Addiko Hitri kredit v aplikaciji mBills

Splošni pogoji in informacije o obdelavi osebnih podatkov za uporabo storitve in oddajo vloge za Hitri kredit v aplikaciji mBills

Izdajatelj teh splošnih pogojev je Addiko Bank d.d., Dunajska 117, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Banka).

Uvodne določbe

Pred nadaljevanjem pozorno preberite pogoje za oddajo vloge za gotovinski Hitri kredit v aplikaciji mBills.

Oddaja vloge za kredit ne pomeni sklenitve kreditne pogodbe na daljavo. Pogodba bo sklenjena šele, ko boste z Banko podpisali kreditno pogodbo. Banka vam bo podpis kreditne pogodbe ponudila, ko bo opravila ustrezno identifikacijo kreditojemalca in bo vaša vloga tudi odobrena.

Vsi informativni izračuni, prikazani v postopku oddaje spletne vloge, so informativne narave in za Banko niso zavezujoči.

Kreditojemalec

Izraz »kreditojemalec« zajema tako kreditojemalce moškega spola kot kreditojemalke ženskega spola.

Kreditno vlogo lahko odda kreditojemalec, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • je fizična oseba s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji,
 • je državljan, rezident in davčni zavezanec v Republiki Sloveniji,
 • je dopolnil najmanj 18 let, ob končni zapadlosti kredita pa ne bo starejši od 80 let,
 • je redno zaposlen ali upokojen,
 • prejema dohodke iz naslova plače in/ali pokojnine na transakcijski račun pri kateri koli banki v Republiki Sloveniji.

Banka lahko lastnosti kreditne ponudbe (znesek financiranja, dobo financiranja prilagodi glede na podatke, ki jih kreditojemalec vnese v aplikacijo mBills).

Omejitve

Kreditojemalec lahko odda največ 1 aktivno vlogo za najetje kredita.

Kreditojemalec mora zagotoviti identifikacijo v kateri koli poslovalnici Petrola v roku 1 teden od prejema obvestila za izvedbo identifikacije v aplikaciji mBills. Po opravljeni identifikaciji in odobritvi kredita s strani banke ima kreditojemalec na voljo 24 ur za podpis  kreditne dokumentacije.

Način podpisa kreditne dokumentacije

Kreditojemalec podpiše pogodbeno dokumentacijo elektronsko v aplikaciji mBills.

Nakazilo kredita

Banka nakaže kredit skladno s kreditno pogodbo, in sicer na fiduciarni transakcijski račun družbe MBILLS d.o.o., Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana, z namenom, da družba MBILLS d.o.o. v okviru svojega pogodbenega razmerja s kreditojemalcem zagotovi, da je črpani znesek kredita na voljo v okviru kreditojemalčevega računa v aplikaciji mBills. Drugačno črpanje kredita preko aplikacije mBills ni mogoče. Banka v nobenem primeru ne odgovarja za to, MBILLS d.o.o. uporabniku ustrezno in pravočasno zagotovi razpolaganje s sredstvi iz naslova črpanega kredita.

Splošne informacije in opozorila

Varnost na spletu

Uporaba storitve oddaje spletne vloge za gotovinski kredit je varna. Izmenjava podatkov poteka po šifrirani povezavi. Prejete podatke bo Banka obravnavala kot zaupne, z njimi pa bo ravnala skladno z zahtevami Zakona o bančništvu, Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: GDPR ali Splošna Uredba) in Zakona o varstvu osebnih podatkov ter v skladu z uveljavljenimi standardi varovanja informacij.

Za varnost svojih podatkov mora poskrbeti tudi kreditojemalec sam, zato vam predlagamo, da si na spletni strani https://www.varninainternetu.si pogledate nasvete, kako zaščititi računalnik, tablico ali telefon, in druge napotke za varno uporabo interneta.

Pravice, vezane na SISBON

Kreditojemalec ima skladno z določili predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, pravico do izpisa lastnih podatkov in s tem do vpogleda v vse osebne podatke, ki se v SISBON-u nanašajo nanj. Pridobi lahko informacijo o tem, kdo jih je posredoval, ter kdo, kdaj in s kakšnim namenom je vanje vpogledoval. Kreditojemalec lahko osebno zahteva izpis pri katerikoli banki, hranilnici oz. pravni osebi skladno z določili Zakona o bančništvu, ob predložitvi predhodno izpolnjene Zahteve posameznika za izpis osebnih podatkov iz SISBON-a. Izpis mora biti kreditojemalcu posredovan po pošti najkasneje v 15 dneh od prejema zahteve. Z izpolnjenim obrazcem Zahteva posameznika za popravek osebnih podatkov v SISBON lahko kreditojemalec zahteva popravek, spremembo ali izbris podatkov pri banki, hranilnici ali pravni osebi, ki je upravljavka njegovih podatkov. Le-ta mora na podlagi utemeljenega zahtevka kreditojemalca te podatke izbrisati, dopolniti ali popraviti v roku 7 delovnih dni od prejema zahtevka, kreditojemalca pa o spremembi obvestiti v roku 15 delovnih dni. Podrobnejše informacije o tem so dostopne na http://sisbon.si/sl/informacije-o-sistemu-sisbon/namen-sisbon.

Shema izvensodnega reševanja sporov

Kreditojemalec, ki se ne strinja:

 • z ravnanjem Banke ali njenih zaposlenih pri opravljanju storitev v skladu s temi splošnimi pogoji ali
 • s katerimkoli drugim dokumentom, ki se navezuje na opravljanje teh storitev, ki ga je izdala Banka ali
 • ko Banka oz. njeni zaposleni ne opravijo določenega ravnanja, pa bi ga po mnenju uporabnika morali, lahko vloži pisno (preko elektronske pošte, po pošti na naslov Banke ali preko spletne banke) ali ustno (osebno v poslovalnici ali preko telefona) pritožbo skladno s Pravilnikom o izvensodnem reševanju sporov, ki je objavljen v vseh poslovalnicah Banke in na spletni strani https://www.addiko.si.

POMEMBNO!

S sprejetjem teh splošnih pogojev in oddajo vloge izrecno potrjujem in izjavljam:

 • da bo Banka oddano spletno vlogo za kredit obravnavala v skladu s svojimi postopki za ugotovitev kreditne sposobnosti in da bo proces odobravanja kredita dokončno zaključen šele, ko bo kreditna pogodba podpisana ali pa bo Banka vlogo zavrnila, Banka pa bo o tem obvestila kreditojemalca,
 • da je poleg oddaje vloge za izvedbo procesa odobravanja kredita potrebno opraviti tudi identifikacijo na bencinskem servisu Petrol, v katerem bo na podlagi identifikacije Banka lahko iz SISBON-a pridobila morebitne manjkajoče podatke za odločitev o odobritvi kredita in šele nato o odobritvi kredita tudi odločila,
 • da so vsi podatki in dokumenti, ki sem jih/bom posredoval/a Banki v času predložitve, po moji najboljši vednosti točni, popolni in resnični. V primeru neresničnih podatkov si Banka pridržuje pravico, da zavrne sklenitev kreditne pogodbe oz. da odstopi od že veljavne kreditne pogodbe,
 • da bo Banka skladno z zakonom, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, izdelala in hranila kopijo mojega osebnega dokumenta v elektronski obliki,
 • da moram za obravnavo moje vloge in presojo moje kreditne sposobnosti Banki predložiti izpise iz uradnih evidenc, ki lahko služijo kot podlaga za presojo moje kreditne sposobnosti. Seznanjen sem, da moram Banki predložiti najmanj izpise iz evidenc drugih finančnih inštitucij (banke, hranilnice, zavarovalnice), državnih organov (upravne enote, CSD, ZZZS, ZPIZ) ter od vsakokratnega delodajalca, ki jih ta zahteva v okviru sklepanja pogodbe. Seznanjen sem in soglašam, da bo Banka v primeru uresničitve tega pooblastila upravljavcu evidenc predložila tudi vlogo za odobritev kredita, s čimer bo izkazala to pooblastilo,
 • da se strinjam z zneskom kredita, ki mi ga bo v skladu s svojo politiko odobrila Banka in je lahko nižji od želenega,
 • da s posredovanjem svojega naslova elektronske pošte soglašam, da Banka na moj elektronski naslov posreduje vso kreditno dokumentacijo ter druga obvestila, povezana s kreditno pogodbo v času njenega izvajanja, in prevzemam vsa tveganja v primeru navedbe napačnega elektronskega naslova, zlorabe mojega elektronskega predala ter posledično nepravilne vročitve dokumentacije.

Če želite biti obveščeni o naši aktualni ponudbi Banke in ugodnostih, vas vabimo, da podate ločeno privolitev za prejemanje oglasnih sporočil. Več o tem vam bo pojasnil naš svetovalec.

V nadaljevanju so podane podrobnejše informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov v skladu s 13. in 14. členom GDPR, še zlasti glede osebnih podatkov, ki jih Banka potrebuje za postopek sklepanja kreditne pogodbe ter virov podatkov, ki so podlaga za odločanje o vaši kreditni sposobnosti.

Informacije o obdelavi osebnih podatkov pri Hitrem kreditu v aplikaciji mBills na podlagi 13. in 14. člena GDPR

I. KDO JE UPRAVLJAVEC VAŠIH OSEBNIH PODATKOV IN KJE LAHKO DOBITE VEČ INFORMACIJ V ZVEZI S TEM?

Upravljavec je Addiko Bank d.d., Dunajska 117, Ljubljana (v nadaljevanju Banka). Več o obdelavi vaših osebnih podatkov je na povezavi https://www.addiko.si/varstvo-podatkov/, ali se obrnite na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov: dpo.si@addiko.com ali 01-580-40-00.

II. KATERE OSEBNE PODATKE OBDELUJEMO?

Osebne podatke, ki se bodo obdelali pri Hitrem kreditu v aplikaciji mBills, delimo v štiri skupine. Prva skupina so vaši identifikacijski in kontaktni podatki. Druga skupina so podatki o vaših vzdrževanih družinskih članih. Tretja skupina so podatki o vašem finančnem stanju, kot so podatki o prejemkih, o vaši obstoječi zadolženosti in načinu izpolnjevanja finančnih obveznosti in podobno. Četrta skupina so sociodemografski podatki, kot so vaš zaposlitveni status, stopnja izobrazbe in podatki v zbirki, ki se vodi za namen preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.

III. KAKŠEN JE NAMEN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN NA KATERI PRAVNI PODLAGI SE TI OBDELUJEJO?

Identifikacijski in kontaktni podatki se obdelujejo za namen identifikacije in za potrebe komunikacije v času pred in med pogodbenim razmerjem. Podatki o finančnem stanju, vzdrževanih družinskih članih in sociodemografski podatki se obdelujejo za namen preverjanja vaše kreditne sposobnosti ter ocene tveganja pred in med trajanjem pogodbenega odnosa, po njegovem zaključku pa zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti hrambe dokumentacije, v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Namen obdelave podatkov je tudi izpolnjevanje zakonskih zahtev glede preverjanja identitete stranke ter izpolnjevanje zahtev Zakona o bančništvu, Zakona o centralnem kreditnem registru in Zakona o potrošniških kreditih.

Banka je skladno s predpisi, ki urejajo bančni sektor, dolžna zagotoviti, da se kredit odobri samo tistim, ki za to ob sklenitvi kredita izpolnjujejo pogoje. Obdelava v II. točki navedenih osebnih podatkov, je potrebna za sklenitev in za izvajanje kreditne pogodbe, kot to določa člen 6(1)(b) Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Del obdelav osebnih podatkov se izvede zaradi zahtev posameznih predpisov iz IV. točke tega dokumenta, skladno z določbo 6(1)(c) GDPR. Primeroma, Banka je na podlagi Zakona o potrošniških kreditih dolžna pred vsako odobritvijo kredita vpogledati v Centralni kreditni register (SISBON) in ugotoviti vaše obstoječe finančne obveznosti.

Vaši podatki oziroma kreditna pogodba se zaradi sklepanja pogodbe in podpisovanja na elektronski način obdelujejo pri našem pogodbenem obdelovalcu družbi MBILLS  d.o.o., ki je tudi ponudnik storitve elektronskega podpisa.

IV. VIRI IN PREJEMNIKI OSEBNIH PODATKOV

Banka večino podatkov pridobi iz obstoječih zbirk podatkov o strankah, medtem ko nekatere manjkajoče osebne podatke iz II. točke pridobi neposredno od vas med izpolnjevanjem vloge za kredit. Identifikacijske in kontaktne podatke, sociodemografske podatke ter podatke o vzdrževanih družinskih članih pridobi neposredno od vas, ko izpolnite spletni obrazec oziroma Banka z njimi že razpolaga. Podatke o finančnem stanju Banka pridobi iz evidenc, ki se vodijo na podlagi zakonov, iz svojih evidenc, če v njih obstajajo podatki, in od drugih bank in hranilnic (finančne obveznosti). Prej omenjeni zakonski predpisi so vsakokrat veljavni Zakon o bančništvu, Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, Zakon o potrošniških kreditih in Zakon o centralnem kreditnem registru. Vir podatkov za odločanje o kreditni vlogi so tudi podatki, ki jih na podlagi zakonskih predpisov vodijo Centri za socialno delo (porodniško nadomestilo v zvezi z vašimi dohodki), Zavod za zdravstveno zavarovanje in vaš delodajalec (zaposlitev), Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (pokojnina in drugi prejemki). Banka vas s tem dokumentom obvešča, da bo o vas ob oddaji vloge pridobila podatke iz sistema SISBON o vaši kreditni izpostavljenosti ob sklepanju pogodbe, na podlagi v tej točki navedenih predpisov. Banka bo vaše podatke, povezane s kreditom, redno poročala v SISBON, kot ji to nalaga Zakon o centralnem kreditnem registru.

V. OBSEG OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Obseg obdelave je odvisen od tega, kako daleč se izvede postopek odobritve kredita. V kolikor želite samo informativni izračun, v SISBON-u ne bomo preverili vaše kreditne izpostavljenosti. V kolikor želite, da Banka sklene z vami kreditno pogodbo, mora pri tem obdelati vse podatke iz II. točke.

VI. OBVESTILO O AVTOMATIZIRANEM SPREJEMANJU ODLOČITEV

Na podlagi določbe 13. in 22(2)(a) člena GDPR vas obveščamo, da Banka pri odločanju o odobritvi Hitrega kredita v aplikaciji mBills za izračun verjetnosti rednega odplačevanja kreditnih obveznosti uporablja avtomatizirano odločanje in statistično modeliranje, ki za vir uporabijo vaše osebne podatke iz II. točke.

Ta obdelava je nujna za sklenitev in kasnejše izvajanje kreditne pogodbe ter ima lahko pravne učinke na vas, med ostalim tudi to, da je na podlagi izdelanega profila sprejeta avtomatizirana odločitev, da vam želenega Hitrega kredita v aplikaciji mBills ni možno ponuditi oziroma odobriti. To pomeni, da je Banka pri preverjanju vaše kreditne sposobnosti na osnovi vaših osebnih podatkov o vaših prihodkih, obveznostih, zaposlitvi ipd. ugotovila, da vam Hitrega kredita v aplikaciji mBills ni možno ponuditi oziroma odobriti, saj bi pričakovani znesek kredita lahko ogrozil vašo finančno vzdržnost ter posledično redno odplačevanje kredita, kar pomeni, da je tudi tveganje za Banko preveliko.

V kolikor se z rezultatom avtomatizirane odločitve ne strinjate, lahko to odločitev izpodbijate z navedbo vašega stališča in od Banke zahtevate, da odločitev preveri delavec Banke. V primeru, da Banka v postopku avtomatiziranega odločanja kredita ne odobri, vam lahko ponudi drugačen kredit od zaprošenega (npr. nižji znesek kredita, drugačna odplačilna doba). O tem vas Banka tudi obvesti v procesu obdelave vloge. Nadaljnji postopek se v takem primeru nadaljuje v izbrani poslovalnici Banke.

VII. ČAS HRAMBE PODATKOV

Rok hrambe je odvisen od tega, kateri podatki se pri obravnavi vaše kreditne vloge obdelajo. Za odobren kredit se vsa dokumentacija hrani še 10 let po poteku leta, v katerem je bil kredit poplačan (vključno z morebitnim reprogramom), skladno z zgoraj navedenim Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Za zavrnjen kredit se podatki hranijo 6 let po poteku leta, ko je bil kredit zavrnjen, če je Banka opravila poizvedbe pri navedenih upravljavcih osebnih podatkov in evidencah Banke. Za zavrnjen kredit ali kjer postopka oddaje vloge za kredit niste dokončali, in kjer zato poizvedbe niso bile opravljene, se podatki hranijo 1 leto po poteku leta, ko je bil kredit zavrnjen. V obeh slednjih primerih je namen uveljavljanje morebitnih pravnih zahtevkov.

VIII. PRAVICE POSAMEZNIKA

Splošna uredba vam daje vrsto pravic v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki so urejene v njenih določbah od 15. do 22. člena. Na podlagi pravice do seznanitve se lahko seznanite s svojimi podatki, ki se pri izvajanju pogodbenega odnosa obdelujejo, skladno in pod pogoji iz 15. člena Splošne uredbe. Pri tem želimo posebej pojasniti, da se upravičenost uveljavitve pravice do izbrisa podatkov iz 17. člena Splošne uredbe v povezavi z vašim kreditom, vedno presoja skladno s VII. točko tega dokumenta.

Pravice iz te točke uveljavljate tako, da zahtevo podate v kateri koli poslovalnici Banke, lahko jo pošljete po pošti na naslov Addiko Bank d.d., Dunajska 117, 1000 Ljubljana, ali na e-poštni naslov: dpo.si@addiko.com. Na enak način lahko podate tudi ugovor glede uporabe zakonitega interesa za obdelavo vaših osebnih podatkov. O zahtevku bo odločeno, razen v izjemnih primerih, v 30 dneh od prejema popolnega zahtevka. Ugovor lahko naslovite tudi nadzornemu organu za varstvo osebnih podatkov oziroma Informacijskemu pooblaščencu (IP) na naslov Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

IX. PRENOS V TRETJE DRŽAVE

Banka lahko osebne podatke prenaša določenim prejemnikom, na primer državnim organom in pravnim osebam z javnimi pooblastili, bankam članicam Addiko Skupine ter drugim pravnim in fizičnim osebam, ki Banki ponujajo storitve. Vaše podatke posredujemo tudi v Centralni kreditni register SISBON.

Nekateri podatki se lahko tekom obdelave prenašajo v tretje države, npr. bankam članicam naše bančne skupine. Taki prenosi se vedno izvajajo z uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov iz člena 46. GDPR.

Končne določbe

Ti splošni pogoji so objavljeni na spletnih straneh banke  in veljajo od datuma objave naprej do preklica.

Banka si pridržuje pravico, da te splošne pogoje kadarkoli spremeni, prav tako si pridržuje pravico, da storitev oddaje vlog kadarkoli spremeni ali ukine. Za oddane vloge se uporabljajo tisti splošni pogoji, ki so bili veljavni v času, ko jih je kreditojemalec sprejel in vlogo oddal.

S sprejemom teh splošnih pogojev in informacij o obdelavi osebnih podatkov izrecno izjavljam, da sem jih prebral/a, da so mi jasni in razumljivi in se z njimi v celoti strinjam.

Addiko Bank Slovenija