Addiko Bank Slovenija

Q&A – zavarovanje imetnikov kartic

Pogosta vprašanja in odgovori – zavarovanje imetnikov kartic

1. Kam in kdaj lahko pokliče stranka?

Klicni center ERGO asistence, 24 ur na dan, 7 dni v tednu, iz Slovenije 080 51 10, iz tujine +386 1 569 13 60.

2. Kdaj mora stranka poklicati?

V vsakem primeru nevšečnosti, nezgode, težav, kraje, okvare, ropa… Vse kar asistenca krije, bo stranka dobila pomoč. Za stvari, za katere ni kritja, stranka lahko dobi nasvet oz. navodilo, kam in na koga se naj obrne. Obvezno mora klicati takoj, ko je to mogoče. Pri posameznih kritjih največ določeno število ur po dogodku, npr. zavarovalni primer domske asistence v roku 24 ur po koncu naravne nesreče (npr. plazovi, neurja,..).

3. Kaj pomeni nujna pomoč?

Nujna pomoč pomeni organiziranje storitev pomoč in v nujnem primeru, npr. ko je nujno potreben obisk ambulante nujne medicinske pomoči. Ko ne moremo sami opraviti popravila vozila in brez popravila poti ne moremo nadaljevati.

4. Kdo lahko obvesti asistenčni center?

Poleg zavarovanca vsaka oseba, ki je nujni primer opazila (potrebuje ime in priimek zavarovane osebe, rojstni datum in če je možno tudi številko TRR pri naši banki).

5. Katero vozilo je zavarovano z asistenco na cesti zaradi okvare?

V zavarovanje je vključen osebni avtomobil, katerega skupna teža ne presega 3,5 tone, se uporablja izključno v zasebne namene in je v lasti zavarovanca t.j. imetnika paketa oz. kartice, izdane pri naši banki. Kritje velja v Sloveniji in državah, vključenih v sistem zelene karte.

6. Lahko asistenca zaradi okvare vozila nadomesti avtomobilsko asistenco pri avtomobilskem zavarovanju?

Ne, asistenca vključena v zavarovanje imetnikov plačilnih kartic ne nadomešča asistence v primeru poškodovanja vozila zaradi nastopa nevarnosti, ki jih krije avtomobilski kasko in avtomobilska odgovornost. V asistenco so vključena kritja samo za primer okvare vozila.

7. Kaj naj naredi zavarovanec, če bo popravilo vozila trajalo več kot en dan?

Pokliče asistenčni center, razloži težavo. Asistenca lahko organizira:

1. Nadomestno vozilo: Zavarovalnica organizira in krije stroške za najem nadomestnega vozila in sicer pod naslednjimi pogoji:

 • v Republiki Sloveniji: najem vozila največ do 2 dni in do 200 km prevoženih na dan,
 • v tujini: neomejeno število dni najema in prevoženih kilometrov.

2. Nastanitev: največ do dve nočitvi do določene vrednosti nastanitve (do 75 eurov po osebi na noč).

3. Nadaljevanje potovanja: Zavarovalnica določi prevozno sredstvo, način prevoza

 

8. Kaj lahko stori zavarovanec, če bi popravilo trajalo več kot en dan?

Ima možnost najema nadomestnega vozila. Prav tako ima možnost, da potovanje nadaljuje s sredstvi javnega prevoza. Za vse potrebuje predhodni dogovor in potrditev asistenčnega centra.

9. Ali obstaja kritje za prometne nesreče?

Ne, kritje v primeru prometne nesreče ni podano.

10. Ali obstaja kritje za nepravilno natočeno gorivo?

Ne, za napačno natočeno gorivo kritje ne obstaja.

11. Ali obstaja kritje na službeni poti?

Ne, v času opravljanja pridobitne dejavnosti kritje ne obstaja.

12. Ali obstaja kritje, če je vozilo registrirano na podjetje, v najemu ali rent a car?

Ne, za ta vozila ni kritja.

13. Kako štejemo zavarovalne primere?

Izplačilo zavarovalnine enkratno po posameznem kritju v zavarovalnem letu, vendar največ trije škodni dogodki v enem letu. Če potrebuje v enem škodnem dogodku več kritij se lahko odloči, za katera kritja bo uveljavljal zavarovalnino. Število informacij je neomejeno s številom na leto.

14. Kdo krije stroške telefona?

Stroški telefonskih pogovorov niso kriti iz tega zavarovanja.

15. Kje velja zavarovanje na potovanjih v tujino z asistenco?

Zavarovanje na potovanjih v tujino z asistenco velja v tujini in ne izključuje posameznih držav, vendar je potrebno pri uveljavljanju upoštevati splošne izključitve oz. v katerih primerih so zavarovalna kritja izključena.

Splošne izključitve – zavarovalnica ne krije stroškov:

a)     potovanja v zdravstvene namene,

b)     primere, ki jih ni odobril asistenčni center,

c)     terapijo ali zdravniško oskrbo, ki ni namenjena sanaciji posledic akutne bolezni ali nezgode,

d)     nezgode, ki nastanejo kot posledica aktivne ali pasivne vključenosti zavarovanca v državljansko vojno ali v meddržavni vojaški spopad, nemire, okupacije, javne shode, demonstracije, teroristične napade, sabotaže, poskuse atentata itd,

e)     škodo, ki jo povzroči radioaktivno sevanje,

f)      škodo, ki nastane zaradi epidemije, onesnaženja ali naravnih katastrof,

g)     posledice alkoholizma in prostovoljnega uživanja alkoholnih pijač, ki jih zlorablja zavarovanec. V primeru prometne nesreče bo veljala zakonska omejitev alkohola v krvi voznika po zakonskih predpisih države, v kateri je do nesreče prišlo,

h)     posledice prostovoljnega uživanja drog ali narkotikov, ki jih zlorablja zavarovanec,

i)      posledice samopoškodovanja, samomora ali poskusa samomora zavarovanca,

j)      posledice kronične bolezni ali duševne bolezni ali depresije zavarovanca,

k)     zdravniške posege, opravljene na zahtevo zavarovanca, brez neposredne zdravniške indikacije,

l)      rojstvo po naravni poti, pri čemer je rojstvo po naravni poti opredeljeno kot rojstvo, ki je nastopilo v obdobju 14 dni pred oziroma 14 dni po predvidenem roku, ki ga je določil zdravnik zavarovanke; za rojstvo po naravni poti velja tudi rojstvo s carskim rezom ali z drugo vrsto zdravniške ali kirurške pomoči, ki ne povzroči zapletov za zavarovanko,

m)   zdravljenje neplodnosti ali sterilnosti, npr, umetna oploditev, stroški kontracepcije,

n)     zdravljenje zaradi bolezni ali zdravstvenih zapletov, ki so zavarovancu nastali pred sklenitvijo zavarovanja, in stroškov, ki so zavarovancu nastali v času bolniškega dopusta,

o)     spolno prenosljive bolezni, vključno z aids-om,

p)     nezgode, nastale pri ukvarjanju z adrenalinskimi športi, kot so zračni športi (npr, jadralno padalstvo, skakanje s padalom itn,), alpsko smučanje, borilne veščine, speleologija, potapljanje, s katerimi se zavarovanec ne ukvarja poklicno,

q)     nezgode, nastale med poklicnim ukvarjanjem s športom (tekmovanja, ekshibicijske tekme in treningi),

r)      nezgode, nastale kot posledica stave, v katero je bil zavarovanec vključen, ali zločina, ki ga je zavarovanec zagrešil, ali pretepa, v katerem je zavarovanec sodeloval (razen samoobrambe),

s)     terapijo v zdravilišču ali lepotne posege,

t)      umetne ude, medicinske pripomočke in naprave, ki niso nujno potrebni za normalno življenje zavarovanca,

u)     stroški cepljenja,

v)     zobozdravstvene posege, razen nujnih posegov,

w)    zdravljenje, ki ga ni opravil usposobljen zdravstveni delavec z licenco za opravljanje dejavnosti,

x)     oskrbo, ki jo omogoča član zavarovančeve družine, razen če je ta družinski član usposobljen zdravstveni delavec z licenco za opravljanje dejavnosti.

Zavarovalno kritje je izključeno zaradi:

a)     dogodkov, nastalih zaradi hude malomarnosti zavarovanca; dogodkov, ki so posledica naklepnega protipravnega ravnanja zavarovanca;

b)     dogodkov, ki so posledica aktivne ali pasivne udeležbe zavarovanca v državljanski vojni ali v boju proti tuji državi, v nemirih, okupacijah, na javnih shodih, demonstracijah, pri terorističnih dejanjih ali sabotaži, pri poskusu umora;

c)     dogodkov, nastalih zaradi poskusa storitve kaznivega dejanja zavarovanca, ali če je zavarovanec namerno storil kaznivo dejanje;

d)     samopoškodb, samomora in poskusa storitve samomora zavarovanca;

e)     dogodkov, nastalih kot posledica odprav na območja, ki so v razvoju ali pa so še neraziskana, in ki so nastali kot posledica adrenalinskega športa ali izjemno nevarnih aktivnosti, pri katerih stopnja tveganja presega stopnjo tveganja, prisotno pri aktivnostih, ki jih ljudje običajno izvajajo;

f)      dogodkov, nastalih v času upravnega odločanja;

g)     dogodkov, nastalih pri opravljanju pridobitnih dejavnosti;

h)     škode, ki je posledica radioaktivnosti;

i)      dogodkov, ki so posledica poslabšanja duševnega ali telesnega stanja zavarovanca zaradi uživanja alkohola, drog ali zdravil;

j)      dogodkov, ki so posledica uporabe vseh vrst letal, vključno z dogodki, ki so posledica skakanja iz letal; izjema so potniki na letalih, ki imajo dovoljenje za prevoz oseb. Potnik pomeni vsako osebo, ki ne sodeluje pri dejavnostih letalskih družb in ni član letalskega osebja in ne uporablja letala za opravljanje poklicne dejavnosti;

k)     dogodkov, ki so posledica udeležbe na prvenstvih, tekmovanjih (vključno s pripravo in treningi) z vozili, ki jih poganja motor, z letali ali z vodnimi prevoznimi sredstvi;

l)      dogodkov, ki so posledica udeležbe na vsej športnih tekmovanjih (vključno s pripravo in treningi)

m)   dogodkov, ki so posledica potopov v globino do 40 m, če zavarovanec ali inštruktor potapljanja, ki spremlja zavarovanca, nima veljavne licence za potapljanje na tolikšni globini; zavarovanje ne velja za potope, globlje od 40 m.

 

 

16. Ali so na potovanjih v tujini zavarovani tudi pooblaščenec in otroci?

V skladu s Splošnimi pogoji zavarovanja, kot tudi v v skladu s Splošnimi pogoji za izbrane pakete oz. kartice so zavarovani izključno imetniki paketov in njihovi otroci do dopolnjenega 18. leta starosti, ki živijo v skupnem gospodinjstvu z zavarovancem, medtem ko pooblaščene osebe po navedenem zavarovanju niso zavarovane.

17. Ali obstaja pri kritjih iz naslova zavarovanja na potovanjih v tujini z asistenco samoudeležba?

Drži. V primeru pokritja stroškov nujne zdravniške oskrbe, ki jo izvede ustrezno usposobljeno zdravniško osebje, največ do višine zavarovalne vsote v izbranem paketu, pri čemer znaša soudeležba zavarovanca 77,00 EUR, pri zobozdravstveni oskrbi pa 154,00 EUR.

V nadaljevanju vsebina člena Splošnih pogojev – Stroški nujne zdravniške oskrbe:

 •  Zavarovalno kritje obsega stroške nujne zdravniške oskrbe, ki jo izvede ustrezno usposobljeno zdravstveno osebje, pooblaščeno za izvajanje zdravstvene dejavnosti.
 • Zavarovalnica organizira in krije stroške nujne zdravniške oskrbe, vendar največ do višine zavarovalne vsote v izbranem paketu.  Soudeležba zavarovanca znaša 77,00 EUR; pri zobozdravstveni oskrbi pa 154,00 EUR.
 • Zavarovalnica ne krije stroškov zdravniške oskrbe iz naslova kroničnih bolezni in njenih posledic oziroma bolezni, za katero je zavarovanec trpel že pred odhodom na potovanje.
 • Zavarovalno kritje ni podano, če je zavarovanec starejši od 70 let.

18. Ali za otroke do dopolnjenega 18. leta starosti, ki živijo v skupnem gospodinjstvu z zavarovancem velja zavarovanje, čeprav v času zavarovalnega oz. asistenčnega primera zavarovanec ni prisoten?

Drži, še vedno pa velja, da je potrebno poklicati asistenčni center, ki na podlagi razpoložljivih podatkov preveri istovetnost zavarovanca – imetnika kartice oz. TRR paketa. V takih primerih in če je le možno, se na asistenčni center obrne zavarovanec, ki »sproži« vse potrebne postopke pomoči.

19. Ali velja nezgodno zavarovanje tudi za otroke imetnika kartice, ki niso starejši od 18 let in živijo v skupnem gospodinjstvu z zavarovancem?

Velja, v skladu s splošnimi pogoji za dotično zavarovanje. V nadaljevanju najdete definicijo zavarovanca, pri čemer otroci zavarovanca pri nezgodnem zavarovanju ne smejo biti mlajši od 14 let.

Zavarovanec: oseba, katere premoženje ali premoženjski interes je zavarovan. Zavarovanec je imetnik računa, ki je na podlagi izbranega paketa ali samostojno izdane kartice v okviru računa, odprtega pri zavarovalcu pristopil k zavarovanju. V kolikor na podlagi zavarovalčeve pogodbene dokumentacije za odprtje računa ali kartice ni drugače dogovorjeno, je zavarovanec tudi pooblaščena oseba na imetnikovem računu oz. ji je izdana dodatna kartica. Zavarovanci so tudi zavarovančevi otroci, ki niso starejši od 18 let in živijo v skupnem gospodinjstvu z zavarovancem.

20. Kako je s kritji v sklopu »zavarovanje kartic« v primeru pozabljene kartice oz. denarnice?

Zavarovanje ne krije stroškov pozabljene denarnice, v kateri se nahaja tudi bančna kartica. Zavarovalnica krije stroške, ki nastanejo kot posledica zamenjave istovrstnih ključev in pripadajočih ključavnic, strošek izdaje novih osebnih dokumentov, če so bili hkrati s kartico zavarovancu protipravno odvzeti tudi ti osebni predmeti, vendar največ do zavarovalne vsote v izbranem paketu. Za protipraven odvzem šteje  tatvina, drzna tatvina, vlom, rop ali roparska tatvina.

21. Kako ukrepati, kadar zavarovanec potrebuje potrdilo o zavarovanju, ki ga je potrebno priložiti k prošnji za pridobitev različnih vrst viz za vstop v določene države?

Ko se zavarovanec/stranka banke s tako prošnjo obrne na bančnega svetovalca, ta kontaktira ERGO zavarovalnico in za pripravo potrdila, ki je v angleškem jeziku, posreduje kontaktni osebi v zavarovalnici naslednje podatke:

 • ime in priimek zavarovanca,
 • vrsta paketa oz. kartice,
 • datum rojstva,
 • EMŠO,
 • vrsta osebnega dokumenta,
 • številka osebnega dokumenta,
 • datum izdaje osebnega dokumenta,
 • izdajatelj osebnega dokumenta,
 • uradni naslov zavarovanca.

Na podlagi pridobljenih podatkov se izdela potrdilo, ki se priporočeno posreduje ali stranki direktno ali pa kontaktni osebi v banki, ki potrdilo izroči stranki (zavarovalnica je v tem smislu glede dogovora izročitve fleksibilna).

22. Ali zavarovanje v sklopu TOP paketa, krije celoten limit v primeru zlorab kartic (tako MasterCard kot Maestro)?

Zavarovanje v sklopu izbranega paketa kritij krije zlorabo kartic, ki so fizično odtujene, vendar največ do skupne višine limita, ki je v Prilogi k Splošnim pogojem opredeljen za posamezen paket kritij.

Zavarovanje limita na transakcijskem računu pa se uveljavlja v primeru, ki je imetnik zavarovalnega paketa bolniško odsoten najmanj 3 mesece, odsotnost pa je posledica nezgode ali bolezni. Zavarovalnica krije višino porabe odobrenega/dovoljenega negativnega stanja na TRR, ugotovljeno na dan pred nastankom zavarovalnega primera.

23. Ali navedene asistenčne storitve vključujejo tudi reševanje s helikopterjem?

V skladu s 44. členom (Splošne izključitve) 8. poglavja (Končna določila – skupne določbe za vsa zavarovanja) sodi reševanje s helikopterjem med izključitve.