Če zaradi posledic epidemije COVID-19 potrebujete sredstva za zagotavljanje tekoče likvidnosti ali za nove investicije oziroma dokončanje že začetih investicij, lahko na podlagi Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE) zaprosite za kredit s poroštvom države z ugodnejšo obrestno mero in odplačilno dobo do 5 let.

Osnovni pogoji za pridobitev kredita s poroštvom države

 

Kreditojemalec je pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost in se uvršča med mikro, majhna, srednja ali velika podjetja s sedežem v RS.

Kreditojemalec se sooča s poslovnimi težavami, ki so posledica COVID-19 na območju RS in v tej meri niso bile prisotne že pred 31. 12. 2019.

Kreditojemalec ima na dan vložitve vloge poravnane vse obveznosti do države

Znesek kreditaNajvišja dovoljena višina vsote vseh glavnic kreditov po ZDLGPE in skupnega zneska vseh odloženih plačil za novo sklenjene kreditne pogodbe v skladu s pogoji ZIUOPOK (sklenjene po 29. 3. 2020) s poroštvom Republike Slovenije po 65. členu ZIUZEOP, posameznega kreditojemalca upoštevaje kredite pri vseh bankah in/ali hranilnicah, je omejena na:

•      25 % prihodkov od prodaje v letu 2019 in

•      ne sme presegati dvakratnika višine zneska stroškov dela za leto 2019.

Ročnost kreditaDo 5 let
Jamstvena premija

 

Letna premija za poroštvo RS bremeni kreditojemalca.

Višina premije se razlikuje glede na velikost podjetja in ročnost kredita.

Zavarovanje

 

70 % glavnice kredita je zavarovano s poroštvom RS za velika podjetja,

80 % glavnice kredita je zavarovano s poroštvom RS za mikro, mala in srednje velika podjetja.

Dokumentacija

 

Za informacijo o potrebni dokumentaciji se obrnite na svojega poslovnega skrbnika.
Rok za sklenitev kreditaPoroštvo države po ZDLGPE se lahko uveljavlja za kredite, ki so sklenjeni najkasneje do 30. junija 2021.

 

Addiko Bank Slovenija