Zavarovanje kreditojemalcev

Marsikaj se vam danes lahko zgodi.

Olajšajte si posledice nastale situacije.

Zavarovanje za primer brezposelnosti, nezgodne smrti in trajne invalidnosti vam vse to nudi.

Dodatno zavarovanje za primer brezposelnosti
  • Velja v primeru, ko je pogodba o zaposlitvi odpovedana iz poslovnih razlogov s strani delodajalca in je kreditojemalec upravičen do denarnega nadomestila iz zavarovanja za primer brezposelnosti,
  • kreditojemalcu je omogočen 6 mesečni odlog plačila na odplačilo glavnice, zavarovalnica krije znesek zapadlih in neplačanih obresti v tem obdobju,
  • za čas moratorija se lahko podaljša odplačilna doba kredita,
  • kreditojemalec v primeru nastanka škodnega primera odda vlogo v banki, banka pripravi aneks k pogodbi.

 

Dodatno zavarovanje za primer nezgodne smrti in dodatno zavarovanje trajne invalidnosti kot posledice nezgode
  • Zavarovanje se sklene s podpisom kreditne pogodbe,
  • jamstvo zavarovalnice se začne ob 24. uri na dan sklenitve pogodbe in traja do izteka kreditne pogodbe oz. do dneva predčasnega prenehanja kreditne pogodbe,
  • kritje: največ do višine poplačila celotnega kredita,
  • škodni primer: nezgodna smrt ali invalidnost zaradi nezgode več kot 50 % skladno s tabelo invalidnosti,
  • zavarovalnica ne uveljavlja izplačane zavarovalnine od kreditojemalca, njegovih dedičev, porokov, zavezancev iz upravno izplačilne prepovedi ali njihovih pravnih naslednikov.

 

Je bila ta informacija za vas koristna?