Addiko Bank Slovenija

Splošni pogoji mobilne aplikacije Flik

Addiko Bank d.d.

SPLOŠNI POGOJI UPORABE ZA MOBILNO APLIKACIJO FLIK

Splošno

Izdajatelj teh splošnih pogojev je Addiko Bank d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: banka), matična številka 1319175000, identifikacijska številka za DDV SI 75482894, naslov e-pošte: info.si@addiko.com, spletna stran: www.addiko.si, telefonska številka: +386 (0)1 580 40 00. Nadzor nad izdajateljem v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev izvaja Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, Ljubljana.

Addiko Bank d.d. je navedena na seznamu bank in hranilnic, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje plačilnih storitev. Ta je objavljen na spletnih straneh Banke Slovenije: www.bsi.si.

S temi splošnimi pogoji so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti banke in registriranega Uporabnika Digitalne denarnice za takojšnja plačila (v nadaljevanju: Mobilna aplikacija Flik Pay).

Ti splošni pogoji so sestavni del Splošnih pogojev za vodenje transakcijskega računa in opravljanje plačilnih storitev (v nadaljevanju: okvirna pogodba).

Šteje se, da Uporabnik z registracijo v Mobilni aplikaciji Flik Pay potrjuje:

 • da je bil s temi splošnimi pogoji seznanjen pravočasno in na način, da je imel dovolj časa, da se je pred oddajo zahteve za registracijo seznanil s pogoji glede storitve,
 • da s temi splošnimi pogoji v celoti soglaša in jih sprejema,
 • da ima zaključek postopka Registracije skupaj s temi splošnimi pogoji značaj pogodbe.

Opredelitev pojmov

Posamezni izrazi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

Registracija je postopek, ki ga Imetnik računa izvede pred prvo uporabo Mobilne aplikacije Flik Pay.

Alias je mobilna številka in/ali e-poštni naslov Uporabnika, ki ju je Uporabnik na varen način sporočil Banki in ju naknadno v Mobilni aplikaciji Flik Pay aktiviral za uporabo v Imeniku Flik.

Banka je Addiko Bank d.d.

BIPS oziroma plačilni sistem BIPS je plačilni sistem, v okviru katerega delujejo rešitve za procesiranje transakcij v skladu s SEPA shemami.

BIPS IP je rešitev BIPS za procesiranje takojšnjih plačil in drugih transakcij v skladu s shemo SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) Scheme Rulebook.

Finančna reklamacija Flik je pritožba ali nesoglasje zaznano s strani Uporabnika aplikacije Flik Pay ali trgovca, pri katerem je Uporabnik aplikacije Flik Pay plačal z aplikacijo Flik Pay.

Mobilna aplikacija Flik oziroma Flik oziroma Flik Pay je programska oprema za mobilne naprave z operacijskim sistemom Android ali iOS. Namenjena je Uporabnikom za oddajanje in prejemanje Takojšnjih plačil, Uporabnik računa pa jo namesti na Mobilno napravo.

Imenik Flik je rešitev, ki se uporablja za pridobitev podatkov o transakcijskem računu prejemnika plačila za plačilni nalog na podlagi Aliasa (psevdonima).

Mobilna naprava je Uporabnikova naprava z operacijskim sistemom Android ali iOS, ki omogoča namestitev in uporabo aplikacije Flik Pay.

Takojšnje plačilo je elektronsko plačilo, na voljo ves dan, vse dni v tednu, s takojšnjo ali skoraj takojšnjo izvršitvijo oziroma odobritvijo sredstev na računu prejemnika plačila in posredovanjem potrditve plačniku.

Transakcijski račun je plačilni račun, ki ga odpre in vodi Banka za Imetnika računa za namen izvrševanja plačilnih transakcij in za druge namene, povezane z opravljanjem bančnih storitev za Uporabnika.

Biometrični podatki so podatki o posameznikovih fizičnih karakteristikah, kot so na primer prstni odtis, obrazne lastnosti, lastnosti roženice, ki jih mobilna naprava, v kolikor to omogoča, zajame s pomočjo vgrajenih senzorjev in lahko predstavljajo dodatno avtentikacijsko metodo. Biometrični podatki so hranjeni le na mobilni napravi in Banka do njih nima dostopa.

Rekono storitev je storitev, ki se uporablja za registracijo mobilne aplikacije Flik Pay. Vsak Uporabnik si mora za potrebe registracije Flik ustvariti uporabniški račun Rekono. S tem si ustvari/pridobi Rekono digitalno identiteto. Uporaba Rekono storitve je vezana na splošne pogoje uporabe storitve Rekono, ki jih mora Uporabnik pred ustvarjenjem uporabniškega računa Rekono sprejeti in so objavljeni na spletnih straneh www.rekono.si ter www.addiko.si.

Uporabnik je Imetnik računa, ki je opravil registracijo v mobilni aplikaciji Flik Pay.

Imetnik računa je potrošnik, ki uporablja plačilne storitve kot plačnik ali prejemnik plačila ali oboje in ki z Banko sklene okvirno pogodbo.

Pogoji uporabe

Uporabnik mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • mora biti imetnik Transakcijskega računa,
 • mora Banki na varen način sporočiti svoj Alias,
 • imeti mora ustrezno Mobilno napravo, ki ni prilagojena tako, da Uporabniku nudi korenski dostop (t.i. “rootane” oziroma “jailbreakane” naprave),
 • na mobilno napravo si mora namestiti mobilno aplikacijo Flik Pay,
 • z Registracijo sprejema te splošne pogoje in pogoje Licence za končnega Uporabnika za digitalno denarnico.

Registracija in prijava

Registracija

Uporabnik aplikacije Flik Pay se registrira tako, da:

 • v trgovinah Apple App Store ali Google Play prevzame Mobilno aplikacijo Flik Pay in jo namesti na svojo mobilno napravo,
 • v Mobilni aplikaciji Flik Pay Uporabnik izbere Banko,
 • sprejme splošne pogoje za uporabo in pogoje Licence za končnega Uporabnika za digitalno denarnico,
 • zaključi postopek registracije v skladu navodili v Mobilni aplikaciji Flik Pay z uporabo Rekono storitve.

Uporabnik lahko Registracijo za isti Transakcijski račun ponovi na več mobilnih napravah.

Prijava

Uporabnik se mora ob vsakem odpiranju Mobilne aplikacije Flik Pay najprej prijaviti. Prijavo lahko opravi z geslom ali z biometričnimi podatki kjer je to omogočeno, če Mobilna naprava to omogoča.

V primeru daljše neaktivnosti Uporabnika oziroma daljšega delovanja aplikacije v ozadju je potrebno ponovno opraviti prijavo.

Storitve

Uporabnik lahko preko Mobilne aplikacije Flik Pay opravlja naslednje storitve:

 • oddajanje takojšnjih plačil trgovcu preko QR vmesnika,
 • oddajanje takojšnjih plačil trgovcu preko NFC vmesnika (v kolikor Mobilna naprava to omogoča),
 • oddajanje takojšnjih plačil prejemniku, ki ima definiran Alias v Imeniku Flik,
 • oddajanje zahtevkov za plačila (RFP – “Request For Payment”) prejemniku, ki ima definiran Alias v Imeniku Flik,
 • prejemanje Takojšnjih plačil, v kolikor ima Uporabnik definiran najmanj en Alias v Imeniku Flik,
 • prejemanje zahtevkov za plačila, v kolikor ima Uporabnik definiran najmanj en alias v Imeniku Flik,
 • pregledovanje seznama in statusa transakcij, opravljenih z Mobilno aplikacijo Flik Pay
 • upravljanje s svojimi Aliasi v Imeniku Flik,
 • upravljanje s svojimi Mobilnimi napravami,
 • spreminjanje gesla in nastavitev biometričnih podatkov,
 • prejemanje obvestil banke,
 • spreminjanje jezikovnih nastavitev,
 • pregledovanje in spreminjanje drugih nastavitev Mobilne aplikacije Flik Pay.

Banka si pridržuje pravico uvajanja novih storitev, o čemer bo Uporabnike sproti obveščala.

Najvišji znesek Takojšnjega plačila, ki ga lahko Uporabnik odda prejemniku, je 3.000,00 EUR. Uporabnik lahko na dan odda največ deset (10) zahtevkov za plačila. Uporabnik lahko brez prijave v aplikacijo Flik Pay preko NFC vmesnika odda največ 50,00 EUR, pri čemer na takšen način ne more izvesti več kot pet (5) zaporednih transakcij in skupno ne več kot 100,00 EUR.

Obveznosti uporabnika Flik

Uporabnik se zavezuje, da bo:

 • Banki takoj sporočil vsako spremembo osebnih podatkov in podatkov, ki se nanašajo na opravljanje storitev iz teh splošnih pogojev, še zlasti spremembo naslova, mobilne številke in e-mail naslova;
 • redno poravnaval nadomestila navedena v teh splošnih pogojih in/ali ceniku storitev banke;
 • skrbno hranil Mobilno napravo in jo varoval kot dober gospodar tako, da bo preprečil izgubo, krajo in/ali zlorabo le-te, ter da je ne bo dajal na vpogled ali uporabo nepooblaščenim osebam, pri čemer je odgovoren za vsako škodo, ki je bodisi posredno ali neposredno povzročena zato, ker so nepooblaščene osebe uporabile Mobilno napravo;
 • bo v primeru aktivacije uporabe biometričnih podatkov za prijavo v Mobilno aplikacijo Flik Pay, na napravi hranil le lastne biometrične podatke. V nasprotnem primeru za vso škodo, ki bi nastala zaradi morebitnih zlorab, odgovarja izključno Uporabnik. Banka ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi morebitnih zlorab kot posledica neupoštevanja navodil, povezanih z uporabo biometričnih podatkov, zapisanih v teh splošnih pogojih;
 • zavaroval dostop do Mobilne naprave z geslom oziroma drugo ustrezno zaščito in da ne bo Mobilne naprave nikoli puščal nenadzorovane;
 • o nepooblaščeni uporabi, sumu nepooblaščene uporabe, kraji ali izgubi obvestil klicni center Bankart na tel. št. +386 (0)1 58 34 179, ki bo izvedel blokado Mobilne aplikacije Flik Pay;
 • klicni center Bankart takoj obvestil o vseh nepravilnostih v zvezi z delovanjem Mobilne aplikacije Flik Pay;
 • o nepooblaščeni uporabi Flika obvestil najbližjo policijsko postajo in na zahtevo Banke o tem predložil ustrezna dokazila;
 • spremljal obvestila v trgovinah Apple App Store in/ali Google Play za prevzem na Mobilni napravi in prevzemal nove različice Mobilne aplikacije Flik Pay;
 • na svojo Mobilno napravo ne bo nameščal nelegalne programske opreme, kar bi lahko motilo ali onesposobilo uporabo Mobilne aplikacije Flik Pay ali komunikacijsko omrežje – v kolikor Uporabnik s svojim ravnanjem povzroči škodo, zanjo v celoti odgovarja tako Banki kot tudi mobilnemu operaterju;
 • na Mobilni napravi ne bo pridobival pravic korenskega dostopa (angl. jailbreak oziroma root);
 • bo redno nameščal varnostne popravke za operacijski sistem Mobilne naprave in za aplikacije, nameščene na Mobilni napravi ter uporabljal varnostne funkcije, ki jih omogočajo mobilne naprave (npr. šifriranje, oddaljeno brisanje, sledenje lokaciji in podobne tehnologije);
 • na svoji napravi ne bo nezaščiteno shranjeval gesla za prijavo v Mobilno aplikacijo Flik Pay;
 • bo Mobilno aplikacijo Flik Pay na svoji Mobilni napravi deaktiviral, če naprave ne bo več uporabljal;
 • se bo pri uporabi Mobilne aplikacije Flik Pay povezoval samo z “zaupanja” vrednimi WiFi omrežji;
 • nameščal mobilne aplikacije samo z zaupanja vrednih lokacij (Apple App Store in Google Play);
 • ne bo delil podatkov o svoji Mobilni aplikaciji Flik Pay z drugimi Uporabniki;
 • bo prevzel vso odgovornost za vse plačilne naloge, ki jih odda prek Mobilne aplikacije Flik Pay, tudi za morebitno napačno nakazane zneske ali prenose sredstev na napačne račune in/ali Aliase, če ti sicer obstajajo in so bili prenosi in nakazila izvršeni na zahtevo Uporabnika;
 • uporabljal Mobilno aplikacijo Flik Pay v skladu z veljavno zakonodajo, s temi splošnimi pogoji ter Splošnimi pogoji za vodenje transakcijskega računa in opravljanje plačilnih storitev.

 Sprememba aliasa

Uporabnik banki vsako spremembo Aliasa sporoči na varen način, in sicer preko namenskega obrazca v spletni banki Addiko EBank oziroma z osebnim obiskom poslovalnice.

Vsaka sprememba Aliasa, ki jo bo Uporabnik na varen način sporočil Banki, bo pričela veljati naslednji delovni dan. Uporabnik mora novi Alias v nastavitvah Mobilne aplikacije Flik Pay aktivirati pred začetkom uporabe.

Obveznosti banke

Banka se zavezuje, da bo:

 • svoje obveznosti izvrševala v skladu s temi splošnimi pogoji ter Splošnimi pogoji za vodenje transakcijskega računa in opravljanje plačilnih storitev;
 • naloge za izvedbo plačilne transakcije, opravljene preko Mobilne aplikacije Flik Pay, izvršila v skladu Splošnimi pogoji za vodenje transakcijskega računa in opravljanje plačilnih storitev in drugimi splošni pogoji za posamezno storitev ter pogodbami, ki jih ima banka sklenjene z Imetnikom računa ter vsakokrat veljavno zakonodajo,
 • svoje obveznosti izvrševala v skladu z okvirno pogodbo, temi splošnimi pogoji ter z vsemi drugimi splošnimi pogoji, ki jih je Imetnik računa sklenil z banko in so kakorkoli povezane ter urejajo opravljanje te storitve,
 • o vsaki spremembi oziroma dopolnitvi teh splošnih pogojev obvestila Uporabnika, vsebina omenjenih aktov pa bo dostopna v Mobilni aplikaciji Flik Pay ter na spletnih straneh banke,
 • obveščala Uporabnika o vseh spremembah teh splošnih pogojev in novostih pri uporabi Mobilne aplikacije Flik Pay.

Banka ne odgovarja za motnje in prekinitve v telekomunikacijskih omrežjih, za napake, nastale pri prenosu podatkov po telekomunikacijskih omrežjih, za napake, ki so posledica nepravilnosti na Mobilni napravi ali za onemogočen dostop do Mobilne aplikacije Flik Pay iz razlogov, na katere banka ne more vplivati.

Banka si bo prizadevala, da bo storitev na voljo ves čas, pridružuje pa si pravico do začasnih prekinitev delovanja zaradi tehničnega vzdrževanja ali nadgradnje sistema, ki podpira delovanje Mobilne aplikacije Flik Pay.

Odgovornost uporabnika

Uporabnik Mobilne aplikacije Flik Pay krije celotno izgubo zneska neodobrene plačilne transakcije in pripadajočih nadomestil ter obresti, če je izvršitev neodobrene plačilne transakcije:

 • posledica prevare in/ali goljufije Uporabnika Mobilne aplikacije Flik Pay ali če Uporabnik Mobilne aplikacije Flik Pay naklepno ali zaradi hude malomarnosti ni izpolnil svojih obveznosti v zvezi z ukrepi za zaščito Mobilne naprave in osebnega gesla, v skladu s temi splošnimi pogoji,
 • posledica kršitve teh splošnih pogojev s strani Uporabnika Mobilne aplikacije Flik Pay.

Poleg zgoraj navedenega Uporabnik Mobilne aplikacije Flik Pay krije izgubo zneska neodobrene plačilne transakcije in pripadajočih nadomestil v skladu z določili Splošnih pogojev za vodenje transakcijskega računa in opravljanje plačilnih storitev.

Banka se razbremeni svoje odgovornosti za povračilo zneskov neodobrenih plačilnih transakcij v skladu z določili Splošnih pogojev za vodenje transakcijskega računa in opravljanje plačilnih storitev ter v ostalih primerih, določenih z veljavno zakonodajo.

Varstvo osebnih podatkov in zaupnih informacij

Banka obdeluje, hrani in varuje vaše osebne podatke skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679 – GDPR) in svojimi internimi akti, za izvajanje medsebojnega pogodbenega odnosa z vami ter skladno z vašo privolitvijo, če je bila ta podana, za obdelavo osebnih podatkov za namene trženja.

Podrobnejše informacije o tem, kako Banka ravna z vašimi osebnimi podatki, so vam na voljo na povezavi www.addiko.si/varstvo-podatkov, oziroma v dokumentu “Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov v Addiko Bank d.d.”.

Na zgornji povezavi oziroma v dokumentu “Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov v Addiko Bank d.d.” so poleg pomembnih informacij v zvezi z načinom obdelave vaših osebnih podatkov navedeni tudi vsi potrebni kontaktni naslovi banke, preko katerih lahko uresničujete svoje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov.

Nadomestila

Uporabnik kot plačnik nakupa in trgovec kot prejemnik plačila za opravljen nakup sta glede Flik takojšnjih plačil, izvedenih na prodajnih mestih trgovca (v nadaljevanju: takojšnje plačilo), upravičena do vložitve finančne reklamacije Flik (v nadaljevanju: reklamacija) v zvezi s posameznim takojšnjim plačilom, in sicer v spodaj navedenih primerih, ko:

 1. takojšnje plačilo ni bilo dokončano, pri čemer je Uporabnik prejel informacijo, da je bilo takojšnje plačilo uspešno izvedeno, trgovec pa, da do dokončanja takojšnjega plačila ni prišlo;
 2. Uporabnik ne prepozna takojšnjega plačila (ob pregledu prometa na računu ne prepozna prodajnega mesta, kjer naj bi bilo izvedeno takojšnje plačilo);
 3. je bil Uporabnik večkratno obremenjen za enkratni nakup ali pa je bil Uporabnik obveščen, da takojšnje plačilo ni bilo uspešno in je nakup plačal z drugim plačilnim sredstvom;
 4. je Uporabnik po izvedenem takojšnjem plačilu opazil, da znesek takojšnjega plačila ni enak znesku na računu, ki mu ga je izstavil trgovec;
 5. Uporabnik takojšnjega plačila ni opravil in meni, da gre za zlorabo.

Če reklamacija posameznega nakupa/plačila, opravljenega prek aplikacije Flik Pay, ni povezana z vzroki iz prejšnje točke, je Uporabnik dolžan nemudoma in brez odlašanja obvestiti banko o neodobrenem in/ali neizvršenem takojšnjem plačilu, najpozneje pa v roku 13 mesecev po dnevu obremenitve. Če je banka odgovorna za neizvršitev oziroma nepravilno izvršitev takojšnjega plačila ali izvršitev neodobrenega takojšnjega plačila, mora Uporabniku takoj vrniti znesek neodobrenega takojšnjega plačila in vsa zaračunana nadomestila ter obresti, do katerih je upravičen, na transakcijski račun Uporabnika. Banka se razbremeni odgovornosti za povrnitev zneskov neodobrenih takojšnjih plačil:

 • če je izvršitev neodobrenih takojšnjih plačil posledica izjemnih in nepredvidljivih okoliščin, na katere ne more ali kljub vsem prizadevanjem ne uspe vplivati;
 • če obveznost izvršitve takojšnjega plačila izhaja iz drugih predpisov, ki jo zavezujejo;
 • če je izvršitev neodobrene plačilne transakcije posledica prevare s strani Uporabnika ali če ta naklepno ali zaradi hude malomarnosti ni izpolnil obveznosti v zvezi s plačilnim instrumentom;
 • v delu, ki ga krije Uporabnik, če je izvršitev neodobrenega takojšnjega plačila posledica uporabe ukradenega ali izgubljenega plačilnega instrumenta ali plačilnega instrumenta, ki je bil zlorabljen (če Uporabnik ni zavaroval osebnih varnostnih elementov plačilnega instrumenta);
 • če Uporabnik ni takoj in brez odlašanja obvestil banke o neodobrenem in/ali neizvršenem takojšnjega plačilu, ko je ugotovil, da je prišlo do takega takojšnjega plačila.

Uporabnik se zavezuje, da bo reklamacije iz naslova neprejema blaga/storitev, neustreznega, nedelujočega ali okvarjenega blaga/storitev, odpovedanega blaga/storitve in ponarejenega blaga/storitve reševal neposredno s trgovcem.

Banka v skladu z medbančnim postopkom za reševanje reklamacij v okviru sheme Flik sprejema in preverja reklamacije Uporabnikov in trgovcev. Uporabnik mora banki predložiti obrazložitev reklamacije in vsa dokazila o takojšnjem plačilu, na katero se reklamacija nanaša. Kot dokazila se štejejo zlasti, ni pa omejeno na: posnetek zaslona aplikacije Flik Pay na Uporabnikovi Mobilni napravi, račun trgovca za izstavljeno blago oziroma opravljeno storitev, izpisek prometa poslovanja na transakcijskem računu Uporabnika itd. Reklamacijo se lahko vloži pisno (preko elektronske pošte, po telefaksu, po pošti na naslov banke ali preko Addiko EBanke) ali ustno (osebno v poslovalnici ali preko telefona) skladno s Pravilnikom o izvensodnem reševanju sporov, ki je objavljen v vseh poslovalnicah banke in na spletni strani www.addiko.si.

V primeru ustrezno vložene reklamacije, se Uporabniku transakcije, zoper katere je vložil reklamacijo, knjižijo v dobro njegovega transakcijskega računa. Kot ustrezno vložena reklamacija se šteje, da je banka s strani Uporabnika prejela vsa dokazila, ki so potrebna za začetek reklamacijskega postopka. V primeru zavrnitve reklamacije, ko prejemnik plačila (trgovec) v predpisanem roku dokaže upravičeno zavrnitev reklamacije, Uporabnik izrecno in nepreklicno dovoljuje banki, da po izvedenem reklamacijskem postopku, ponovno bremeni transakcijski račun Uporabnika za znesek, ki mu je bil priznan ob ustrezno vloženi reklamaciji brez posebnega vsakokratnega eksplicitnega soglasja Uporabnika.

Pritožbe in mirno reševanje sporov

Uporabnik lahko v zvezi s storitvami, ki so predmet teh splošnih pogojev, vloži pisno pritožbo v skladu s postopkom, kot je opredeljen v poglavju “Mirno reševanje sporov” Splošnih pogojev za vodenje transakcijskega računa in opravljanja plačilnih storitev.

Prenehanje pogodbe

Banka lahko brez odpovednega roka enostransko ukine uporabo Mobilne aplikacije Flik Pay:

 • če Uporabnik krši določila teh splošnih pogojev, okvirne pogodbe oziroma drugih relevantnih splošnih pogojev;
 • če je okvirna pogodba prenehala veljati;
 • v primeru smrti Uporabnika aplikacije Flik Pay;
 • če je bila zadnja prijava v mobilno aplikacijo Flik Pay izvedena pred več kot letom dni (365 koledarskih dni);
 • v vseh drugih primerih, ko tako presodi banka, še posebej pa, kadar Uporabnik zlorablja svoje pravice v zvezi s storitvijo in s tem povzroči škodo Banki.

O tem banka obvesti Uporabnika.

Storitev lahko kadarkoli odpove tudi Uporabnik tako, da v Mobilni aplikaciji Flik Pay opravi postopek deaktivacije Mobilne naprave in Mobilno aplikacijo Flik Pay izbriše iz svoje Mobilne naprave.

Omejitev uporabe (blokada)

Uporaba Mobilne aplikacije Flik Pay se onemogoči, če:

 • se Uporabnik štirikrat zaporedoma prijavi v aplikacijo Flik Pay z napačnim geslom;
 • Uporabnik prijavi izgubo, krajo ali nepooblaščeno uporabo Mobilne naprave;
 • obstaja sum kakršnegakoli nepooblaščenega dostopa do Mobilne aplikacije Flik Pay oziroma banka zazna sum prevare, goljufije ali drugega tveganja kršitve veljavne zakonodaje;
 • Uporabnik uporablja “rootano” ali “jailbreakano” Mobilno napravo oziroma Mobilno napravo, pri kateri banka zazna kakršno koli varnostno tveganje.

Po onemogočitvi Mobilne aplikacije Flik Pay je za ponovno uporabo potrebno ponoviti postopek Registracije.

Preprečevanje zlorab in prevar

Banka lahko iz razloga preprečevanja prevar in zlorab preverja verodostojnost transakcij. V kolikor zazna sum neobičajne transakcije in njene verodostojnosti ni mogoče takoj preveriti ter potrditi, lahko banka zavrne sumljivo transakcijo. Uporabnik je o zavrnitvi sumljive transakcije obveščen s sporočilom SMS, s klicem na uporabnikov mobilni telefon ali preko aplikacije Flik Pay.

V naveden primeru uporabnik lahko:

 1. skladno z navodili v prejetem SMS sporočilu o zaznani sumljivi transakciji, posreduje povratno SMS sporočilo s podatki s katerim potrdi/zavrne istovetnost transakcije;
 2. pokliče na telefonsko številko procesnega centra +386 (0)1 58 34 179 ter na podlagi ustrezne identifikacije pridobi dovoljenje za izvedbo blokirane transakcije. Banka ne odgovarja za škodo v primeru, ko na podlagi zaznane zlorabe zavrne transakcijo, slednji pa kljub obvestilu o zlorabi zahteva, da se izvede transakcija. V navedenem primeru krije celotno izgubo zneskov uporabnik.

Končne določbe

Vsakokrat veljavni splošni pogoji uporabe Mobilne aplikacije Flik Pay so objavljeni v Mobilni aplikaciji Flik Pay in na spletnih straneh banke.

Banka lahko v skladu z veljavnimi predpisi in s svojo poslovno politiko spreminja te splošne pogoje. Če banka spremeni te splošne pogoje, mora 15 dni pred predlaganim dnevom začetka uporabe spremenjenih pogojev posredovati Uporabniku predlog sprememb splošnih pogojev. Predlog banka pošlje po elektronski poti. O spremembah in dopolnitvah splošnih pogojev, ki za Uporabnika pomenijo ugodnost ali določeno korist, lahko banka Uporabnika obvešča tudi v krajšem roku od 15 dni oziroma obveščanje opusti. Če Uporabnik do dneva pred predlaganim datumom začetka uporabe spremenjenih pogojev banki ne sporoči pisno, da predloga sprememb splošnih pogojev ne sprejema, se šteje, da s spremembami soglaša. Če Uporabnik ne soglaša s spremembami teh splošnih pogojev, lahko brez odpovednega roka in plačila nadomestil za odstop odstopi od uporabe Mobilne aplikacije Flik Pay na način, določen v teh splošnih pogojih.

Odstop od uporabe Mobilne aplikacije Flik Pay ne pomeni odstopa Uporabnika aplikacije Flik Pay od okvirne pogodbe ali od drugih odobrenih storitev na tem računu.

Za opravljanje storitev v skladu s temi splošnimi pogoji in za tolmačenje le-teh se uporablja pravo Republike Slovenije.

Ti splošni pogoji veljajo od 22. 01. 2024 dalje oziroma, ko bo nova verzija Mobilne aplikacije Flik Pay objavljena na Google Play in App Store.

Več o mobilni aplikaciji Flik Pay lahko izveste na www.flik.si.