Addiko Bank Slovenija

Splošni pogoji Addiko varčevalnega računa

SPLOŠNI POGOJI ADDIKO VARČEVALNI RAČUN

SPLOŠNO

S temi splošnimi pogoji banka določa pogoje odpiranja, vodenja in zapiranja Addiko varčevalnih računov, obrestovanje sredstev na varčevalnih računih, stroške, načine in roke za obveščanje imetnikov varčevalnih računov in veljavnost splošnih pogojev.

OPREDELITEV POJMOV

Banka je Addiko Bank d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljana.
Addiko varčevalni račun je račun, ki imetniku varčevalnega računa omogoča varčevanje denarnih sredstev v skladu s temi splošnimi pogoji in pogodbo.
Imetnik Addiko varčevalnega računa je vsaka fizična oseba, ki sklene pogodbo o odprtju in vodenju varčevalnega računa.
Varčevalna doba je doba, ki jo banka in imetnik varčevalnega računa opredelita s pogodbo o varčevalnem računu (v nadaljevanju »pogodba«) in pomeni koliko časa mora posamezno vplačilo denarnih sredstev ostati na varčevalnem računu. Varčevalna doba je odvisna od tipa varčevalnega računa.
Pooblaščenec je fizična oseba, ki jo imetnik varčevalnega računa pooblasti za razpolaganje s sredstvi na varčevalnem računu. Pooblastilo velja do preklica, do zaprtja varčevalnega računa ali do smrti imetnika varčevalnega računa ali pooblaščenca.
Zastopnik je zakoniti zastopnik ali skrbnik, ki v okviru zakonskega pooblastila ali pooblastila, danega z odločbo pristojnega organa, zastopa imetnika varčevalnega računa, ki je omejeno poslovno sposoben ali ni poslovno sposoben.
Dan sklenitve pogodbe je dan, ko je pogodba podpisana s strani obeh pogodbenih strank.
Obresti so nadomestilo, ki ga banka plača imetniku varčevalnega računa za sredstva na varčevalnem računu.
Obrestna mera je sorazmerni faktor, ki pove, koliko denarnih enot nadomestila plačamo za vsakih 100 denarnih enot glavnice, ki smo jo uporabljali eno kapitalizacijsko obdobje.
Referenčna obrestna mera – EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) je medbančna obrestna mera, po kateri si reprezentativne banke iz evro območja medsebojno ponujajo depozite za določeno ročnost.
Obrestni pribitek oz. odbitek je pogodbeno določena vrednost, izražena v odstotnih točkah, ki jo prištevamo k referenčni obrestni meri in je lahko pozitivna (pribitek) ali negativna (odbitek).
Privarčevana sredstva so sredstva, ki zajemajo vsa izvedena vplačila ali nakazila na Addiko varčevalni račun in pripisane obresti.
Trajni nalog je plačilni instrument, s katerim se na podlagi pooblastila banki na Addiko varčevalni račun nakazujejo sredstva iz transakcijskega računa imetnika varčevalnega računa, odprtega pri banki, ob pogoju, da so na transakcijskem računu zagotovljena denarna sredstva.
Cenik je vsakokrat veljavni cenik storitev Addiko Bank d.d., ki je na vpogled v vseh poslovalnicah banke.

ODPRTJE ADDIKO VARČEVALNEGA RAČUNA

Banka odpre Addiko varčevalni račun, če fizična oseba:
• poda pisni zahtevek za odprtje varčevalnega računa;
• predloži dokumentacijo, ki omogoča identifikacijo imetnika varčevalnega računa in/ali zastopnika oz. pooblaščenca, ob upoštevanju vsakokrat veljavnih predpisov, vključno z zakonom, ki ureja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma;
• predloži morebitno drugo dokumentacijo (ki bi jo zahtevala banka);
• izpolnjuje pogoje za odprtje varčevalnega računa.
Pravno razmerje med banko in imetnikom varčevalnega računa je sklenjeno na dan podpisa pogodbe.
Imetnik Addiko varčevalnega računa ima lahko v banki odprtih več varčevalnih računov hkrati, pri čemer za vsak Addiko varčevalni račun z banko sklene ustrezno pogodbo.
Addiko varčevalni račun glasi izključno na ime imetnika varčevalnega računa.
Imetnik Addiko varčevalnega računa lahko ob odprtju Addiko varčevalnega računa ali kasneje pooblasti polnoletno in opravilno sposobno fizično osebo za razpolaganje s sredstvi na Addiko varčevalnem računu, skladno s pogodbo in temi splošnimi pogoji. Za ravnanja pooblaščene osebe imetnik Addiko varčevalnega računa prevzema polno odgovornost. Pooblaščenci nimajo pravice svojega pooblastila prenesti na druge osebe in ne morejo zapreti Addiko varčevalnega računa. Imetnik Addiko varčevalnega računa lahko pooblastilo prekliče le pisno. V primeru njegove smrti vsa pooblastila prenehajo. Pooblaščenci morajo pri banki deponirati svoj podpis.

ODPRTJE ADDIKO VARČEVALNEGA RAČUNA MLADOLETNI OSEBI

Banka odpre Addiko varčevalni račun mladoletni osebi na podlagi pisne zahteve zakonitega zastopnika. S polnoletnostjo pridobi mladoletna oseba pravico do samostojnega upravljanja z varčevalnim računom, brez posebnega soglasja zakonitega zastopnika, pri čemer je varčevalec ob dopolnitvi polnoletnosti dolžan pisno sporočiti banki, ali želi, da se zakoniti zastopnik ukine ali da zakoniti zastopnik prevzame vlogo pooblaščenca.

ODPRTJE ADDIKO VARČEVALNEGA RAČUNA OPRAVILNO NESPOSOBNI OSEBI

Banka odpre Addiko varčevalni račun opravilno nesposobni fizični osebi oziroma fizični osebi pod skrbništvom s soglasjem zakonitega zastopnika/skrbnika na podlagi predložene odločbe pristojnega organa.

OSNOVNE ZNAČILNOSTI ADDIKO VARČEVALNEGA RAČUNA

1. Banka po podpisu pogodbe odpre Addiko varčevalni račun, s katerim lahko imetnik varčevalnega računa in pooblaščena oseba prosto razpolagata v okviru določil pogodbe in teh splošnih pogojev.
2. Imetnik varčevalnega računa lahko denarna sredstva na varčevalnem računu zagotavlja na sledeče načine: s pologom v vseh poslovnih enotah banke, s trajnim nalogom s svojega transakcijskega računa, odprtega pri banki ali prek elektronske banke. Vplačila prek drugih bank neposredno na Addiko varčevalni račun niso možna.
3. Vplačila na Addiko varčevalni račun lahko izvedejo le imetnik varčevalnega računa in njegovi pooblaščenci oz. zakoniti zastopnik ali skrbnik ob predložitvi osebnega dokumenta.
4. Izplačila denarnih sredstev z Addiko varčevalnega računa so možna v vseh poslovalnicah banke, v skladu s temi splošnimi pogoji in pogodbo za posamezno vrsto varčevalnega računa.
5. Imetnik Addiko varčevalnega računa in njegovi pooblaščenci so dolžni voditi lastno evidenco vplačil in izplačil na varčevalnem računu.
6. Razpolaganje z denarnimi sredstvi na Addiko varčevalnem računu v okviru trajanja varčevalne dobe ni možno.
7. Višina najnižjega zneska vplačila na Addiko varčevalni račun je določena s poslovno politiko banke in je odvisna od vrste varčevalnega računa.

VRSTE VARČEVALNIH RAČUNOV

Addiko varčevalni račun 5 dni

Imetnik Addiko varčevalnega računa mora ob podpisu pogodbe na Addiko varčevalni račun vplačati minimalni znesek v višini, ki je določena v pogodbi, kar je tudi minimalni znesek, ki mora biti na Addiko varčevalnem računu do zaprtja računa.
Višina najvišjega dovoljenega zneska vplačila v posameznem mesecu varčevanja je 10.000 EUR, pri čemer se za posamezni mesec varčevanja šteje koledarski mesec. Vplačilo, s katerim varčevalec dovoljeni znesek vplačil v posameznem mesecu preseže, banka v celoti zavrne.
Vsako posamezno vplačilo mora ostati na Addiko varčevalnem računu 5 dni in v tem času z vplačanimi denarnimi sredstvi ni mogoče razpolagati. Razpoložljivo stanje predstavljajo vsa sredstva, razen posameznega vplačila, ki na računu še ni 5 dni in minimalnega zneska, ki je določen v pogodbi. Vplačila na Addiko varčevalni račun 5 dni so možna samo v domači valuti.

Addiko otroško varčevanje 15 dni

Addiko otroško varčevanje 15 dni je namenjen mladim, do 18. leta starosti.
Banka sklene pogodbo o Addiko otroškem varčevanju 15 dni z zakonitim zastopnikom ali skrbnikom mladoletne osebe. Ob podpisu pogodbe Addiko otroško varčevanje 15 dni je potrebno vplačilo minimalnega zneska v višini, ki je določena v pogodbi, kar je tudi minimalni znesek, ki mora biti na varčevalnem računu do zaprtja računa.
Višina najvišjega dovoljenega zneska vplačila v posameznem mesecu varčevanja je 10.000 EUR, pri čemer se za posamezni mesec varčevanja šteje koledarski mesec. Vplačilo, s katerim varčevalec dovoljeni znesek vplačil v posameznem mesecu preseže, banka v celoti zavrne.
Vsako posamezno vplačilo mora ostati na varčevalnem računu 15 dni in v tem času z vplačanimi sredstvi ni mogoče razpolagati. Addiko otroško varčevanje so omogočena vplačila le v domači valuti. Mladoletna oseba z zaposlitvijo lahko samostojno razpolaga s privarčevanimi sredstvi z dopolnjenim 15. letom starosti.

Addiko varčevalni račun

Imetnik Addiko varčevalnega računa mora ob podpisu pogodbe na Addiko varčevalni račun vplačati minimalni znesek v višini, ki je določena v pogodbi, kar je tudi minimalni znesek, ki mora biti na Addiko varčevalnem računu do zaprtja računa.
Razpoložljivo stanje predstavljajo vsa sredstva, razen minimalnega zneska, ki je določen v pogodbi.
Vplačila na Addiko varčevalni račun so možna samo v domači valuti.
Mladoletna oseba z zaposlitvijo lahko samostojno razpolaga s privarčevanimi sredstvi z dopolnjenim 15. letom starosti.

OBRESTOVANJE SREDSTEV, OBRAČUN OBRESTI IN ZARAČUNAVANJE NADOMESTIL

Obrestovanje sredstev
Za obrestovanje sredstev na varčevalnih računih banka uporablja obrestno mero, ki je odvisna od tipa varčevalnega računa:
• obrestna mera, objavljena v vsakokrat veljavnem Izvlečku obrestnih mer za področje poslovanja z občani, ki je objavljen v vseh poslovalnicah banke in na spletni strani www.addiko.si, za vse pogodbe sklenjene od 1.12.2022,
• fiksno obrestno mero, ki je določena v pogodbi sklenjeni do 30.11.2022,
• spremenljivo obrestno mero, ki je sestavljena iz referenčne obrestne mere EURIBOR in pribitka oziroma odbitka ki je določena v pogodbi sklenjeni do 30.11.2022. Banka lahko določi 1, 3 ali 6-mesečni EURIBOR, ki velja na 1. dan v mesecu, ko je bila pogodba sklenjena in sredstva obrestuje po tem EURIBOR-ju do prve prilagoditve. Banka opravi prilagoditev pogodbeno dogovorjene obrestne mere spremembam, če gre za 6 mesečni EURIBOR dvakrat letno, na dan 1. januar in 1. julij, če gre za 3 mesečni EURIBOR 1. januarja, 1. aprila, 1. julija in 1. oktobra in če gre za 1 mesečni EURIBOR vsak 1. dan v mesecu, ne glede na datum sklenitve pogodbe. Vrednost EURIBOR-ja se zaokrožuje na 3 decimalke. Referenčna obrestna mera se spreminja na opisan način, obrestni pribitek oz. odbitek je fiksen za celotno dobo varčevanja kot je določen v pogodbi. Vrednost pribitka oz. odbitka se lahko izrazi v 3 decimalkah. V primeru da skupna obrestna mera zaradi odbitka, ki je višji od referenčne obrestne mere, znaša manj kot 0,00 % se za tekočo dobo privzame obrestna mera enaka 0,00 % do naslednje prilagoditve EURIBOR-ja.

Obračun obresti
Obresti se obračunajo in pripišejo mesečno.
Banka pri obrestovanju uporablja linearni način.

Splošni pogoji varčevanj - obrestni račun

 

kjer pomeni:
o = obresti ,
G0= začetna glavnica,
p = obrestna mera,
d = število dni, za katere se obračuna obresti.
Pri varčevalnih računih s skupno obrestno mero se skupna obrestna mera izračuna po spodnjem obrazcu:
p = p1+ p2
kjer pomeni:
p = skupna obrestna mera,
p1 = referenčna obrestna mera,
p2 = obrestni pribitek / odbitek.
Banka obračuna obresti z upoštevanjem 360 dni v letu in dejanskega števila dni v mesecu.

Nadomestila
Banka zaračunava imetniku nadomestilo za upravljanje visokih stanj, pod pogoji, opredeljenimi v Ceniku banke, za kar bremeni neposredno imetnikov transakcijski račun, s čimer imetnik izrecno soglaša. Če imetnik na transakcijskem računu nima zadostnih sredstev za plačilo nadomestila, banka bremeni neposredno imetnikov varčevalni račun. Če imetnik tudi na varčevalnem računu nima sredstev za poplačilo nadomestila, bo banka bremenila njegov transakcijski račun oziroma varčevalni račun takoj, ko bo na transakcijskem računu ali varčevalnem računu prejel zadostna sredstva. V primeru, da imetnik pravočasno ne poravna nadomestil iz naslova upravljanja visokih stanj, ima banka pravico imetniku zaračunati zakonske zamudne obresti in morebitne dodatne stroške, ki so nastali za banko (npr.: opominjanje).
Imetnik soglaša, da lahko banka za plačilo zapadlih nadomestil iz naslova upravljanja visokih stanj uporabi katerakoli njegova denarna sredstva pri banki.
Imetnik je o zaračunanih obvestilih obveščen z mesečnim izpiskom na transakcijskem ali varčevalnem računu.

ODSTOP OD POGODBE O ODPRTJU IN VODENJU ADDIKO VARČEVALNEGA RAČUNA

Imetnik Addiko varčevalnega računa lahko brez navajanja razloga takoj odstopi od pogodbe, in sicer tako, da poda pisno vlogo za odstop od pogodbe v poslovni enoti banke, v kateri je odprl Addiko varčevalni račun.
Banka lahko pisno odpove pogodbo, če ugotovi, da je imetnik Addiko varčevalnega računa ravnal v nasprotju z določili teh splošnih pogojev in pogodbe ali vsakokrat veljavnih predpisov, če je ob podpisu pogodbe navedel napačne podatke, če tako zahteva zakonodaja ali nadzorni organ, ter v primeru, ko mora banka na podlagi sklepa o izvršbi, zavarovanju ali drugem prisilnem posegu na privarčevana sredstva, ki ga izda pristojni državni organ, imetniku Addiko varčevalnega računa zarubiti vsa privarčevana sredstva. Banka lahko pogodbo odpove tudi v primeru ukinitve produkta. Odpoved stopi v veljavo 8 dni po datumu pošiljanja obvestila o odstopu od pogodbe.

RAZPOLAGANJE S SREDSTVI V PRIMERU SMRTI IMETNIKA ADDIKO VARČEVALNEGA RAČUNA

S smrtjo imetnika Addiko varčevalnega računa ugasnejo vsa pooblastila za razpolaganje s sredstvi na varčevalnem računu. Ko banka prejme informacijo o smrti imetnika Addiko varčevalnega računa, Addiko varčevalni račun blokira. Z denarnimi sredstvi umrlega imetnika Addiko varčevalnega računa lahko na osnovi pravnomočnega sklepa o dedovanju razpolagajo samo njegovi dediči.

RAZPOLAGANJE S SREDSTVI V PRIMERU SMRTI ZAKONITEGA ZASTOPNIKA ALI SKRBNIKA

V primeru smrti zakonitega zastopnika —enega od staršev, razpolagalna pravica pooblaščenca —drugega starša, ne preneha. V kolikor pa drugi starš na vlogi ni pooblaščen, pravico razpolaganja z vlogo pridobi na podlagi potrdila Centra za socialno delo. V tem primeru tudi postane novi zakoniti zastopnik.

OBVEŠČANJE

Banka obvešča imetnika Addiko varčevalnega računa o vseh spremembah na Addiko varčevalnem računu mesečno z izpiskom prometa in stanja.

Skladno z Zakonom o dohodnini banka enkrat letno obvesti imetnika o doseženih obrestih za preteklo davčno leto, če se imetnik tako odloči. V nasprotnem primeru banka imetnika obvesti o doseženih obrestih po poteku varčevanja v rokih in na način, ki ga opredeljuje veljavna zakonodaja.

Imetnik, ki je hkrati tudi uporabnik storitve elektronske banke Addiko EBank, prejme vsa pisna obvestila banke  prek elektronske banke Addiko EBank, razen v primeru, ko je imetnik izrecno zahteval, da želi prejemati pisna obvestila preko e-pošte ali po pošti ali jih osebno prevzemati v matični poslovalnici banke.

Imetnik, ki hkrati ni uporabnik storitve elektronske banke Addiko EBank, banka vsa pisna obvestila banke  pošlje preko e-pošte, razen v primeru, ko se imetnik izrecno izjasni, da želi prejemati pisna obvestila po pošti ali jih osebno prevzemati v matični poslovalnici banke..

Kadar gre za pisno obvestilo po pošti, se šteje, da je obvestilo pravilno vročeno, če je poslano na zadnji znani naslov imetnika, ki ga ima banka v svoji evidenci. Imetnik, ki izbere način prejemanja pisnih obvestil banke v matični poslovalnici banke se zavezuje, da bo izpisek za obračun obresti letno prevzemal oz. da ga bo prevzel po poteku varčevanja. Banka ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi neupoštevanja obveznosti glede prevzemanja obračuna obresti.

Imetnik Addiko varčevalnega računa mora banki v roku 8 dni sporočiti vsako spremembo prebivališča oz. drugih osebnih podatkov, ki so pomembni za izvajanje pogodbe. Če imetnik Addiko varčevalnega računa spremeni naslov, pa tega pravočasno ne sporoči banki, banka vrnjeno pošto šteje kot vročeno.  Vsako obvestilo ali drug dokument, ki ga banka želi vročiti imetniku Addiko varčevalnega računa se šteje kot pravilno vročeno, če je poslano v pisni obliki na zadnji znani naslov imetnika Addiko varčevalnega računa, ki ga ima banka v svojih podatkovnih zbirkah.

MIRNO REŠEVANJE SPOROV

Uporabnik, ki se ne strinja z ravnanjem banke ali njenih zaposlenih pri opravljanju storitev v skladu s temi splošnimi pogoji ali drugim dokumentom, ki se navezuje na opravljanje teh storitev in ga je izdala banka, ali ko banka oz. njeni zaposleni ne opravijo določenega ravnanja, pa bi ga po mnenju uporabnika morali, lahko vloži pisno (preko elektronske pošte, po faxu, po pošti na naslov banke ali preko elektronske banke Addiko EBank) ali ustno (osebno v poslovalnici ali preko telefona) reklamacijo ali pritožbo skladno s Pravilnikom o izvensodnem reševanju sporov, ki je objavljen v vseh poslovalnicah banke in na spletni strani www.addiko.si.
V kolikor uporabnik z odločitvijo v pritožbenem postopku ni zadovoljen oziroma odgovora na pritožbo ni prejel v roku, banka zagotavlja postopek izvensodnega reševanja sporov s potrošniki pred neodvisnim izvajalcem izvensodnega reševanja sporov.
Podatke o izvajalcu izvensodnega reševanja sporov, obliki in sestavi organa, načinu ter postopku odločanja organa, lahko uporabnik pridobi na spletni stranki banke www.addiko.si v Pravilniku o izvensodnem reševanju sporov. Banka uporabniku informacijo o pooblaščenem neodvisnem izvajalcu posreduje pisno skupaj z razlogom za zavrnitev pritožbe.
Pooblaščeni izvajalec izvensodnega reševanja sporov banke, pri katerem je možno vložiti pobudo za začetek postopka zoper odločitev banke o pritožbi je: Združenje bank Slovenije – GIZ Ljubljana, Šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, elektronski naslov: izvajalec.irps@zbs-giz.si, telefonska številka: 01/24-29-700.

UPORABA IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Banka obdeluje, hrani in varuje vaše osebne podatke skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679 – GDPR) in svojimi internimi akti, za izvajanje medsebojnega pogodbenega odnosa z vami ter skladno z vašo privolitvijo, če je bila ta podana, za obdelavo osebnih podatkov za namene trženja. Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z vašimi osebnimi podatki, so vam na voljo na povezavi www.addiko.si/varstvo-podatkov, oziroma v dokumentu »Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov v Addiko Bank d.d.«.
Na zgornji povezavi oz. v dokumentu »Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov v Addiko Bank d.d.« so poleg pomembnih informacij v zvezi z načinom obdelave vaših osebnih podatkov navedeni tudi vsi potrebni kontaktni naslovi banke, preko katerih lahko uresničujete svoje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov.

JAMSTVO ZA PRIVARČEVANA SREDSTVA

Privarčevana sredstva predstavlja vlogo, ki je upravičena do jamstva v sistemu jamstva za vloge v skladu z Zakonom o sistemu jamstva za vloge (Uradni list RS, št. 27/2016 in morebitne spremembe). Sistem jamstva za vloge imetniku varčevalnega računa jamči v obsegu največ 100.000 EUR za seštevek vseh vlog, ki jih ima imetnik varčevalnega računa pri Banki, v primerih, ki jih določa zakon, pa so vloge zajamčene tudi nad mejo 100.000 EUR. Če ima imetnik varčevalnega računa v Banki skupni račun z drugo osebo ali osebami, velja obseg jamstva 100.000 EUR za vsakega posebej. Izjeme za vloge, za katere sistem jamstva za vloge ne jamči, so navedene na spletni strani pristojnega sistema jamstva za vloge www.bsi.si in na www.addiko.si. V primeru uveljavljanja pravic iz sistema jamstva za vloge bodo vloge izplačane v evrih najpozneje v sedmih delovnih dneh.
Banka bo imetnika varčevalnega računa o splošnih informacijah o sistemu jamstva za vloge obveščala enkrat letno, informacijo o tem, ali so sredstva imetnika varčevalnega računa zajamčena, pa bo Banka potrdila na rednem izpisku, ki ga imetnik varčevalnega računa prejema v skladu s temi splošnimi pogoji.
V kolikor ima imetnik varčavalnega računa neporavnane obveznosti do banke, ki so zapadle v plačilo pred dnem ali na dan objave odločbe Banke Slovenija o nerazpoložljivosti vlog banke na spletni strani AJPES (presečni datum za izračun jamstva), se znesek obveznosti imetnika varčevalnega računa do banke, zapadlih do oziroma na presečni datum za izračun jamstva, pobota s terjatvijo, ki jo ima imetnik varčevalnega računa do banke iz naslova izplačila kritja zajamčene vloge.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

V primeru, da se ugotovi, da je kdo posredno ali neposredno, v imenu in/ali na račun katere koli pogodbene stranke dal, ponudil ali obljubil zaposlenemu pri kateri koli pogodbeni stranki ali drugi pravni ali fizični osebi, ki je kakor koli drugače povezana s to pogodbeno stranko, kakršno koli darilo ali plačilo v denarju ali drugem dragocenem predmetu oziroma kakršno koli drugo materialno ali nematerialno ugodnost, za pridobitev tega posla oziroma sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev s katerim je nasprotni stranki ali povzročena škoda ali omogočena pridobitev nedovoljene koristi, je že veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da sploh ni bila sklenjena.
Pogodbena stranka zoper katero se uvede postopek, se v celoti odpoveduje uveljavljanju odškodninskih zahtevkov zaradi ničnosti pogodbe, vključno z zahtevkom za plačilo izgubljenega dobička, kakor tudi vseh drugih zahtevkov, v kolikor bi se kasneje s pravnomočno sodbo pristojnega sodišča izkazalo, da koruptivno oziroma nezakonito dejanje v smislu tega člena ni bilo storjeno oziroma bi bil sodni postopek ustavljen.
Oškodovana pogodbena stranka ima pravico zoper nasprotno stranko uveljavljati odškodninske in druge zahtevke, vključno z zahtevkom za vračilo že izvršenih plačil, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, nastalih zaradi ničnosti.

KONČNE DOLOČBE

1. Banka pri opravljanju storitev, ki so predmet teh splošnih pogojev, upošteva in izvršuje določila vsakokrat veljavnega Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.
2. Za vse, kar ni določeno s temi splošnimi pogoji in s pogodbo, veljajo določila vsakokrat veljavne zakonodaje.
3. O spremembi splošnih pogojev bo banka imetnika Addiko varčevalnega računa obvestila elektronsko oz. z izpiski, spremenjeni splošni pogoji pa bodo na razpolago tudi v vseh poslovalnicah banke in na spletnih straneh banke. Če v roku 15 dni od objave novih splošnih pogojev, banka ne prejme odstopne izjave imetnika Addiko varčevalnega računa, se šteje, da imetnik Addiko varčevalnega računa pristaja na spremembe splošnih pogojev.
4. Ti Splošni pogoji veljajo od dne 23.11.2023 dalje, razen poglavje obveščanje, ki velja od dne 1.1.2024.