 teden od prejema obvestila za izvedbo identifikacije v aplikaciji mBills. Po opravljeni identifikaciji in odobritvi kredita s strani banke ima kreditojemalec na voljo 24 ur za podpis  kreditne dokumentacije.

Način podpisa kreditne dokumentacije

Kreditojemalec podpiše pogodbeno dokumentacijo elektronsko v aplikaciji mBills.

Nakazilo kredita

Banka nakaže kredit skladno s kreditno pogodbo, in sicer na fiduciarni transakcijski račun družbe MBILLS d.o.o., Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana, z namenom, da družba MBILLS d.o.o. v okviru svojega pogodbenega razmerja s kreditojemalcem zagotovi, da je črpani znesek kredita na voljo v okviru kreditojemalčevega računa v aplikaciji mBills. Drugačno črpanje kredita preko aplikacije mBills ni mogoče.
Banka v nobenem primeru ne odgovarja za to, MBILLS d.o.o. uporabniku ustrezno in pravočasno zagotovi razpolaganje s sredstvi iz naslova črpanega kredita.

Splošne informacije in opozorila

Varnost na spletu

Uporaba storitve oddaje spletne vloge za gotovinski kredit je varna. Izmenjava podatkov poteka po šifrirani povezavi. Prejete podatke bo Banka obravnavala kot zaupne, z njimi pa bo ravnala skladno z zahtevami Zakona o bančništvu, Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: GDPR ali Splošna Uredba) in Zakona o varstvu osebnih podatkov ter v skladu z uveljavljenimi standardi varovanja informacij.

Za varnost svojih podatkov mora poskrbeti tudi kreditojemalec sam, zato vam predlagamo, da si na spletni strani https://www.varninainternetu.si pogledate nasvete, kako zaščititi računalnik, tablico ali telefon, in druge napotke za varno uporabo interneta.

Zloraba identitete:

V primeru zlorabe identitete oziroma druge vrste prevare ali  suma na le to, mora uporabnik prijaviti to na najbližji policijski postaji ter banki predložiti dokazilo o izpolnitvi te obveznosti.

Pravice, vezane na SISBON

Kreditojemalec ima skladno z določili predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, pravico do izpisa lastnih podatkov in s tem do vpogleda v vse osebne podatke, ki se v SISBON-u nanašajo nanj. Pridobi lahko informacijo o tem, kdo jih je posredoval, ter kdo, kdaj in s kakšnim namenom je vanje vpogledoval. Kreditojemalec lahko osebno zahteva izpis pri katerikoli banki, hranilnici oz. pravni osebi skladno z določili Zakona o bančništvu, ob predložitvi predhodno izpolnjene Zahteve posameznika za izpis osebnih podatkov iz SISBON-a. Izpis mora biti kreditojemalcu posredovan po pošti najkasneje v 15 dneh od prejema zahteve. Z izpolnjenim obrazcem Zahteva posameznika za popravek osebnih podatkov v SISBON lahko kreditojemalec zahteva popravek, spremembo ali izbris podatkov pri banki, hranilnici ali pravni osebi, ki je upravljavka njegovih podatkov. Le-ta mora na podlagi utemeljenega zahtevka kreditojemalca te podatke izbrisati, dopolniti ali popraviti v roku 7 delovnih dni od prejema zahtevka, kreditojemalca pa o spremembi obvestiti v roku 15 delovnih dni. Podrobnejše informacije o tem so dostopne na http://sisbon.si/sl/informacije-o-sistemu-sisbon/namen-sisbon.

Shema izvensodnega reševanja sporov

Kreditojemalec, ki se ne strinja:

 • z ravnanjem Banke ali njenih zaposlenih pri opravljanju storitev v skladu s temi splošnimi pogoji ali
 • s katerimkoli drugim dokumentom, ki se navezuje na opravljanje teh storitev, ki ga je izdala Banka ali
 • ko Banka oz. njeni zaposleni ne opravijo določenega ravnanja, pa bi ga po mnenju uporabnika morali, lahko vloži pisno (preko elektronske pošte, po pošti na naslov Banke ali preko spletne banke) ali ustno (osebno v poslovalnici ali preko telefona) pritožbo skladno s Pravilnikom o izvensodnem reševanju sporov, ki je objavljen v vseh poslovalnicah Banke in na spletni strani https://www.addiko.si. Če se z odločitvijo o pritožbi ne strinjate ali če v roku 8 dni neutemeljeno niste prejeli odgovora banke, imate pravico vložiti pobudo za začetek postopka izvensodnega reševanja potrošniškega spora pri Združenju bank Slovenije – GIZ, Ljubljana, Šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija Ljubljana s pripisom: pobuda za IPRS, na spletni strani www.zbs-giz.si ali po elektronski pošti izvajalec.irps@zbs-giz.si. Pobudo se lahko vloži največ v roku 13 mesecev od vložitve pritožbe pri Banki. Vložitev pobude ne posega v pravico potrošnika, da kadarkoli vloži tožbo zoper Banko zaradi rešitve spora pred krajevno pristojnim sodiščem po sedežu Banke.

POMEMBNO!

S sprejetjem teh splošnih pogojev in oddajo vloge izrecno potrjujem in izjavljam:

 • da bo Banka oddano spletno vlogo za kredit obravnavala v skladu s svojimi postopki za ugotovitev kreditne sposobnosti in da bo proces odobravanja kredita dokončno zaključen šele, ko bo kreditna pogodba podpisana ali pa bo Banka vlogo zavrnila, Banka pa bo o tem obvestila kreditojemalca,
 • da je poleg oddaje vloge za izvedbo procesa odobravanja kredita potrebno opraviti tudi identifikacijo na bencinskem servisu Petrol, v katerem bo na podlagi identifikacije Banka lahko iz SISBON-a pridobila morebitne manjkajoče podatke za odločitev o odobritvi kredita in šele nato o odobritvi kredita tudi odločila,
 • da so vsi podatki in dokumenti, ki sem jih/bom posredoval/a Banki v času predložitve, po moji najboljši vednosti točni, popolni in resnični. V primeru neresničnih podatkov si Banka pridržuje pravico, da zavrne sklenitev kreditne pogodbe oz. da odstopi od že veljavne kreditne pogodbe,
 • da bo Banka skladno z zakonom, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, izdelala in hranila kopijo mojega osebnega dokumenta v elektronski obliki,
 • da moram za obravnavo moje vloge in presojo moje kreditne sposobnosti Banki predložiti izpise iz uradnih evidenc, ki lahko služijo kot podlaga za presojo moje kreditne sposobnosti. Seznanjen sem, da moram Banki predložiti najmanj izpise iz evidenc drugih finančnih inštitucij (banke, hranilnice, zavarovalnice), državnih organov (upravne enote, CSD, ZZZS, ZPIZ) ter od vsakokratnega delodajalca, ki jih ta zahteva v okviru sklepanja pogodbe. Seznanjen sem in soglašam, da bo Banka v primeru uresničitve tega pooblastila upravljavcu evidenc predložila tudi vlogo za odobritev kredita, s čimer bo izkazala to pooblastilo,
 • da se strinjam z zneskom kredita, ki mi ga bo v skladu s svojo politiko odobrila Banka in je lahko nižji od želenega,
 • da s posredovanjem svojega naslova elektronske pošte soglašam, da Banka na moj elektronski naslov posreduje vso kreditno dokumentacijo ter druga obvestila, povezana s kreditno pogodbo v času njenega izvajanja, in prevzemam vsa tveganja v primeru navedbe napačnega elektronskega naslova, zlorabe mojega elektronskega predala ter posledično nepravilne vročitve dokumentacije.

Če želite biti obveščeni o naši aktualni ponudbi Banke in ugodnostih, vas vabimo, da podate ločeno privolitev za prejemanje oglasnih sporočil. Več o tem vam bo pojasnil naš svetovalec.

V nadaljevanju so podane podrobnejše informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov v skladu s 13. in 14. členom GDPR, še zlasti glede osebnih podatkov, ki jih Banka potrebuje za postopek sklepanja kreditne pogodbe ter virov podatkov, ki so podlaga za odločanje o vaši kreditni sposobnosti.

Informacije o obdelavi osebnih podatkov pri obravnavi vašega povpraševanja ali oddaji vloge na podlagi 13. in 14. člena GDPR

I. KDO JE UPRAVLJAVEC VAŠIH OSEBNIH PODATKOV in KJE LAHKO DOBITE VEČ INFORMACIJ V ZVEZI S TEM?

Upravljavec je Addiko Bank d.d., Dunajska 117, Ljubljana. Več o obdelavi vaših osebnih podatkov je na povezavi https://www.addiko.si/varstvo-podatkov/, ali se obrnite na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov: dpo.si@addiko.com ali 01-580-40-00.

II. KATERI OSEBNI PODATKI SE BODO OBDELALI PRI OBRAVNAVI VAŠEGA POVPRAŠEVANJA in ZA KAKŠEN NAMEN?

Osebne podatke, ki se bodo obdelali pri obravnavi povpraševanja ali oddaji spletne vloge, delimo v štiri skupine. Prva skupina so vaši identifikacijski in kontaktni podatki, ki ste jih navedli na spletnem obrazcu. Druga skupina so podatki o vaših vzdrževanih družinskih članih. Tretja skupina so podatki o vašem finančnem stanju. Nekatere od njih ste navedli na spletnem obrazcu. Poleg teh se bodo obdelali tudi podatki o vaši obstoječi zadolženosti in načinu izpolnjevanja finančnih obveznosti, ter o odprtih, zaprtih in blokiranih transakcijskih računih. Obdelali se bodo tudi podatki o vašem nepremičnem premoženju, če to obstaja, o vašem zaposlitvenem statusu in podatki v zbirki, ki se vodi za namen preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Četrta skupina so sociodemografski podatki, kot so vaš zaposlitveni status, stopnja izobrazbe in podatki v zbirki, ki se vodi za namen preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.

III. KAKŠEN JE NAMEN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV in NA KATERI PRAVNI PODLAGI SE TI OBDELUJEJO?

Identifikacijski in kontaktni podatki se obdelujejo za namen identifikacije in za potrebe komunikacije v času pred in med pogodbenim razmerjem. Podatki o finančnem stanju in vzdrževanih družinskih članih se obdelujejo za namen preverjanja vaše kreditne sposobnosti, med drugim preko telefona ali e-pošte tudi pri vašem delodajalcu ali drugje, kjer je možno preveriti vsebino predloženih dokumentov, ter ocene tveganja pred in med trajanjem pogodbenega odnosa, po njegovem zaključku pa zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti hrambe dokumentacije, v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Namen obdelave podatkov je tudi izpolnjevanje zakonskih zahtev glede preverjanja identitete stranke ter izpolnjevanje zahtev Zakona o bančništvu, Zakona o centralnem kreditnem registru in Zakona o potrošniških kreditih.

Banka je skladno s predpisi, ki urejajo bančni sektor, dolžna zagotoviti, da se kredit odobri samo tistim, ki za to ob sklenitvi kredita izpolnjujejo pogoje. Obdelava v II. točki navedenih osebnih podatkov je potrebna za sklenitev in za izvajanje kreditne pogodbe, kot to določa člen 6(1)(b) Splošne Uredbe. Del obdelav osebnih podatkov se izvede zaradi zahtev posameznih predpisov iz IV. točke tega dokumenta, skladno z določbo 6(1)(c) Splošne Uredbe. Primeroma, Banka je na podlagi Zakona o potrošniških kreditih dolžna pred vsako odobritvijo kredita vpogledati v Centralni kreditni register (SISBON) in ugotoviti vaše obstoječe finančne obveznosti.

V primeru zamud pri odplačevanju pogodbenih obveznosti vas bo Banka o tem obvestila po razpoložljivih komunikacijskih poteh (telefon, e-pošta ali običajna pošta) in vas pozvala k plačilu zapadlih obveznosti. Banka lahko v primeru, da kljub pozivom zapadlih obveznosti ne boste poravnali, za zagotovitev njihove poravnave pooblasti tretje osebe, ki se ukvarjajo z izterjavo dolgov, začne postopek o izvršbi ali vaš dolg proda specializiranim ponudnikom, ki se ukvarjajo z odkupom zapadlih terjatev.

Vaši identifikacijski podatki se zaradi izvedbe identifikacije lahko obdelujejo pri našem pogodbenem obdelovalcu družbi Pošta Slovenije d.o.o., če se za tak postopek identifikacije odločite vi. Zaradi izvedbe podpisa se vsi dokumenti, ki jih stranka podpiše, obdelajo s strani ponudnika storitve elektronskega podpisa SETCCE d.o.o..

Vaši podatki oziroma kreditna pogodba se v primeru sklepanja pogodbe preko aplikacije mBills zaradi sklepanja pogodbe in podpisovanja na elektronski način obdelujejo pri našem pogodbenem obdelovalcu družbi MBILLS  d.o.o., ki je tudi ponudnik storitve elektronskega podpisa.

V primeru zajema osebnega dokumenta z mobilno aplikacijo se ponudniku storitve Microblink LLC posredujejo podatki, ki so potrebni za preverjanje licence za mobilno aplikacijo (ID licence, imetnik licence, identifikator aplikacije, uporabljen produkt, verzija produkta, operacijski sistem/platforma vključno z verzijo, enolični identifikator zajema, čas zajema, število uspešno zajetih polj).

IV. VIRI IN PREJEMNIKI OSEBNIH PODATKOV

Banka pridobi osebne podatke iz II. točke iz več virov. Identifikacije in kontaktne podatke ter podatke o vzdrževanih družinskih članih pridobi neposredno od vas, s tem, ko izpolnite spletni obrazec. Podatke o finančnem stanju Banka pridobi iz evidenc, ki se vodijo na podlagi zakonov, iz svojih evidenc, če v njih obstajajo podatki, in od drugih bank in hranilnic (finančne obveznosti). Prej omenjeni zakonski predpisi so vsakokrat veljavni Zakon o bančništvu, Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, Zakon o potrošniških kreditih in Zakon o centralnem kreditnem registru. Vir podatkov za odločanje o spletnem povpraševanju so tudi podatki, ki jih na podlagi zakonskih predpisov vodijo Centri za socialno delo (porodniško nadomestilo), Zavod za zdravstveno zavarovanje in vaš delodajalec (zaposlitev), Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (pokojnina in drugi prejemki). Banka vas s tem dokumentom obvešča, da bo o vas ob obisku poslovalnice oziroma v primeru oddaje spletne vloge in sklenitev ter podpis kredita preko spleta, kjer je potrebna identifikacija kreditojemalca, ki ga za banko izvede poštar s strani Pošte Slovenije pridobila podatke iz sistema SISBON o vaši kreditni izpostavljenosti ob sklepanju pogodbe, na podlagi v tej točki navedenih predpisov. Banka bo vaše podatke, povezane s kreditom, redno poročala v SISBON.

V. OBSEG OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Obseg obdelave je odvisen od tega, kako daleč se izvede postopek odobritve kredita. V kolikor želite samo informativni izračun, v SISBON-u ne bomo preverili vaše kreditne izpostavljenosti. V kolikor želite, da Banka sklene z vami kreditno pogodbo, mora pri tem obdelati vse podatke iz II. točke.

VI. OBVESTILO O AVTOMATIČNI OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

 1. Oddaja spletnega povpraševanja in sklenitev kredita ali limita z redukcijo v poslovalnici:

Na podlagi določbe 13. in 22. člena Splošne Uredbe vas obveščamo, da Banka pri odločanju o odobritvi kredita ali Addiko limita z redukcijo ne uporablja avtomatiziranega odločanja, uporabljajo pa se statistični modeli, ki za vir uporabijo podatke iz II. točke, in se uporabljajo za izračun verjetnosti rednega odplačevanja kreditnih obveznosti. V primeru, da bi pričakovani znesek kredita ali Addiko limita z redukcijo lahko ogrozil vašo finančno vzdržnost ter posledično redno odplačevanje kredita ali Addiko limita z redukcijo (npr. obstoj izvršb, prenizki dohodki, nezaposlenost, neobstoj premoženja ipd.), to pomeni, da je tveganje za Banko preveliko, je to lahko razlog za zavrnitev povpraševanja. Če vam Banka lahko ponudi drugačen kredit ali Addiko limit z redukcijo kot ta, za katerega ste zaprosili (npr. nižji znesek kredita), oziroma drug produkt ali storitev, vas o tem Banka tudi obvesti.

 1. Oddaja spletne vloge in sklenitev ter podpis kredita preko spleta ali aplikacije mBills:

Na podlagi določbe 13. in 22(2)(a) člena GDPR vas obveščamo, da Banka pri odločanju o odobritvi Hitrega kredita preko spletne aplikacije za izračun verjetnosti rednega odplačevanja kreditnih obveznosti uporablja avtomatizirano odločanje in statistično modeliranje, ki za vir uporabijo vaše osebne podatke iz II. točke.

Ta obdelava je nujna za sklenitev in kasnejše izvajanje kreditne pogodbe ter ima lahko pravne učinke na vas, med ostalim tudi to, da je na podlagi izdelanega profila sprejeta avtomatizirana odločitev, da vam želenega Hitrega kredita preko spletne aplikacije ni možno ponuditi oziroma odobriti. To pomeni, da je Banka pri preverjanju vaše kreditne sposobnosti na osnovi vaših osebnih podatkov o vaših prihodkih, obveznostih, zaposlitvi ipd. ugotovila, da vam Hitrega kredita preko spletne aplikacije  ni možno ponuditi oziroma odobriti, saj bi pričakovani znesek kredita lahko ogrozil vašo finančno vzdržnost ter posledično redno odplačevanje kredita, kar pomeni, da je tudi tveganje za Banko preveliko.

V kolikor se z rezultatom avtomatizirane odločitve ne strinjate, lahko to odločitev izpodbijate z navedbo vašega stališča in od Banke zahtevate, da odločitev preveri delavec Banke. V primeru, da Banka v postopku avtomatiziranega odločanja kredita ne odobri, vam lahko ponudi drugačen kredit od zaprošenega (npr. nižji znesek kredita, drugačna odplačilna doba). O tem vas Banka tudi obvesti v procesu obdelave vloge. Nadaljnji postopek se v takem primeru nadaljuje v izbrani poslovalnici Banke.

VII. ČAS HRAMBE PODATKOV

Rok hrambe je odvisen od tega, koliko podatkov se pri obravnavi vašega spletnega povpraševanja obdela. Za odobren kredit ali Addiko limit z redukcijo se vsa dokumentacija hrani še 10 let po poteku leta, v katerem je bil kredit ali Addiko limit z redukcijo poplačan (vključno z morebitnim reprogramom), skladno z zgoraj navedenim Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Skladno z istim zakonom se za odobren kredit kopija osebnega dokumenta hrani 5 let oziroma na podlagi zakonitega interesa tudi dlje, če se stranka na ustrezen poziv banke ne odzove in posodobi podatke vključno s kopijo osebnega dokumenta, vendar največ 5 let po poteku leta v katerem je bil kredit poplačan.  Za zavrnjen kredit se podatki hranijo 6 let po poteku leta, ko je bil kredit zavrnjen, če je Banka opravila poizvedbe pri navedenih upravljavcih osebnih podatkov in evidencah Banke. Za zavrnjen kredit, kjer poizvedbe niso bile opravljene, se podatki hranijo 1 leto po poteku leta, ko je bil kredit zavrnjen. V obeh primerih zaradi uveljavljanja pravnih zahtevkov.

VIII. PRAVICE POSAMEZNIKA

Splošna Uredba vam daje vrsto pravic v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki so urejene v njenih določbah od 15. do 22. člena. Na podlagi pravice do seznanitve se lahko seznanite s svojimi podatki, ki se pri izvajanju pogodbenega odnosa obdelujejo, skladno in pod pogoji iz 15. člena Splošne Uredbe. Pri tem želimo posebej pojasniti, da se upravičenost uveljavitve pravice do izbrisa podatkov iz 17. člena Splošne Uredbe v povezavi z vašim kreditom, vedno presoja skladno s VII. točko tega dokumenta.

Pravice iz te točke uveljavljate tako, da zahtevo na kakršen koli način pošljete na Banko ali na dpo.si@addiko.com.

O zahtevku bo odločeno, razen v izjemnih primerih, v 30 dneh od prejema popolnega zahtevka.

IX. PRENOS V TRETJE DRŽAVE

Addiko Bank d.d. je del bančne skupine Addiko. To pomeni, da se lahko del operacij izvaja v okviru katerekoli banke v okviru naše bančne skupine. Glede na to, da imajo nekatere naše banke sedež izven Evropske Unije in so do Slovenije tretje države, se podatki vedno prenesejo z uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov iz člena 46. Splošne Uredbe.

Končne določbe

Ti splošni pogoji so objavljeni na spletnih straneh storitve za oddajo spletnega povpraševanja ali oddajo spletne vloge za gotovinski kredit in veljajo od datuma objave naprej do preklica.

Banka si pridržuje pravico, da te splošne pogoje kadarkoli spremeni, prav tako si pridržuje pravico, da storitev oddaje spletnih povpraševanj kadarkoli spremeni ali ukine. Za oddana spletna povpraševanja oziroma spletne vloge se uporabljajo tisti splošni pogoji, ki so bili veljavni v času, ko jih je kreditojemalec sprejel in povpraševanje oziroma spletno vlogo oddal.

S sprejemom teh splošnih pogojev in informacij o obdelavi osebnih podatkov izrecno izjavljam, da sem jih prebral/a, da so mi jasni in razumljivi in se z njimi v celoti strinjam.